INCAP OYJ                PÖRSSITIEDOTE               5.5.2011 klo 13


FINANSSIVALVONTA ON ANTANUT INCAPILLE FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN
LAIN 40 §:SSÄ TARKOITETUN JULKISEN HUOMAUTUKSEN

Finanssivalvonta on antanut Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 40 §:n
nojalla Incap Oyj:lle julkisen huomautuksen, koska Incap on

 1. laiminlyönyt noudattaa komission esiteasetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen
  III kohtaa 3.1 jättämällä antamatta 29.6.2010 julkistamassaan
  arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 §:n tarkoitetussa esitteessä
  lausunnon siitä, että yhtiön käyttöpääoman määrä ei riitä kattamaan sen
  senhetkisiä tarpeita ja jättämällä esittämättä kuvauksen siitä, miten se
  aikoo hankkia tarvittavan lisäkäyttöpääoman,
  ja
 2. jättämällä antamatta 1) kohdassa tarkoitetun lausunnon samalla laiminlyönyt
  noudattaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:n 1 momenttia, koska esite ei
  ole sisältänyt olennaisia ja riittäviä tietoja yhtiön taloudellisesta
  asemasta, jolloin sijoittajille ei ole myöskään annettu mainitussa
  säännöksessä tarkoitettuja riittäviä tietoja perustellun arvion tekemiseksi
  arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta.


Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt julkisen huomautuksen antamisesta
kokouksessaan 28.4.2011.

Incap Oyj on toimittanut Finanssivalvonnalle asiaan liittyvät selvitykset. Incap
Oyj ei ole päätöksen perusteista samaa mieltä Finanssivalvonnan kanssa. Yhtiö ei
kuitenkaan käytä valitusoikeuttaan vaan tyytyy Finanssivalvonnan antamaan
päätökseen.

INCAP OYJ


Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1512750]