News

Incap Oyj > News

Finanssivalvonta on antanut Incapille Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tarkoitetun julkisen huomautuksen

INCAP OYJ                PÖRSSITIEDOTE               5.5.2011 klo 13FINANSSIVALVONTA ON ANTANUT INCAPILLE FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN
LAIN 40 §:SSÄ TARKOITETUN JULKISEN HUOMAUTUKSEN


Finanssivalvonta on antanut Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 40 §:n nojalla Incap Oyj:lle julkisen huomautuksen, koska Incap on


  1. laiminlyönyt noudattaa komission esiteasetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen III kohtaa 3.1 jättämällä antamatta 29.6.2010 julkistamassaan arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 §:n tarkoitetussa esitteessä lausunnon siitä, että yhtiön käyttöpääoman määrä ei riitä kattamaan sen senhetkisiä tarpeita ja jättämällä esittämättä kuvauksen siitä, miten se aikoo hankkia tarvittavan lisäkäyttöpääoman,
    ja 

  2. jättämällä antamatta 1) kohdassa tarkoitetun lausunnon samalla laiminlyönyt noudattaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:n 1 momenttia, koska esite ei ole sisältänyt olennaisia ja riittäviä tietoja yhtiön taloudellisesta asemasta, jolloin sijoittajille ei ole myöskään annettu mainitussa säännöksessä tarkoitettuja riittäviä tietoja perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta.  


Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt julkisen huomautuksen antamisesta kokouksessaan 28.4.2011.


Incap Oyj on toimittanut Finanssivalvonnalle asiaan liittyvät selvitykset. Incap Oyj ei ole päätöksen perusteista samaa mieltä Finanssivalvonnan kanssa. Yhtiö ei kuitenkaan käytä valitusoikeuttaan vaan tyytyy Finanssivalvonnan antamaan päätökseen.


INCAP OYJSami Mykkänen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fiINCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back