Yhtiökokous

Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto > Yhtiökokous

Incap Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu hallituksen kutsumana varsinaiseen yhtiökokoukseen kerran vuodessa. Yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, yleensä huhtikuussa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Yhtiökokoukselle kuuluvat tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Samalla ilmoitetaan yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat, hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset, osakkeenomistajien ja äänioikeuksien kokonaismäärä kokouskutsun päivänä sekä asiat, jotka on mahdollisesti otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta joista päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi. Tiedot ovat saatavana yhtiön kotisivuilla (www.incapcorp.com) ainakin yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä yhtiökokouksen päätöksiin liittyvät pöytäkirjan liitteet julkaistaan yhtiön kotisivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Yhtiökokous vuonna 2019

Incapin varsinainen yhtiökokous on pidettiin maanantaina 15.4.2019 Helsingissä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja tätä koskeva mahdollinen pyyntö tuli toimittaa yhtiölle 30.1.2019 mennessä osoitteeseen Incap Oyj/Hallitus, Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki tai sähköpostilla communications@incapcorp.com.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 15.4.2019 klo 15 osoitteessa Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki (Aitio Business Park, 8. kerros).

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.4.2019 klo 18 mennessä, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse: communications@incapcorp.com
b) kirjeitse osoitteeseen Incap Oyj, Mannerheimintie 113, 00280 HELSINKI.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Incap Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien ilmoittautumisten yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 10.4.2019 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Yhtiökokouksen 2019 pöytäkirja

Liite 1-2 Kutsu yhtiokokoukseen 2019 pdf-muodossa sisältäen agendan

Liite 3 Hallitukseen ehdotettujen jäsenten esittely

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Incap Vuosikertomus 2018

Liite 6 Hallituksen esitykset yhtiokokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2018

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Työjärjestys

Liite 2 Yhtiökokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätös 2017

Liite 6-12 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Varsinainen yhtiökokous 2017

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Incap Oyjn yhtiökokouksen työjärjestys

Liite 2 Kutsu Incap Oyjn yhtiökokoukseen

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely

Liite 5 Tilinpäätös 2016

Yhtiökokouskutsu, tiedote 21.3.2017

Ehdotukset yhtiökokoukselle, tiedote 31.3.2017

Varsinainen yhtiökokous 2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Työjärjestys

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Liitteet 6-14 Ehdotukset yhtiökokoukselle

Ylimääräinen yhtiökokous 2015

Kokouskutsu

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen selostus

Pöytäkirja yhtiökokouksesta

Varsinainen yhtiökokous 2015

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 1 Työjärjestys

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liitteet 6-13 Ehdotukset yhtiökokoukselle