Incap Oyj                   
Johdon osavuotinen selvitys               12.11.2015 klo 8.30 (EET)                                                                 

INCAP-KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.-12.11.2015

Vahva kehitys jatkui: Liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi, rahoitusasema parani.

Tässä Incap-konsernin johdon osavuotisessa selvityksessä esitetyt tiedot koskevat yhtiön jatkuvia toimintoja ilman joulukuussa 2014 myytyä Vaasan-tehdasta. Selvityksen luvut kuvaavat kehitystä tammi-syyskuussa 2015 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2014, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Avainluvut tammi-syyskuussa 2015

  • Konsernin liikevaihto oli 21,2 miljoonaa euroa eli 64,6 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2014: 12,9 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 2,5 miljoonaa euroa (1-9/2014: 0,1 milj. euroa).  
  • Katsauskauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (1-9/2014: -0,5 milj. euroa).
 

(1 000 euroa)

 

1-9/2015 1-9/2014 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
           
Liikevaihto 21 214 12 887 13 254 8 155 18 499
Liikevoitto/tappio (EBIT) 2 517 94 1 478 -144 1 061
Katsauskauden voitto/tappio 1 247 -494 845 -637 151

Tärkeimmät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-12.11.2015

Yhtiön liikevaihto kasvoi tasaisesti koko katsauskauden johtuen sekä uusien asiakkaiden tuotannon käynnistymisestä että vakiintuneiden asiakkaiden toimitusmäärien kasvusta. Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 64,6 % ja oli 21,2 miljoonaa euroa (1-9/2014: 12,9 milj. euroa). Kasvuun vaikutti merkittävästi myös Intian rupian vahvistuminen euroon nähden.

Yhtiön kannattavuus parani edelleen tuotantovolyymien kasvun, toiminnan tehostamisen ja strategisen keskittymisen ansiosta. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus tulokseen oli merkittävä. Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 2,5 miljoonaa euroa (1-9/2014: 0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos tammi-syyskuulta 2015 oli 0,007 euroa (1-9/2014: -0,003 euroa). Yhtiön osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui 218 228 070 osakkeeseen kesäkuussa toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena. Incap-konsernin omavaraisuusaste 30.9.2015 oli 28,4 % kun se 31.12.2014 oli 9,9 %.

Yhtiön kassatilanne parani kannattavuuden kasvun, merkintäetuoikeusannin sekä rahoitussopimusten uusimisen ansiosta. Yhtiön korolliset velat supistuivat vuodenvaihteen 9,3 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan euroon 30.9.2015. Katsauskaudella yhtiö on maksanut takaisin Finnfundin vuonna 2009 tekemän pääomasijoituksen. Suomen verohallinnon kanssa tehdyn maksujärjestelyn viimeinen erä maksettiin syyskuussa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Parantuneen kannattavuuden ja kesäkuussa 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön rahoitustilanne on parantunut eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä.

Näkymät vuodelle 2015

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yleisen taloustilanteen epävarmuudesta johtuen asiakkaiden kysynnän kehitystä on hyvin vaikea ennakoida.

Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2015 tulee olemaan noin 25-30 miljoonaa euroa ja koko vuoden liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä noin 2,9-3,5 miljoonaa euroa. Aiemmassa ohjauksessaan 6.8.2015 yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen (EBIT) vuonna 2015 olevan selvästi suurempia kuin vuonna 2014, jolloin liikevaihtoa kertyi 18,5 miljoonaa euroa ja liiketulosta 1,1 miljoonaa euroa.  

Ville Vuori, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Liiketoimintamme on siirtynyt vakaalle kasvu-uralle. Strateginen keskittyminen elektroniikan valmistukseen ja yhtiön varsinaiseen ydintoimintaan on ollut onnistunut ratkaisu. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että ponnistelumme ovat tuottaneet tulosta, etenkin kun kilpailutilanne markkinoilla on yleisesti ottaen erittäin haastava. Valuuttakurssimuutokset ovat vaikuttaneet kannattavuuteemme suotuisasti. Pitkän tähtäimen kannattavuuden varmistamiseksi meidän tulee liiketoiminnan kasvaessa pysyä lojaaleina kevyelle toimintamallillemme ja etsiä jatkuvasti uusia keinoja kustannusten alentamiseksi esimerkiksi hankintatoiminnossa.  

INCAP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa, ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1966150