News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA TAPPIO SUPISTUI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA

Incap Oyj                      Pörssitiedote                3.8.2011 klo 8.30  

 

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA TAPPIO SUPISTUI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA 

  • ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa eli noin 15 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2010: 29,3 milj. euroa)
  • liiketulos (EBIT) oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,26 euroa)
  • myyntiponnistelut ja yleisen taloudellisen tilanteen paraneminen vauhdittivat liikevaihdon kasvua
  • materiaali- ja työvaltaisten tuotteiden suuri osuus tuotannossa kasvatti kustannuksia 
  • yhtiö nostaa arviotaan vuoden 2011 liikevaihdosta ja pitää tulosohjauksen ennallaan 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2010 laadinnassa noudatetut. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

 

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Liikevaihto kehittyi suotuisasti strategian painopistealueilla energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitteissa. Yleisen taloudellisen tilanteen kohentuminen on piristänyt kysyntää ja investointitoiminnan elpyminen näkyy erityisesti sähköteknisten laitteiden menekin kasvuna. "

 

"Vaikka liiketulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta, emme voi olla tyytyväisiä tuloksen tappiollisuuteen. Kannattavuuden parantaminen on päätavoitteemme ja olemme katsauskaudella tehneet systemaattisen asiakashintojen tarkistuksen ja kilpailuttaneet materiaalitoimittajia."

 

"Tuotantorakenteen uudistamisen jälkeen tärkein kehityskohteemme tällä hetkellä on kansainvälinen materiaalihallinnan tehostaminen. Olemme perustaneet Hongkongiin oman hankintatoimiston, joka antaa meille nykyistä paremmat mahdollisuudet hankintatoimen tehokkuuden lisäämiseen ja materiaalihintojen alentamiseen. Tämä lisää kilpailukykyämme ja parantaa globaalia asiakaspalvelua."

 

 

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2011
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa eli lähes 11 % korkeampi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 12 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. 

 

Toisen vuosineljänneksen liiketappio kasvoi jonkin verran vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mikä johtui materiaali- ja työvaltaisten tuotteiden suuresta osuudesta tuotannossa ja muuttuvien henkilöstökulujen kasvusta. Liiketulos oli kuitenkin selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, jolloin se oli -1,1 miljoonaa euroa.

 

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Liikevaihto 17 694 16 005 16 149 13 741 15 836 13 436
Liiketulos (EBIT)      -623 -423 14 -470 -1 097 -1 670
Katsauskauden tulos - 1 182 -951 -427 -1 067 -1 490 -1 899
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

 

 

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2011
Incapin valmistuspalvelujen kysyntä kehittyi myönteisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi 15 % vuoden 2010 vastaavasta jaksosta ja oli 33,7 miljoonaa euroa (1-6/2010: 29,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi yhtiön molemmilla asiakastoimialoilla. Liikevaihdon kehitystä vauhditti yleisen taloustilanteen paraneminen ja investointitoiminnan elpyminen sekä tehostetut myyntiponnistelut. Maailmanlaajuinen komponenttipula jarrutti kasvua vuoden alussa, mutta komponenttien saatavuus parani selvästi katsauskauden loppua kohden.

 

Incap-konsernin tulos oli edelleen tappiollinen, vaikka kannattavuus paranikin selvästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi-kesäkuun liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa) eli -3,1 % liikevaihdosta (-9,5 %).

 

Kannattavuutta rasittivat kohonneet materiaalikustannukset. Materiaali- ja työvaltaisten tuotteiden osuus liikevaihdosta oli suuri varsinkin toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi maailmanlaajuinen komponenttipula nosti jonkin verran materiaalien hintoja ja kuljetuskustannuksia.  

 

Henkilöstökulut laskivat viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna noin 1,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin kahden elektroniikkatehtaan yhdistämisestä. 

 

Nettorahoituskulut nousivat 1,1 miljoonaan euroon (0,6 milj. euroa). Poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Tilikauden tappio oli -2,1 miljoonaa euroa (-3,4 milj. euroa).

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli -6,8 % (-18,0 %) ja oman pääoman tuotto -96,1 % (-126,5 %). Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,26 euroa).

 

 

Vertailu katsauskausittain
(1000 euroa)
1-6/2011 1-6/2010 Muutos, % 1-12/2010
Liikevaihto 33 699 29 272 15 59 162
Liiketulos (EBIT) -1 045 -2 767 -62 -3 223
Katsauskauden tulos -2 133 -3 390 -37 -4 884
Osakekohtainen tulos, euroa -0,11 -0,26 -56 -0,33

 

 

Liiketoiminnan kehitys
Incap solmi katsauskaudella useita uusia toimitussopimuksia, joiden volyymivalmistus käynnistyi keväällä. Aidon Oy:n kanssa aloitettiin yhteistyö sähkönkulutuksen etäluennassa käytettävien  elektroniikkamoduulien valmistuksessa. Tulikivi Oyj valitsi Incapin uuden sähkökiuassarjansa ohjauselektroniikan valmistajaksi. Kemppi Oy:n kanssa allekirjoitettiin sopimus MIG-hitsauslaitteen elektroniikan kokoonpanojen valmistuksesta. Prototyyppejä toimitettiin muun muassa aurinko- ja tuulienergiatoimialan laitevalmistajille.

 

Materiaalihallinnan tehostamiseksi Incap perusti Hongkongiin osto- ja hankintayhtiön, jonka toiminta käynnistyy elokuussa. Hongkongin yhtiön avulla Incap pystyy paremmin kilpailuttamaan perinteiset toimituskanavat erityisesti elektroniikkakomponenteissa.

 

Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 42,7 miljoonaa euroa (42,5 milj. euroa).

 

Liikevaihdon kasvusta huolimatta vaihto-omaisuuden määrä aleni hieman vertailujaksosta ja oli 13,3 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa). Vuodenvaihteeseen verrattuna vaihto-omaisuuden määrä nousi jonkin verran (31.12.2010: 13,1 milj. euroa) johtuen tiettyjen elektroniikkakomponenttien heikosta saatavuudesta.

 

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 3,3 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 39,4 miljoonaa euroa (38,2 milj. euroa), josta korollista oli 24,9 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa). Lyhytaikaisen velan osuus vieraasta pääomasta nousi 38,8 miljoonaan euroon (27,9 milj. euroa), koska yhtiön huhtikuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 13,9 miljoonaa euroa eli 68 % osakepääomasta (11,6 milj. euroa, 57 %).

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 7,6 % (10,1 %). Korolliset nettovelat olivat 24,1 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 739 % (523 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

 

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,5) ja current ratio 0,8 (1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,2 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa lisäystä).

 

Incap solmi toukokuussa noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa pitkäaikaista rahoitusta ja 1 miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä suomalaiselta pankilta sekä noin 0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa intialaiselta pankilta.

 

Investoinnit
Investointien määrä oli noin 0,2 miljoonaa (0,1 milj. euroa) ja se liittyi Vaasan ja Intian tehtaiden laitehankintoihin.

 

Henkilöstö ja johto 
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 759 henkilöä (800). Keskimäärin työsuhteessa oli 736 henkilöä (783). Katsauskauden päättyessä koko henkilöstöstä työskenteli Suomessa 22 % (39 %), Virossa 29 % (23 %) ja Intiassa 49 % (38 %).

 

Incap-konsernin talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2011 alkaen nimitettiin yo-merkonomi, EMBA Kirsti Parvi. Hän on ollut Incapin palveluksessa elokuusta 2007 lähtien toimien Incapin intialaisen tytäryhtiön talousjohtajana.

 

Incap-konsernin henkilöstöjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 8.8.2011 alkaen nimitettiin OTK Kirsi Hellsten. Hellsten on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Cargotec Oyj:ssä Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueen henkilöstöjohtajana.

 

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Hallitus jakoi katsauskaudella toimitusjohtajalle 75 000 kappaletta optio-ohjelman 2009 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön avainhenkilöille yhteensä 126 000 kappaletta C-optiota.

 

Vuonna 2004 käynnistetty optio-ohjelma päättyi kokonaisuudessaan 30.4.2011, jolloin optio-oikeuksien 2004C merkintäaika umpeutui.

 

Yhtiökokous 2011 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 1 561 513,95 euroa, jätetään omaan pääomaan.

 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 168 100 osaketta, josta enintään 300 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. 

 

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 18 680 880 (14 180 880). Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,46 ja 0,63 euron välillä (0,57 ja 0,75 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,58 euroa (0,60 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 383 452 osaketta eli noin 2 % koko osakemäärästä (26 %).

 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 076 osakasta (1 230). Osakkeista 0,6 % (0,8 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2011 oli 10,8 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

 

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella. Katsauskaudella solmitut rahoitussopimukset kuitenkin pienentävät merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä.

 

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen ja eräiden komponenttien saatavuuteen.

 

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat sekä Incapin luotollinen tili ja laskuluottolimiitti. Rahoitussopimus sisältää seuraavat kovenanttiehdot: 

 

  Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit
31.12.2010 7,4 % 20,6 1 milj. euroa/12 kk
30.6.2011 11,6 % 4,1 1 milj. euroa/12 kk
31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 % 5,6 1 milj. euroa/12 kk

 

Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 30.6.2011 oli 7,6 % ja net IBD/EBITDA oli 20,9. Vaikka kovenanttiehdot eivät täyttyneet katsauskauden päättyessä, yhtiö on saanut rahoittajalta kirjallisen vahvistuksen siitä, että rahoittaja ei käytä oikeuttaan irtisanoa sopimus. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2011 ja sen jälkeen puolivuosittain. Tämänhetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä, että ehdot eivät tule täyttymään 31.12.2011.

 

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun. Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tulosennusteeseen vuosille 2011 ja 2012 sekä toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoman tarve kasvaa jonkin verran vuoden loppua kohden. Yhtiön allekirjoittamien rahoitussopimusten avulla yhtiö uskoo pystyvänsä turvaamaan tulevan kasvun aiheuttaman rahoitustarpeen sillä edellytyksellä, että konserni ei jää merkittävästi ennustetuista konsernin tulos- ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteista.

 

Rahoituksen riittävyyden kannalta tärkein yksittäinen tekijä on vaihto-omaisuuden kiertonopeus. Vaihto-omaisuuden kiertonopeuden jääminen nykyiselle tasolle ei vielä yksin aiheuttaisi lisärahoitustarvetta. Yhtiön käyttöpääoma riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin olettaen, että Incapin nykyiset rahoitussopimukset pysyvät voimassa kovenanttien mahdollisesta rikkoutumisesta huolimatta. Tämän lisäksi yhtiön johto on jatkanut  vuoden 2010  lopussa aloitettuja toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

 

Incap solmi 3.5.2011 noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Finnvera myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta saatiin kaksi miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä. Pitkäaikainen rahoitus on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu tapahtuu puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiö on allekirjoittanut paikallisen intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen lyhytaikaisesta luotosta. Intialaisen pankin lyhytaikaisesta luotosta puolet oli käytettävissä välittömästi ja puolet vapautuu arviolta elokuussa, jolloin tytäryhtiön maaliskuussa päättyvää tilikautta koskeva tilintarkastus valmistuu.

 

Incap-konsernilla on 30.4.2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,7 miljoonaa euroa. Yhtiön johdon tavoitteena on uudistaa vaihtovelkakirjalaina ennen sen erääntymistä.

 

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,1 miljoonaa euroa) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on 8,0 miljoonaa euroa 30.6.2011. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin. 

 

Näkymät loppuvuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Vaikka yleinen taloudellinen tilanne on parantunut, Euroopan ja Yhdysvaltojen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus saattaa voimistuessaan vaikuttaa Incapin asiakkaiden kysyntään.

 

Kannattavuuden parantamisessa lähiajan tärkeimpiä toimenpiteitä Incapissa on materiaalihallinnan tehostaminen. Myyntikatteen parantamiseksi tuotehinnoittelua on jo tarkistettu ja hinnanmuutosten vaikutukset näkyvät tuloksessa selvemmin kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi business controlling -toimintaa vahvistetaan kehittämällä eri yksiköiden välistä yhteistyötä.

 

Incap tarkentaa liikevaihtoa koskevaa ohjaustaan ja arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2011 olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin liikevaihtoa kertyi 59,2 miljoonaa euroa. Liiketuloksen vuonna 2011 (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen eli merkittävästi parempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli -3,2 milj. euroa.

 

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessaan 4.5.2011 Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 liiketuloksen (EBIT) yhtiö arvioi olevan positiivinen ja siten merkittävästi parempi kuin vuonna 2010.

 

 

INCAP OYJ
Hallitus

 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi  

 

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.8.2011 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

 

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

 

 

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

 

Liite 1

 

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010
         
LIIKEVAIHTO 33 699 29 272 15 59 162
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
38 604 -94 188
Liiketoiminnan muut tuotot 78 307 -75 372
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 24 082 20 424 18 40 828
Henkilöstökulut 5 991 7 511 -20 12 437
Poistot ja arvonalentumiset 1 094 1 524 -28 2 831
Liiketoiminnan muut kulut 3 693 3 491 6 6 849
LIIKEVOITTO/TAPPIO -1 045 -2 767 -62 - 3 223
Rahoitustuotot ja -kulut -1 088 -622 75 - 1 724
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -2 133 -3 390 -37 - 4 947
Tuloverot 0 0   64
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2 133 -3 390 -37 -4 884
         
Osakekohtainen tulos -0,11 -0,26 -56 -0,33
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja 2011
       
       

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010
         
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2 133 -3 390 -37 -4 884
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -242 -29 739 -24
Muut Laajan tuloksen erät netto -242 -29 739 -24
         
KOKONAISTULOS -2 375 -3 418 -31 -4 908
         
Kokonaistuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -2 375 -3 418 -31 -4 908
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0

 

 

Liite 2

 

KONSERNITASE (IFRS)        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2011 30.6.2010 Muutos % 31.12.2010
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineelliset hyödykkeet 4 961 8 908 -44 6 026
Liikearvo 996 1 070 -7 1 040
Muut aineettomat hyödykkeet 501 905 -45 705
Muut rahoitusvarat 314 314 0 314
Laskennallinen verosaaminen 4 137 4 234 -2 4 209
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 908 15 432 -29 12 294
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 13 316 13 526 -2 13 062
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 692 12 978 21 14 823
Rahavarat 811 534 52 476
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 29 819 27 038 10 28 362
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936     1 936
         
VARAT YHTEENSÄ 42 663 42 469 0 42 592
         
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA        
PÄÄOMA        
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 084 1 264 223 4 084
Muuntoero -690 -488 42 -483
Kertyneet voittovarat -20 670 -17 035 21 -18 510
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 255 4 272 -24 5 622
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 0 70 -100 0
Korolliset velat 581 10 246 -94 9 403
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 581 10 316 -94 9 403
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 14 535 15 245 -5 14 961
Lyhytaikaiset korolliset velat 23 780 12 635 88 12 007
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 38 315 27 881 37 26 969
         
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 513 0 0 598
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 42 663 42 469 0 42 592
         

 

 

Liite 3

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)      
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto -1 045 -2 767 -3 223
Oikaisut liikevoittoon 718 1 151 23
Käyttöpääoman muutos -1 383 138 644
Maksetut korot ja maksut -1 010 -970 -1 840
Saadut korot 17 11 27
Liiketoiminnan rahavirta -2 703 -2 437 -4 369
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -172 -119 -486
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 62 499 591
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -159
Myönnetyt lainat 0 -2 -5
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 46 5 0
Investointien rahavirta -64 383 -59
       
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen osakeanti 0 1 264 4 084
Lainojen nostot 3 740 2 039 5 825
Lainojen takaisinmaksut -288 -513 -4 338
Rahoitusleasingvelkojen maksut -457 -604 -1 064
Rahoituksen rahavirta 2 995 2 186 4 507
       
Rahavarojen muutos 228 132 79
Rahavarat tilikauden alussa 476 661 661
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 131 -250 -228
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -24 -9 -36
Rahavarat tilikauden lopussa 811 534 476
       

 

 

 

Liite 4

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
         
             
  Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2010 20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Emissiovoitto 0 0 1 280 0 0 1 280
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -16 0 0 -16
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -29 0 -29
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -17 -17
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 1 264 -29 -17 1 219
             
Tilikauden tulos 0 0 0 0 -3 390 -3 390
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 1 264 -29 -3 407 -2 171
             
Oma pääoma 30.6.2010 20 487 44 1 264 -488 -17 035 4 272
             
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Osakeanti           0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -207 -34 -242
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 7 7
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -207 -27 -234
             
Tilikauden tulos 0 0 0 0 -2 133 -2 133
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 -207 -2 160 -2 367
             
Oma pääoma 30.6.2011 20 487 44 4 084 -690 -20 670 3 255

 

 

Liite 5

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
Liikevaihto, milj. euroa 33,7 29,3 59,2
Liikevoitto, milj. euroa -1,0 -2,8 -3,2
  % liikevaihdosta -3,1 -9,5 -5,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -2,1 -3,4 -4,9
  % liikevaihdosta -6,3 -11,6 -8,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,8 -18,0 -10,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % -96,1 -126,5 -81,0
Omavaraisuusaste, % 7,6 10,1 13,2
Gearing, % 739,3 523,1 383,0
Nettovelka, milj. euroa 22,9 24,7 21,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 24,1 22,3 21,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana
18 680 880 12 854 913 14 682 250
Tulos/osake (EPS), euroa -0,11 -0,26 -0,33
Oma pääoma/osake, euroa 0,17 0,30 0,30
Investoinnit, milj. euroa 0,2 0,1 0,5
  % liikevaihdosta 0,5 0,4 0,8
Henkilöstö keskimäärin 736 783 780
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset 13,4 12,0 14,5
Muut vastuut 2,0 2,8 2,4
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 1 736,4 511,8 1 881
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 10,6 -5,5 -5,5

 

 

Liite 6

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
  4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
             
Liikevaihto, milj. euroa 17,7 16,0 16,1 13,7 15,8 13,4
Liikevoitto, milj. euroa -0,6 -0,4 0,0 -0,5 -1,1 -1,7
  % liikevaihdosta -3,5 -2,6 0,1 -3,4 -6,9 -12,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,2 -1,0 -0,5 -1,1 -1,5 -1,9
  % liikevaihdosta -6,7 -5,9 -3,0 -7,8 -9,4 -14,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -9,4 -4,3 2,1 -6,7 -14,6 -21,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % -106,5 -75,2 -28,3 -68,0 -111,3 -138,3
Omavaraisuusaste, % 7,6 11,0 13,2 14,6 10,1 11,1
Gearing, % 739,3 486,6 383,0 338,1 523,1 477,3
Nettovelka, milj. euroa 22,9 21,7 21,7 21,9 24,7 24,4
Korollinen nettovelka, milj. euroa 24,1 21,9 21,5 20,7 22,3 21,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin tilikauden aikana
18 680
880
18 680
880
14 682
250
13 334
726
12 854
913
12 180
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16
Oma pääoma/osake, euroa 0,17 0,24 0,30 0,30 0,30 0,37
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,7 0,3 1,3 1,1 0,4 0,4
Henkilöstö keskimäärin 745 727 767 787 791 734

 

Go back