Incap Oyj
Pörssitiedote    15.5.2014    klo 11.30

INCAP-KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2014-15.5.2014

Incap-konsernin on tänään julkistanut johdon osavuotisen selvityksen ajalta 1.1.2014-15.5.2014. Esitetyt luvut viittaavat vuoden 2014 ensimmäiseen kvartaaliin ja vertailuluvut vuoden 2013 vastaavaan kvartaaliin, ellei toisin ole mainittu.

Liikevaihto kehittyi ennustetun mukaisesti. Liiketulos ja nettotulos paranivat verrattuna viime vuoteen toteutetun "Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden avulla. Neuvottelut suomalaisen rahoituslaitoksen kanssa päättyivät yhtiölle suosiolliseen lopputulokseen.

Avainluvut ja -tapahtumat tammi-maaliskuussa 2014

  • Konsernin liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa, noin 51 % alempi kuin edellisenä vuonna (Q1/2013: 10,7 miljoonaa euroa). Liikevaihdon lasku johtui pienentyneistä tuotantomääristä yhtiön Euroopan tehtailla. Vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli estimaatin mukainen. Yhtiö arvioi, että vuoden 2014 liikevaihto tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2013, jolloin se oli 36,8 miljoonaa euroa.
  • Huolimatta laskeneesta liikevaihdosta liiketulos (EBIT) parani verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen johtuen kustannustehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Liiketulos vuoden 2014 ensimmäisellä kvartaalilla oli -0,2 miljoonaa euroa (Q1/2013: -1,4 miljoonaa euroa).
  • Katsauskauden tulos -0,4 miljoonaa euroa parani myös huomattavasti verrattuna vuoden 2013 vastaavaan tilanteeseen (Q1/2013: -1,9 miljoonaa euroa).

Incap-konsernin avainluvut

Vertailu
neljännes-
vuosittain
(1 000 euroa)
1-3/
2014
10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liikevaihto 5 460 8 014 8206 9 883 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564
Liiketulos (EBIT) -191 -3 682 -331 -415 -1 432 -628 280 13 -345
Katsauskauden tulos -374 -3 990 -1 481 -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711
Osakekohtainen tulos, euroa -0,003 -0,06 -0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Incap tiedotti 2.1.2014, että vaikka Inission AB ei käytä optiotaan Incapin ja Inissionin toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, se on ilmoittanut olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä. Tässä tilanteessa Incapin hallitus aloitti strategisten vaihtoehtojen arvioinnin yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoumien arviointi jatkuu edelleen.

Arvioidessaan vuonna 2013 aloitetun Turnaround-ohjelman toimenpiteiden tehokkuutta, yhtiön hallitus totesi, että ohjelman päätavoitteet saavutettiin: toimitusvarmuus parani merkittävästi, toiminta tehostui niin valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin, konserniorganisaatiota supistettiin kattamaan vain olennaiset toiminnot ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakennetta uudistettiin ja valmistusyksiköt toimivat nyt itsenäisinä tulosyksiköinä, joilla on kokonaisvastuu omasta toiminnastaan sekä myynnistä.

Incap Oyj neuvotteli uudelleen rahoitusjärjestelyn liittyen lainanlyhennyksiin ja niihin liittyviin kovenantteihin suomalaisen pankin kanssa. Neuvottelut saatiin päätöksen huhtikuussa 2014.  Uudelleen neuvoteltu lyhennysaikataulu laski maksueriä puoleen aiemmasta suunnitelmasta vuoden 2014 toiselle puolikkaalle. Lainanlyhennyksiin liittyviä kovenanttiehtoja lievennettiin ja ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDAn edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Tavoitetaso 30.6.2014 on EBITDA 66 000 euroa ja 31.12.2014 EBITDA  613 000 euroa. Perustuen uudelleen neuvoteltuun lainanlyhennyssuunnitelmaan ja kovenantteihin Incap muutti 10.4.2014 arviotaan liittyen käyttöpääoman riittävyyteen seuraavaksi 12 kuukaudeksi ja ilmoitti arvioivansa, että käyttöpääoma on riittävä seuraavaksi 12 kuukaudeksi.

Incap-konsernin varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tappio jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on minimissään kolme ja maksimissaan seitsemän henkilöä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi aiemmat jäsenet ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen pienentää hallituksen jäsenten palkkioita.

Yhtiö jatkoi toimintojen sopeuttamista vastaamaan asiakkaiden kysyntää. Kuten 9.5.2014 tiedotettiin, Vaasan tehtaalla tullaan irtisanomaan alle kymmenen henkilön työsuhteet kesän 2014 aikana.

Incap-konserni aloitti myös uuden, pysyvän toimitusjohtajan rekrytoinnin huhtikuussa. Rekrytointiprosessi on vielä käynnissä ja sen arvioidaan päättyvän viimeistään kesäkuussa 2014.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä liikevaihdon kehittyminen ja rahoituksen riittävyys.

Incap-konsernin taloudellinen asema kehittyi suotuisaan suuntaan johtuen  suomalaisen pankin kanssa saavutetusta  neuvottelutuloksesta. Uudelleen neuvoteltu lyhennysaikataulu laski maksueriä puoleen aiemmasta suunnitelmasta vuoden 2014 toiselle puolikkaalle. Lainanlyhennyksiin liittyviä kovenanttiehtoja lievennettiin ja ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDAn edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Incapin esittämän arvion mukaan yhtiön liikevaihto, kannattavuus ja käyttöpääoma kehittyvät suunnitelman mukaisesti. Tähän perustuen yhtiö arvioi, että se täyttää kovenanttiehdot seuraavana arviointiajankohtana 30.6.2014.

Incap-konsernin omavaraisuusaste 31.3.2014 oli 2,9%. Emoyhtiön (Incap Oyj) oma pääoma oli 10.2 miljoonaa euroa (49,6% osakepääomasta).

Perustuen huhtikuussa 2014 valmistuneeseen raportointiin emoyhtiön (Incap Oyj) oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tämän vuoksi yhtiön hallitus on aloittanut osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet: Yhtiön hallitus aloittaa välittömästi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelun. Jos taseen perusteella oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, yhtiön hallitus kutsuu välittömästi kokoon yhtiökokouksen päättämään toimenpiteistä emoyhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous pidetään viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta.  

Näkymät vuodelle 2014

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Liiketoimintaympäristön ennustetaan pysyvän haasteellisena, koska globaalin talouskasvun ennustetaan pysyvän matalana vuoden 2014 aikana. Yrityksen toimiala, sopimusvalmistus, on vahvasti kilpailtu. Toimialan toimijoilla on vahvat paineet kustannusten hallinnointiin. Laadukas palvelu nykyisille asiakkaille sekä uusien asiakkaiden hankinta ovat erittäin tärkeitä vuoden 2014 tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.

"Turnaround"-ohjelmalla saavutetun toiminnan tehostumisen ansiosta yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2014 ja ohjelman toimenpiteiden uskotaan näkyvän tuloksessa kokonaisuudessaan vuoden jälkipuoliskolla.

Yhtiö pitää ennusteensa vuodelle 2014 muuttumattomana: Konsernin liikevaihto vuonna 2014 tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2013, jolloin liikevaihto oli 36,6 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 operatiivisen tuloksen (EBIT) olevan positiivinen. Vuonna 2013 operatiivinen tulos oli negatiivinen (-5,9 miljoonaa euroa).

Fredrik Berghel, Incap-konsernin toimitusjohtaja:
"Vuoden 2014 ensimmäisinä kuukausina olemme tehneet kovasti töitä toiminnan kehittämiseksi. Tehtaat ovat keskittyneet päivittäisiin toimintoihin ja saavuttaneet hyviä tuloksia esimerkiksi toimitusvarmuuteen ja tuottavuuteen liittyen. Myös pieniä, mutta erittäin tärkeitä säästöjä päivittäisistä tekemisistä on löydetty. Yrityksen johto on keskittynyt rahoitustilanteen ja asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden kehittämiseen edelleen. Meillä on vielä paljon tehtävää, mutta olen varma, että kaikkien tehtyjen muutosten ja kehitystoimenpiteiden ansiosta olemme hyvässä iskussa tavoitteiden saavuttamisen suhteen."

Helsingissä 15.5.2014

INCAP Oyj
Fredrik Berghel
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Fredrik Berghel, toimitusjohtaja, puh. +46 73 202 2210
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. +358 50 517 4569

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP IN BRIEF

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1785830