News

Incap Oyj > News

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012: liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus parani

Incap OyjPörssitiedote3.5.2012 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2012: LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA, KANNATTAVUUS PARANI

  • tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa (1-3/2011: 16,0 milj. euroa) 

  • liiketulos (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) 

  • osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05 euroa) 

  • yhtiö toistaa aikaisemman tulosennusteensa ja arvioi koko vuoden 2012 liikevaihdon olevan suurempi kuin vuonna 2011 ja liiketuloksen olevan positiivinen  

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2011 laadinnassa noudatetut. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Tammi-maaliskuun liikevaihto oli odotusten mukaisesti pienempi kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Etenkin energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysyntä oli vilkasta sekä Euroopassa että Intiassa. Tuotteiden siirto Helsingin tehtaalta yhtiömme muille tehtaille etenee suunnitelmien mukaisesti tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja tehtaan toiminta päättyy heinäkuussa. Olemme nyt saamassa päätökseen tuotantorakenteen muutoksen, jonka tavoitteena oli luoda kestävä pohja kannattavalle toiminnalle."

"Tavoitteemme vuonna 2012 on liikevaihdon maltillinen, kannattava kasvu. Yhtiön strategisten asiakassegmenttien kysynnän arvioidaan kehittyvän vakaasti, joskin näkymä markkinoille on toimialalle tyypilliseen tapaan hyvin lyhyt. Asiakkaiden ennusteiden mukaan varsinkin energiatehokkaiden ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien laitteiden kysyntä jatkunee vilkkaana. Jatkamme toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Haemme varsinkin materiaalikustannuksissa säästöjä, jotka parantavat katetasoa ja lisäävät kilpailukykyämme."

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2012
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa eli noin 3 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimialalle tyypilliseen tapaan vuoden ensimmäinen neljännes on muita hiljaisempi ja vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto laski noin 8 %. Kysyntä oli kuitenkin vahvaa varsinkin energiatoimialan tuotteissa, jonka näkymät koko vuodelle ovat positiiviset.

Tammi-maaliskuun liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tulokseen vaikutti alhainen liikevaihto ja Helsingin tehtaan sulkemisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Lisäksi kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella poikkeuksellisen korkeat johtuen jaksolle ajoittuneista huolto- ja kunnossapitotöistä.

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
1-3/
2012
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
Liikevaihto15 56416 90618 28617 69416 005
Liiketulos (EBIT)
     
-345-60935-623-423
Katsauskauden tulos-711-1 288-576- 1 182-951
Osakekohtainen tulos, euroa-0,04- 0,07-0,03-0,06-0,05

Nettorahoituskulut laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 0,4 miljoonaan euroon (0,5 milj. euroa) johtuen valuuttakurssimuutoksista. Poistot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Katsauskauden tappio oli 0,7 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,5 % (-4,3 %) ja oman pääoman tuotto -297,7 % (-75,2 %). Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,05 euroa).

Vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden päättyessä oli 12,5 miljoonaa euroa kun se vuoden 2011 lopussa oli 11,4 miljoonaa euroa. Varastoarvon kasvu johtui lähinnä komponenteista, joita hankittiin Helsingin tehtaan alasajoa varten.

Naps Systems Oy:n kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus aurinkoenergialla toimivien katu- ja aluevalaisimien valmistamisesta. Alan uusinta teknologiaa edustavien tuotteiden valmistus käynnistyi Incapin Kuressaaren tehtaalla maaliskuussa.

Incapin Kuressaaressa sijaitsevan tehdaskiinteistön laajennustyö edistyi aikataulussa. Tilojen valmistuttua tuotantolaitteistoa järjestellään uuden tehdaslayoutin mukaiseksi ja uudet tilat ovat kokonaisuudessaan tuotantokäytössä kesäkuussa. Helsingin tehtaan tuotannon siirtäminen yhtiön muille tehtaille Vaasaan ja Kuressaareen eteni suunnitelman mukaisesti. Intian toiminnot auditoitiin konsernin yhdenmukaisen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti Det Norske Veritaksen toimesta.

Kustannusrakenteen parantamiseksi konsernipalveluja organisoitiin yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä uudelleen ja muun muassa myynnin, laadunhallinnan ja tuotantoa tukevan testaussuunnittelun tehtäviä keskitettiin Tallinnaan.  

Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 38,7 miljoonaa euroa (40,8 milj. euroa).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 0,6 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 38,1 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa), josta korollista oli 25,0 miljoonaa euroa (22,5 milj. euroa).  Lyhytaikaisen velan osuus vieraasta pääomasta nousi 38,0 miljoonaan euroon (28,7 milj. euroa), koska yhtiön toukokuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 11,6 miljoonaa euroa eli 57 % osakepääomasta (14,7 milj. euroa, 72 %). Tämä ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähimmäispääoman rajan noin 1,4 miljoonalla eurolla.

Konsernin omavaraisuusaste laski 1,6 %:iin (11,0 %). Korolliset nettovelat olivat 24,6 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 4103 % (487 %).

Konsernin rahavarat 31.3.2012 olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,5) ja current ratio 0,7 (1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,1 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa lisäystä).

Konsernin kassavirran ja maksuvalmiuden tilanne on haastava ja siihen liittyviä riskejä on kuvattu lähemmin kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät". Yhtiö käy parhaillaan rahoitusneuvotteluja, joiden tavoitteena on uudistaa toukokuussa 2012 erääntyvät rahoituserät ja varmistaa liiketoiminnan tarvitsema lisärahoitus.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,03 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Henkilöstö  ja johto
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 735 ja katsauskauden lopussa 725 henkilöä (31.3.2011: 721 henkilöä).

Incap-konsernin molemmat liiketoimintayksiköt - Energy efficiency ja Well-being solutions - siirtyivät liiketoimintajohtaja Jari Koppelon vastuulle 1.3.2012 alkaen. Jari Koppelo on aikaisemmin vastannut Energy efficiency -liiketoimintayksikön toiminnasta,

Euroopan tuotannosta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Sami Kyllönen, joka toimi aikaisemmin Incapin tuotantopalvelupäällikkönä. Euroopan tuotannosta aikaisemmin vastannut Mikko Hirvinen nimitettiin projektijohtajaksi.

Uusien tuotteiden tuotantoonvientiin liittyvä projektitoiminta ja tuotedokumentaation ylläpito  siirtyivät 1.3.2012 alkaen suunnittelupäällikkö Marko Tapaninahon vastuualueeseen.

Incap-konsernin johtamisjärjestelmään kuuluu varsinaisen johtoryhmän lisäksi myös ns. laajennettu johtoryhmä, johon nimitettiin katsauskaudelle uusina jäseninä Marko Tapaninaho (Engineering Services) ja Siret Kegel (Quality and Environment).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiön hallitus käytti vuonna 2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa saamaansa valtuutusta 11.4.2012 ja suuntasi yhtiön suurimmille omistajille yhteensä 2 168 100 uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan hintaan 0,35 euroa/osake ja yhtiö kirjaa maksettavan määrän - yhteensä noin 750 tuhatta euroa - sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  

Yhtiökokous 2012
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden jälkeen 11.4.2012 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 2 372 981,70 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Raimo Helasmäen, Kalevi Laurilan, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen ja uutena jäsenenä Matti Jaakolan. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 9 300 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uusista osakkeista enintään 300 000 kappaletta voidaan käyttää yhtiön kannustusjärjestelmän optio-oikeuksiin.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä on 18 680 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,40 ja 0,65 euron välillä (0,49 ja 0,63 euron välillä) kauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,46 euroa (0,52 euroa). Osakkeen vaihto oli 2 % koko osakemäärästä (1 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 069 osakasta (1 080). Osakkeista 0,5 % (0,6 %) oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2012 oli 8,6 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
Incap Oyj:n hallitus toteutti katsauskauden päättymisen jälkeen suurimmille omistajille suunnatun osakeannin. Annissa merkittyjen uusien osakkeiden tullessa rekisteröidyiksi Kalevi Laurilan omistusosuus Incapin osakkeista tulee ylittämään 5 % ja on 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Incapin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen, rahoituksen riittävyyteen, omavaraisuusasteeseen sekä kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Incapilla on 31.5.2012 saakka voimassa olevat, noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Sopimukset sisältävät Finnveran 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaisen pankin kahden miljoonan euron pitkäaikaisen rahoituksen ja yhden miljoonan lyhytaikaisen laskuluottolimiitin. Pitkäaikainen rahoitus on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu tapahtuu puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiöllä on paikallisen intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimus lyhytaikaisesta luotosta.

Rahoitussopimusten sisältämien kovenanttiehtojen mukaisesti 31.12.2011 ja sen jälkeen Incapin omavaraisuusasteen tulee olla 10,9 %, net IBD/EBITDA:n 5,6 ja nettoinvestointien 1 miljoonaa euroa/12 kk. Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 31.3.2012 oli 1,6 %  ja net IBD/EBITDA oli 44,5. Mikäli rahoittaja vaatisi kovenanttiehtoihin vedoten lainoja välittömästi takaisin maksettavaksi, Incap ei pystyisi suoriutumaan näistä velvoitteista.

Yhtiön vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,7 miljoonaa euroa, erääntyy maksuun 25.5.2012. Yhtiö neuvottelee parhaillaan vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa lainan uudelleenjärjestelystä.

Lisäksi yhtiön johto käy parhaillaan rahoitusneuvotteluja, joiden tavoitteena on uudistaa toukokuussa 2012 erääntyvät rahoituserät ja varmistaa liiketoiminnan tarvitsema lisärahoitus. Yhtiön johto on luottavainen rahoitusneuvottelujen onnistumisen suhteen.

Toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi jatketaan. Ulkopuolisen arvioitsijan 23.1.2012 tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Konsernitaseeseen on kirjattu laskennallista verosaamista 4,1 miljoonaa euroa. Määrä perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä oli 8,1 miljoonaa euroa 31.3.2012. Verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa liittyy epävarmuutta ja mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaisi hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus sekä Incap-konsernin että emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa näiden omaan pääomaan.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2012 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että yhtiön lisärahoitusneuvottelut toteutuvat suunnitellulla tavalla.  

Näkymät vuodelle 2012
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin näkemyksiin. Asiakkaiden esittämien ennusteiden perusteella  Incap odottaa varsinkin energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2012.

Helsingin tehtaan sulkeminen on osa yhtiön strategista rakennemuutosta, jolla on luotu edellytykset yhtiön kannattavalle kasvulle. Mekaniikkavalmistuksen rakennemuutos ja muu toiminnan tehostaminen parantavat kannattavuutta jo vuoden 2012 jälkipuoliskolla.

Incap toistaa aikaisemman tulosennusteensa ja arvioi liikevaihtonsa vuonna 2012 kasvavan vuoteen 2011 verrattuna, jolloin se oli 68,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen eli selvästi parempi kuin vuonna 2011 (-1,6 milj. euroa).

Tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksen julkaisu
Incap-konsernin osavuosikatsaus ensimmäiseltä vuosipuoliskolta julkaistaan tiistaina 31.7.2012.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.5.2012 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)


(1000 euroa, tilintarkastamaton)

1-3/
2012

1-3/
2011


Muutos %

1-12/
2011
LIIKEVAIHTO
15 564
16 005-368 890
Valmistus omaan käyttöön0000
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
17634423-363
Liiketoiminnan muut tuotot8538123145
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö10 80111 270-448 631
Henkilöstökulut3 0112 916312 016
Poistot ja arvonalentumiset415552-252 047
Liiketoiminnan muut kulut1 9441 762107 597
LIIKEVOITTO/TAPPIO-345-423-18-1 619
Rahoitustuotot ja -kulut-366-528-31-2 378
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA-711-951-25-3 997
Tuloverot0000
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO-711-951-25-3 997
Osakekohtainen tulos -0,04-0,05-20-0,21
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja 2011


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
1-3/
2012
1-3/
2011
Muutos %1-12/
2011
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO-711-951-25-3 997
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä-2-185-99-316
Muut laajan tuloksen erät netto-2-185-99-316
KOKONAISTULOS-712-1 136-37-4 313
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille-712-1 136-37-4 313
Määräysvallattomille omistajille0000

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton)31.3.201231.3.2011Muutos %31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet3 6985 416-324 007
Liikearvo9681 009-4964
Muut aineettomat hyödykkeet268579-54341
Muut rahoitusvarat311314-1314
Laskennallinen verosaaminen4 0914 158-24 085
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ9 33611 476-199 710
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus12 51212 759-211 423
Myyntisaamiset ja muut saamiset14 53013 924415 834
Rahavarat431680-37369
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ27 47327 363027 625
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät1 9361 93601 936
VARAT YHTEENSÄ38 74440 774-539 271
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma20 48720 487020 487
Ylikurssirahasto4444044
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto4 0844 08404 084
Muuntoero-800-63326-799
Kertyneet voittovarat-23 216-19 48819-22 506
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ5994 494-871 311
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat0000
Korolliset velat1687 397-98259
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA1687 397-98259
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat13 14713 736-413 109
Lyhytaikaiset korolliset velat24 57314 6346824 336
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA37 72128 3703337 445
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat256513-50256
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ38 74440 774-539 271

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)1-3/20121-3/20111-12/2011
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto-345-423-1 619
Oikaisut liikevoittoon3342192 157
Käyttöpääoman muutos234-95-1 920
Maksetut korot ja maksut-380-193-1 793
Saadut korot3838
Liiketoiminnan rahavirta-154-484-3 137
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-32-54-280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot3815148
Investoinnit muihin sijoituksiin00-80
Myönnetyt lainat-50-6
Myydyt tytäryhtiöosakkeet000
Lainasaamisten takaisinmaksut330
Investointien rahavirta4-37-218
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti000
Lainojen nostot9371 2674 946
Lainojen takaisinmaksut-521-429-1 118
Rahoitusleasingvelkojen maksut-159-226-843
Rahoituksen rahavirta2576122 985
Rahavarojen muutos10791-371
Rahavarat tilikauden alussa369476476
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-34122288
Käyvän arvon muutokset (rahavarat)-11-9-24
Rahavarat katsauskauden lopussa431680369

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto
Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat

Yhteensä
Oma pääoma 1.1.201120 487444 084-483-18 5105 622
Osakeanti000000
Transaktiomenot omasta pääomasta000000
Muuntoerojen muutos000-151-34-185
Myönnetyt optiot0000-77
Muut muutokset000000
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
004 084-151-27-178
Katsauskauden tulos
0

0
                      0
0

-951

-951
Kokonaisvoitot ja -tappiot000-151-978-1 129
Oma pääoma 31.3.201120 487444 084-633-19 4884 494
Oma pääoma 1.1.201220 487444 084-799-22 5061 311
Osakeanti000000
Transaktiomenot omasta pääomasta000000
Muuntoerojen muutos000-20-2
Myönnetyt optiot000000
Muut muutokset000000
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
000-20-2
Katsauskauden tulos0000-711-711
Kokonaisvoitot ja -tappiot000            -2-711-712
Oma pääoma 31.3.201220 487444 084-800-23 216599

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
31.3.2012

31.3.2011

31.12.2011
Liikevaihto, milj. euroa15,616,068,9
Liikevoitto, milj. euroa-0,3-0,4-1,6
  % liikevaihdosta-2,2-2,6-2,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa-0,7-1,0-4,0
  % liikevaihdosta-4,6-5,9-5,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %-1,5-4,3-5,1
Oman pääoman tuotto (ROE), %-297,7-75,2-115,3
Omavaraisuusaste, %1,611,03,3
Gearing, %4103,2486,61867,7
Nettovelka, milj. euroa23,221,721,8
Korollinen nettovelka, milj. euroa24,621,924,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana


18 680 880


18 680 880
18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa-0,04-0,05-0,21
Oma pääoma/osake, euroa0,030,240,07
Investoinnit, milj. euroa0,00,10,3
  % liikevaihdosta0,20,30,4
Henkilöstö keskimäärin728727749
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset13,311,413,3
Muut vastuut1,82,11,8
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa01778,90
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa0-9,40

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

1-3/
2012

10-12/
2011

7-9/
2011

4-6/
2011

1-3/
2011
Liikevaihto, milj. euroa15,616,918,317,716,0
Liikevoitto, milj. euroa-0,3-0,60,0-0,6-0,4
  % liikevaihdosta-2,2-3,60,2-3,5-2,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa-0,7-1,3-0,6-1,2-1,0
  % liikevaihdosta-4,6-7,6-3,2-6,7-5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
-1,5
-7,6
1,1
-9,4
-4,3
Oman pääoman tuotto (ROE), %
-297,7
-148,7
-55,8
-106,5
-75,2
Omavaraisuusaste, %1,63,36,37,611,0
Gearing, %4103,21 867,7946,5739,3486,6
Nettovelka, milj. euroa23,221,822,022,921,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa
24,6
24,5
24,9
24,1
21,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

18 680 880
18 680 88018 680 88018 680 88018 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa-0,04-0,07-0,03-0,06-0,05
Oma pääoma/osake, euroa0,030,070,140,170,24
Investoinnit, milj. euroa0,00,00,10,10,1
  % liikevaihdosta0,20,00,70,70,3
Henkilöstö keskimäärin728753770745727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                  100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, %100 x oma pääoma
taseen loppusumma - saadut ennakot
Gearing, %100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelkavieras pääoma - rahoitusomaisuus
Quick ratiorahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratiorahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osaketilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osakeoma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnitkäyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärinkeskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvotilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
Go back