News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS KEHITTYI MYÖNTEISESTI - KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKETULOS OLI POSITIIVINEN

Incap Oyj        Pörssitiedote        2.11.2011 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS KEHITTYI MYÖNTEISESTI - KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKETULOS OLI POSITIIVINEN

  • tammi-syyskuun liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa eli noin 21 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2010: 43,0 milj. euroa)
  • liiketulos (EBIT) oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa) kolmannen neljänneksen liiketuloksen ollessa positiivinen, 0,04 miljoonaa euroa
  • osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,33 euroa)
  • liikevaihdon kasvu oli voimakkainta energiatehokkuustoimialan tuotteissa
  • yhtiö tarkentaa tulosohjausta ja arvioi koko vuoden liiketuloksen olevan tappiollinen mutta kuitenkin parempi kuin edellisenä vuonna

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2010 laadinnassa noudatetut. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incapin palvelujen kysyntä on ollut vilkkaampaa viime vuoteen verrattuna, ja liikevaihtomme kasvoi sekä energiatehokkuus- että hyvinvointiteknologian asiakkaille."

"Kannattavuudessa tapahtui kolmannella neljänneksellä käänne parempaan ja uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuonna. Tehostetut toimenpiteet materiaalikustannusten alentamiseksi ovat käynnissä ja odotamme myös tuotannon ja muiden toimintojen tehostamisen parantavan tuloskehitystä. Tästä huolimatta vuoden 2011 liiketulos jää tappiolliseksi."

"Vaikka talouden yleiset näkymät ovat synkentyneet, asiakkaamme eivät ole ainakaan vielä indikoineet oman kysyntänsä alenemista. Olemme tarvittaessa valmiit sopeuttamaan toimintaamme nopeasti, mikäli liikevaihdon kehitys näyttää heikentyvän."

"Kesällä tehdyssä strategiatarkastelussa totesimme, että yhtiön nykyinen suunta on oikea. Keskitymme energiatehokkuuteen ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden valmistukseen, joiden markkinoilla on hyvät kasvunäkymät. Autamme asiakkaitamme luomaan menestystuotteita tarjoamalla heille monipuolista, joustavaa ja laadukasta kokonaispalvelua. Toimintamme Euroopassa ja Aasiassa antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita paikallisesti heidän päämarkkina-alueillaan. Palvelujen kehittämisessä panostamme varsinkin tuotesuunnitteluun. "

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2011
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa eli lähes 34 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Varsinkin sähkövoimatekniikan laitteiden kysyntä oli vahvaa. Joidenkin asiakkaiden ilmoitettua kysyntänsä supistumisesta Helsingin tehtaan toimintaa sopeutettiin yhteistoimintalain mukaisesti.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,04 miljoonaa euroa eli parempi kuin vuoden aiemmilla neljänneksillä ja viime vuoden vastaavalla jaksolla, jolloin se oli -0,5 miljoonaa euroa. Materiaalien saatavuus parani jakson loppua kohden, mutta komponenttipuutteet aiheuttivat edelleen katkoksia materiaalivirtoihin, mistä johtuen toimituksia jouduttiin varmistamaan ylitöillä. Myös euron, Yhdysvaltojen dollarin ja Intian rupian väliset valuuttakurssimuutokset heikensivät tulosta.

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Liikevaihto 18 286 17 694 16 005 16 149 13 741 15 836 13 436
Liiketulos (EBIT) 35 -623 -423 14 -470 -1 097 -1 670
Katsauskauden tulos -576 - 1 182 -951 -427 -1 067 -1 490 -1 899
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2011
Incapin valmistuspalvelujen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi 21 % vuoden 2010 vastaavasta jaksosta ja oli 52,0 miljoonaa euroa (1-9/2010: 43,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta energiatehokkuustoimialan tuotteiden valmistuksessa. Tiettyjen elektroniikkakomponenttien saatavuusongelmat jatkuivat jarruttaen liikevaihdon kasvua varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteissa.

Incap-konsernin kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta katsauskauden liiketulos oli kuitenkin tappiollinen. Tammi-syyskuun liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa) eli -1,9 % liikevaihdosta (-7,5 %).

Kannattavuutta paransivat varsinkin toimintojen tehostaminen ja elektroniikkavalmistuksen keskittäminen Euroopassa yhteen tehtaaseen. Tuloskehitystä heikensi tuotannossa olevan tuotemixin painottuminen materiaalivaltaisiin tuotteisiin. Maailmanlaajuinen komponenttipula nosti jonkin verran materiaalien hintoja ja kuljetuskustannuksia. Materiaalien saatavuus parani kuitenkin selvästi katsauskauden loppua kohti.  

Nettorahoituskulut nousivat 1,7 miljoonaan euroon (1,2 milj. euroa). Poistot olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Katsauskauden tappio oli -2,7 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -4,2 % (-14,7 %) ja oman pääoman tuotto -87,5 % (-94,6 %). Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,33 euroa).

Vertailu katsauskausittain
(1000 euroa)
1-9/2011 1-9/2010 Muutos, % 1-12/2010
Liikevaihto 51 985 43 013 21 59 162
Liiketulos (EBIT) -1 010 -3 238 -69 -3 223
Katsauskauden tulos -2 709 -4 456 -39 -4 884
Osakekohtainen tulos, euroa -0,15 -0,33 -55 -0,33

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat
Incap uudisti Kuressaaressa sijaitsevan tehdaskiinteistönsä vuokrasopimuksen kattamaan myös tilojen laajennusosan rakentamisen. Kiinteistön vuokranantaja rakentaa nykyiseen rakennukseen noin 3 400 neliömetrin laajennusosan, minkä jälkeen tehtaan tilat kasvavat runsaaseen 7 000 neliömetriin. Laajennusosan on arvioitu olevan käyttövalmiina kesäkuussa 2012.

Helsingin tehtaalla käydyt yt-neuvottelut päättyivät henkilöstön lomauttamiseen eripituisiksi jaksoiksi. Koko tehdas on kiinni kahdeksan päivää ja lisäksi 11 henkilöä lomautettiin kokonaan muiden tehdessä lyhennettyä työviikkoa vuoden loppuun asti.

Incap perusti Hongkongiin hankintatoimiston, jonka avulla konsernin hankinta- ja ostotoimintaa voidaan tehostaa ja yhtenäistää. Tavoitteena on alentaa materiaalien ja komponenttien hintoja ja parantaa yhtiön kilpailukykyä sopimusvalmistuskumppanina. Hongkongin tytäryhtiö on yhdistetty konsernin tilinpäätökseen 1.9.2011 alkaen.

Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 41,5 miljoonaa euroa (41,9 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvusta huolimatta vaihto-omaisuuden määrä aleni hieman sekä vertailujaksoon että vuodenvaihteeseen verrattuna ja oli 12,4 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 2,6 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 38,9 miljoonaa euroa (35,8 milj. euroa), josta korollista oli 25,2 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa). Lyhytaikaisen velan osuus vieraasta pääomasta nousi 38,4 miljoonaan euroon (25,6 milj. euroa), koska yhtiön huhtikuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 13,7 miljoonaa euroa eli 67 % osakepääomasta (14,6 milj. euroa, 71 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli 6,3 % (14,6 %). Korolliset nettovelat olivat 24,9 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 947 % (338 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,5) ja current ratio 0,8 (1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -3,6 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,3 miljoonaa euroa vähennystä (0,7 milj. euroa lisäystä).

Incap solmi toukokuussa noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa pitkäaikaista rahoitusta ja 1 miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä suomalaiselta pankilta sekä noin 0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa intialaiselta pankilta.

Investoinnit
Investointien määrä oli noin 0,2 miljoonaa (0,3 milj. euroa) ja ne liittyivät Vaasan ja Intian tehtaiden laitehankintoihin.

Henkilöstö ja johto  
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 772 henkilöä (798). Keskimäärin työsuhteessa oli 747 henkilöä (784). Katsauskauden päättyessä koko henkilöstöstä työskenteli Suomessa 22 % (36 %), Virossa 27 % (24 %) ja Intiassa 51 % (40 %).

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 18 680 880 (14 180 880). Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,40 ja 0,64 euron välillä (0,57 ja 0,75 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,47 euroa (0,65 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 606 719 osaketta eli noin 3 % koko osakemäärästä (36 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 059 osakasta (1 129). Osakkeista 0,6 % (0,8 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2011 oli 8,8 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen sekä kannattavuutta,  vaihto-omaisuutta ja rahoitusta koskevien suunnitelmien toteutumiseen.

Koska Incap-konserni toimii euroalueella ja Aasiassa, yhtiön liiketoimintaan liittyy valuuttariski. Yhtiö pyrkii suojautumaan riskiltä valuuttariskipolitiikkansa mukaisesti valuuttaoptioilla ja -termiineillä.

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat sekä Incapin luotollinen tili ja laskuluottolimiitti. Rahoitussopimus sisältää seuraavat kovenanttiehdot:  

Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit
31.12.2010   7,4 % 20,6 1 milj. euroa/12 kk
30.6.2011 11,6 %   4,1 1 milj. euroa/12 kk
31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 %   5,6 1 milj. euroa/12 kk

Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 30.9.2011 oli 6,3 % ja net IBD/EBITDA oli 13.9. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2011 ja sen jälkeen puolivuosittain. Tämänhetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä, että ehdot eivät tule täyttymään 31.12.2011.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun. Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tulosennusteeseen vuosille 2011 ja 2012 sekä toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Yhtiön allekirjoittamien ja parhaillaan neuvoteltavien rahoitussopimusten sekä valmisteltavana olevien rahoitusjärjestelyjen avulla yhtiö uskoo pystyvänsä turvaamaan tulevan rahoitustarpeen sillä edellytyksellä, että konserni ei jää merkittävästi ennustetuista konsernin tulos- ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteista.

Rahoituksen riittävyyden kannalta tärkein yksittäinen tekijä on vaihto-omaisuuden kiertonopeus. Vaihto-omaisuuden kiertonopeuden jääminen nykyiselle tasolle ei vielä yksin aiheuttaisi lisärahoitustarvetta. Yhtiön käyttöpääoma riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin olettaen, että Incapin nykyiset rahoitussopimukset pysyvät voimassa kovenanttien mahdollisesta rikkoutumisesta huolimatta. Tämän lisäksi yhtiön johto on jatkanut  vuoden 2010  lopussa aloitettuja toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan 15.2.2011 tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Incap solmi 3.5.2011 noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Finnvera myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta saatiin kaksi miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä. Pitkäaikainen rahoitus on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu tapahtuu puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiö on allekirjoittanut paikallisen intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen lyhytaikaisesta luotosta. Intialaisen pankin lyhytaikaisesta luotosta puolet oli käytettävissä välittömästi ja puolet vapautui katsauskauden jälkeen lokakuussa.

Incap-konsernilla on 25.5.2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,7 miljoonaa euroa. Yhtiön johto on käynnistänyt keskustelut erääntyvän vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestelystä.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,1 miljoonaa euroa) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on 8,0 miljoonaa euroa 30.9.2011. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.

Näkymät loppuvuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yleisen talouskehityksen heikentyneet näkymät eivät vielä ole heijastuneet Incapin asiakkaiden kysyntään, mutta näkyvyys markkinoille on erittäin lyhyt ja tulevaisuuden arvioihin liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Yhtiö jatkaa toimenpiteitä myönteisen kannattavuuskehityksen varmistamiseksi. Toimintaa kehitetään ja tehostetaan muun muassa materiaalihallinnassa ja tilaus-toimitusprosessissa.

Incap tarkentaa koko vuoden tulosohjaustaan. Liiketuloksen vuonna 2011 (EBIT) arvioidaan jäävän tappiolliseksi mutta olevan kuitenkin parempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli -3,2 milj. euroa. Yhtiön arvion mukaan liiketulos vuoden jälkipuoliskolla on positiivinen ja parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2011: -1,0 milj. euroa) ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010: -0,5 milj. euroa). Yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin, 20.9.2011 julkaistussa tiedotteessa Incap arvioi yhtiön koko vuoden liiketuloksen (EBIT) jäävän lievästi tappiolliseksi johtuen valuuttakurssimuutoksista sekä joidenkin asiakkaiden kysynnän laskusta. Yhtiön arvion mukaan liiketulos vuoden jälkipuoliskolla olisi positiivinen eli selvästi parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2011: -1,0 milj. euroa) ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010: -0,5 milj. euroa). Samalla yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2011 olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2011 keskiviikkona 22.2.2012.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 2.11.2011 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
Muutos
%
1-12/
2010
LIIKEVAIHTO 18 286 17 694 16 005 13 741 51 985 43 013 21 59 162
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-42 4 34 -132 -5 472 -101 188
Liiketoiminnan muut tuotot 18 40 38 -11 96 296 -68 372
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 13 034 12 812 11 270 9 463 37 116 29 887 24 40 828
Henkilöstökulut 2 861 3 075 2 916 2 345 8 853 9 857 -10 12 437
Poistot ja arvonalentumiset 494 542 552 654 1 588 2 177 -27 2 831
Liiketoiminnan muut kulut 1 837 1 931 1 762 1 606 5 529 5 097 8 6 849
LIIKEVOITTO/TAPPIO 35 -623 -423 -470 -1 010 -3 328 -69 - 3 223
Rahoitustuotot ja -kulut -611 -559 -528 -596 -1 699 -1 219 39 - 1 724
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -576 -1 182 -951 -1 067 -2 709 -4 456 -39 - 4 947
Tuloverot 0 0 0 0 0 0 64
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -576 -1 182 -951 -1 067 -2 709 -4 456 -39 -4 884
Osakekohtainen tulos -0,03 -0,06 -0,05 -0,08 -0,15 -0,33 -55 -0,33
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja 2011

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
Muutos
%
1-12/
2010
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -576 -1 182 -951 -1 067 -2 709 -4 456 -39 -4 884
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -40 -57 -185 37 -282 8 -3 526 -24
Muut laajan tuloksen erät netto -40 -57 -185 37 -282 8 -3 526 -24
KOKONAISTULOS -616 -1 239 -1 136 -1 030 -2 991 -4 448 -33 -4 908
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -616 -1 239 -1 136 -1 030 -2 991 -4 448 -33 -4 908
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.9.2011 30.9.2010 Muutos % 31.12.2010
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 4 457 8 403 -47 6 026
Liikearvo 981 1 029 -5 1 040
Muut aineettomat hyödykkeet 420 785 -47 705
Muut rahoitusvarat 314 314 0 314
Laskennallinen verosaaminen 4 112 4 199 -2 4 209
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 284 14 731 -30 12 294
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 12 440 13 273 -6 13 062
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 574 12 645 31 14 823
Rahavarat 310 1 227 -75 476
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 29 325 27 145 8 28 362
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936 1 936
VARAT YHTEENSÄ 41 544 41 876 -1 42 592
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 084 4 131 -1 4 084
Muuntoero -731 -451 62 -483
Kertyneet voittovarat -21 252 -18 093 17 -18 510
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 633 6 119 -57 5 622
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 70 -100 0
Korolliset velat 490 10 123 -95 9 403
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 490 10 193 -95 9 403
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 13 680 13 772 -1 14 961
Lyhytaikaiset korolliset velat 24 399 11 792 107 12 007
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 38 079 25 565 49 26 969
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät
velat
342 0 598
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 41 544 41 876 -1 42 592

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -1 010 -3 238 -3 223
Oikaisut liikevoittoon 1 119 532 23
Käyttöpääoman muutos -2 442 93 644
Maksetut korot ja maksut -1 277 -1 279 -1 840
Saadut korot 27 12 27
Liiketoiminnan rahavirta -3 583 -3 880 -4 369
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -241 -275 -486
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 132 501 591
Investoinnit muihin sijoituksiin                     0 -159 -159
Myönnetyt lainat -2 -7 -5
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 45 0 0
Investointien rahavirta -66 60 -59
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 4 131 4 084
Lainojen nostot 4 692 1 811 5 825
Lainojen takaisinmaksut -717 -547 -4 338
Rahoitusleasingvelkojen maksut -661 -871 -1 064
Rahoituksen rahavirta 3 314 4 524 4 507
Rahavarojen muutos -335 704 79
Rahavarat tilikauden alussa 476 661 661
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 193 -117 -228
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -24 -21 -36
Rahavarat katsauskauden lopussa 310 1 227 476

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Emissiovoitto 0 0 4 160 0 0 4 160
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -29 0 0 -29
Muuntoerojen muutos 0 0 0 8 0 8
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -7 -7
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 4 131 8 -7 4 132
Katsauskauden tulos 0 0 0 -4 456 -4 456
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 4 131 8 -4 464 -325
Oma pääoma 30.9.2010 20 487 44 4 131 -451 -18 093 6 119
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Osakeanti 0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -248 -34 -282
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 2 2
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -248 -32 -280
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -2 709 -2 709
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0    -248 -2 741 -2 989
Oma pääoma 30.9.2011 20 487 44 4 084 -731 -21 252 2 633

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Liikevaihto, milj. euroa 52,0 43,0 59,2
Liikevoitto, milj. euroa -1,0 -3,2 -3,2
  % liikevaihdosta -1,9 -7,5 -5,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -2,7 -4,5 -4,9
  % liikevaihdosta -5,2 -10,4 -8,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,2 -14,7 -10,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % -87,5 -94,6 -81,0
Omavaraisuusaste, % 6,3 14,6 13,2
Gearing, % 946,5 338,1 383,0
Nettovelka, milj. euroa 22,0 21,9 21,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 24,9 20,7 21,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana
18 680 880 13 334 726 14 682 250
Tulos/osake (EPS), euroa -0,15 -0,33 -0,33
Oma pääoma/osake, euroa 0,14 0,33 0,30
Investoinnit, milj. euroa 0,2 0,3 0,5
  % liikevaihdosta 0,5 0,6 0,8
Henkilöstö keskimäärin 747 784 780
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 13,4 12,0 14,5
Muut vastuut 1,8 2,6 2,4
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 708,5 1 881
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 -40,5 -5,5

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Liikevaihto, milj. euroa 18,3 17,7 16,0 16,1 13,7 15,8 13,4
Liikevoitto, milj. euroa 0,0 -0,6 -0,4 0,0 -0,5 -1,1 -1,7
  % liikevaihdosta 0,2 -3,5 -2,6 0,1 -3,4 -6,9 -12,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,6 -1,2 -1,0 -0,5 -1,1 -1,5 -1,9
  % liikevaihdosta -3,2 -6,7 -5,9 -3,0 -7,8 -9,4 -14,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,1 -9,4 -4,3 2,1 -6,7 -14,6 -21,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % -55,8 -106,5 -75,2 -28,3 -68,0 -111,3 -138,3
Omavaraisuusaste, % 6,3 7,6 11,0 13,2 14,6 10,1 11,1
Gearing, % 946,5 739,3 486,6 383,0 338,1 523,1 477,3
Nettovelka, milj. euroa 22,0 22,9 21,7 21,7 21,9 24,7 24,4
Korollinen nettovelka, milj. euroa 24,9 24,1 21,9 21,5 20,7 22,3 21,7
Osakeantioikaistu osakkeiden
lkm keskimäärin tilikauden
aikana
18 680
880
18 680
880
18 680
880
14 682
250
13 334
726
12 854
913
12 180
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16
Oma pääoma/osake, euroa 0,14 0,17 0,24 0,30 0,30 0,30 0,37
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,7 0,7 0,3 1,3 1,1 0,4 0,4
Henkilöstö keskimäärin 770 745 727 767 787 791 734

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                   100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma - saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma - rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
Go back