News

Incap Oyj > News

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011: liikevaihto kasvoi ja tulos parani edellisvuoteen verrattuna

Incap Oyj      Pörssitiedote      4.5.2011 klo 8.30


INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS PARANI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA

  • vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa eli noin 19 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2010: 13,4 milj. euroa)
  • liikevaihto kasvoi varsinkin hyvinvointiteknologian asiakkaille toimitettavissa tuotekokonaisuuksissa
  • liiketulos (EBIT) oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa)
  • materiaalikustannusten nousu rasitti tulosta
  • osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,16 euroa)
  • katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö on solminut noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2010 laadinnassa noudatetut. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Liikevaihto kehittyi myönteisesti kaikilla asiakastoimialoilla ja pystyimme maailmanlaajuisesta materiaalipulasta huolimatta pääosin täyttämään asiakkaiden tarpeet."

"Vaikka katsauskauden tulos oli huomattavasti parempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, emme voi edelleenkään olla tyytyväisiä kannattavuuteen. Operatiivisen toiminnan tulos ilman kertaluonteisia kirjauksia pysyi samalla tasolla kuin edeltävällä vuosineljänneksellä."

"Maailmanlaajuinen komponenttipula nosti materiaalien hintoja sekä logistiikkakustannuksia ja hidasti toimituksia varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteissa, joiden kysyntä oli ennakoitua suurempaa. Uskoimme komponenttitilanteen vähitellen paranevan kevääseen tultaessa, mutta Japanin tuotantokapasiteetin supistuminen heikensi tiettyjen elektroniikkakomponenttien saatavuutta entisestään."

"Incapin näkymät ovat nyt selvästi paremmat kuin vuosi sitten, joten edellytykset kannattavan kasvun toteuttamiselle ovat hyvät.  Kannattavuuden parantamiseksi ja positiivisen tuloskehityksen varmistamiseksi tulemme lisäämään materiaalien hankintaa Aasiasta, kilpailuttamaan materiaalitoimittajat sekä siirtämään kustannusten nousua asiakashintoihin".

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2011

Incapin palvelujen kysyntä pysyi vakaana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa eli 19 % korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla jaksolla (1-3/2010: 13,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi tasaisesti katsauskauden jokaisena kuukautena yltäen lähes samalle tasolle kuin edellisellä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa 2010. Yhtiön toimituskyky parani katsauskaudella, vaikka materiaalipuutteet edelleen haittasivat tuotannon suunnittelua ja toimituksia. 

Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihto ylitti odotukset ja tilauskanta myös lähikuukausille on hyvällä tasolla. Roottorikomponenttien kysyntä vilkastui selvästi, joskin energiatehokkuustoimialan asiakkaiden kokonaiskysyntä Euroopassa jäi jonkin verran tavoitteesta. Intian yksikön liikevaihto kehittyi viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla.

Neuvotteluja asiakasyhteistyön käynnistämisestä tai laajentamisesta käytiin vilkkaasti ja uusia tuotteita saatiin proto- ja testausvaiheeseen. Incap ja Kemppi Oy solmivat valmistuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen ja ensimmäiset volyymitoimitukset Incapin Intian tehtaalta alkoivat maaliskuussa. Sähköauton älykkään latauslaitteen suunnittelun ja valmistuksen kattava yhteistyö merkittävän intialaisen sähköautovalmistajan kanssa on käynnistynyt lupaavasti.

Kannattavuus parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja tammi-maaliskuun liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa) eli -3 % liikevaihdosta (-12 %). Kannattavuutta rasitti edelleen tiettyjen komponenttien heikko saatavuus, joka nosti väliaikaisesti materiaali- ja logistiikkakustannuksia. Kapasiteetin sopeuttamiseksi epätasaiseen materiaalivirtaan yhtiö lisäsi alihankintana ostettavan työn osuutta, mikä heikensi myyntikatetta väliaikaisesti.

Vertailu
neljännesvuosittain
(1000 euroa)
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010

Liikevaihto
16 005 16 149 13 741 15 836 13 436

Liiketulos
-423 14 -471 -1 097 -1 670

Katsauskauden tulos
-951 -427 -1 067 -1 490 -1 899

Osakekohtainen tulos,
euroa
-0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

 

Henkilöstökulut supistuivat noin 20 % ja olivat noin 0,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui pääosin kahden elektroniikkatehtaan yhdistämisestä. Yhdistämisen odotetaan tuovan vuonna 2011 noin 3 miljoonan euron kustannussäästöt vuoteen 2009 verrattuna.

Incap liittyi Finpron koordinoimaan Cleantech Finland -verkostoon, johon kuuluu ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teknologiaa tuottavia suomalaisia yrityksiä. Energiatehokkuuteen ja ympäristötekniikkaan liittyvien laitteiden valmistuspalvelut ovat Incapin strategian keskeinen osa ja tämän toimialan tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti maailmanlaajuisesti.

Neuvottelut Helsingin ohutlevymekaniikkavalmistuksen liiketoimintakaupasta päättyivät helmikuussa tuloksettomina. Yhtiön tavoitteena on edelleen kehittää Helsingin tehtaasta kokoonpanoon erikoistunut yksikkö.

Toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi jatkettiin. Ulkopuolisen arvioitsijan antama hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Vaihto-omaisuuden määrä aleni noin 2 % ja oli 12,8 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa). Vuodenvaihteeseen verrattuna vaihto-omaisuuden määrä laski noin 0,3 miljoonaa euroa (31.12.2010: 13,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut nousivat 0,5 miljoonaan euroon (0,2 milj. euroa). Poistot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 1,0 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -4 % (-22 %) ja oman pääoman tuotto -75 % (-138 %). Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,16 euroa).

Tase
Konsernin taseen loppusumma 40,8 miljoonaa euroa (40,8 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 4,5 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 36,3 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa), josta korollista oli 22,5 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa).  Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 28,4 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 14,7 miljoonaa euroa eli 72 % osakepääomasta (11,1 milj. euroa, 54 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli 11,0 % (11,1 %). Korolliset nettovelat olivat 21,9 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 487 % (477 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,5) ja current ratio 1,0 (1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,1 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa vähennystä).

Rahoitusneuvotteluja jatkettiin ja katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö solmi noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa pitkäaikaista rahoitusta ja 1 miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä suomalaiselta pankilta sekä noin 0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa intialaiselta pankilta.

Investoinnit
Investointien määrä oli noin 0,1 miljoonaa (0,1 milj. euroa) ja se sisältää konekannan uudistamiseen liittyviä hankintoja.

Henkilöstö 
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 721 henkilöä (774). Keskimäärin työsuhteessa oli 727 henkilöä (734). Vuoden 2010 loppuun verrattuna henkilöstön määrä aleni 46 henkilöllä. Katsauskauden päättyessä Suomessa työskenteli noin 22 % henkilöstöstä (39 %), Virossa 29 % (23 %) ja Intiassa 49 % (38 %).

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Hallitus jakoi katsauskaudella toimitusjohtajalle 75 000 kappaletta optio-ohjelman 2009 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön avainhenkilöille yhteensä 126 000 kappaletta C-optiota.

Optio-oikeuksien 2004C merkintäaika päättyi katsauskauden jälkeen 30.4.2011. Optioita ei käytetty osakkeiden merkintään, koska ehdoissa määritelty osakekurssi ei toteutunut. Optio-ohjelma 2004 on näin ollen päättynyt.

Yhtiökokous 2011
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden päättymisen jälkeen 13.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 1 561 513,95 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen. Uuden  hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 168 100 osaketta, josta enintään 300 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 18 680 880 (12 180 880). Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,49 ja 0,63 euron välillä (0,60 ja 0,75 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,52 euroa (0,67 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 270 349 osaketta eli noin 1 % koko osakemäärästä (15 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 080 osakasta (1 158). Osakkeista 0,6 % (0,9 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2011 oli 9,7 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella. Katsauskauden jälkeen solmitut rahoitussopimukset kuitenkin pienentävät merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä.

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen, materiaalihintoihin ja eräiden komponenttien saatavuuteen.

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat sekä Incapin luotollinen tili ja laskuluottolimiitti. Rahoitussopimus sisältää seuraavat kovenanttiehdot: 

  Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit
31.12.2010 7,4 % 20,6 1 milj. euroa/12 kk
30.6.2011 11,6 % 4,1 1 milj. euroa/12 kk
31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 % 5,6 1 milj. euroa/12 kk

 

Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 31.3.2011 oli 11,0 % ja net IBD/EBITDA oli 0,2. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2011 ja sen jälkeen puolivuosittain. Tämän-hetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä, että ehdot eivät tule täyttymään 30.6.2011.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu yli vuoden 2011 tilinpäätöksen. Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tulosennusteeseen vuodelle 2011 sekä toteutuneisiin myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertonopeuksiin ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteisiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoman tarve kasvaa vuoden loppua kohden. Yhtiön allekirjoittamien rahoitussopimusten avulla yhtiö uskoo pystyvänsä turvaamaan tulevan kasvun aiheuttaman rahoitustarpeen sillä edellytyksellä, että konserni ei jää merkittävästi ennustetuista konsernin tulos- ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteista. Rahoituksen riittävyyden kannalta tärkein yksittäinen tekijä on vaihto-omaisuuden kiertonopeus. Mikäli vaihto-omaisuuden kiertonopeus jäisi nykyiselle tasolle, tämä ei vielä yksin aiheuttaisi lisärahoitustarvetta. Yhtiön käyttöpääoma riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin olettaen, että Incapin nykyiset rahoitussopimukset pysyvät voimassa kovenanttien mahdollisesta rikkoutumisesta huolimatta. Tämän lisäksi yhtiön johto on jatkanut  tilikauden lopussa aloitettuja toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Eri tahojen kanssa käydyt rahoitusneuvottelut päättyivät katsauskauden päättymisen jälkeen 3.5.2011, jolloin yhtiö solmi noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Finnvera myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta saatiin kaksi miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä. Lisäksi Intian tytäryhtiö on allekirjoittanut paikallisen intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen lyhytaikaisesta luotosta.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,2 miljoonaa euroa) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on 8,0 miljoonaa euroa 31.3.2011. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.

Näkymät loppuvuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yleinen taloudellinen tilanne on parantunut ja Incapin palvelujen kysynnän arvioidaan kehittyvän myönteisesti. Tiettyjen puolijohdekomponenttien pulan ennustetaan kuitenkin jatkuvan, millä saattaa olla vaikutusta Incapin toimituksiin ja liikevaihdon kertymään.

Incap toistaa 23.2.2011 antamansa ohjauksen, jonka mukaan yhtiö arvioi liikevaihtonsa vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen ja siten merkittävästi parempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli -3,2 milj. euroa.

INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 4.5.2011 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010
         
LIIKEVAIHTO 16 005
13 436
19 59 162
Valmistus omaan käyttöön 0 0   0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
34 629 -95 188
Liiketoiminnan muut tuotot 38 56 -32 372
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 11 270 9 581 18 40 828
Henkilöstökulut 2 916 3 629 -20 12 437
Poistot ja arvonalentumiset 552 722 -24 2 831
Liiketoiminnan muut kulut 1 762 1 857 -5 6 849
LIIKEVOITTO/TAPPIO -423 -1 670 -75 - 3 223
Rahoitustuotot ja -kulut -528 -229 130 - 1 724
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -951 -1 899 -50 - 4 947
Tuloverot 0 0   64
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -951 -1 899 -50 -4 884
         
Osakekohtainen tulos -0,05 -0,16 -69 -0,33
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2009 ja 2010
       
       

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010
         
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -951 -1 899 -50 -4 884
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -185 -7 2 694 -24
Muut Laajan tuloksen erät netto -185 -7 2 694 -24
         
KOKONAISTULOS -1 136 -1 906 -40 -4 908
         
Kokonaistuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 136 -1 906 -40 -4 908
Määräysvallattomille omistajille 0 0   0

 

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.3.2011 31.3.2010 Muutos % 31.12.2010
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineelliset hyödykkeet 5 416 9 690 -44 6 026
Liikearvo 1 009 1 033 -2 1 040
Muut aineettomat hyödykkeet 579 960 -40 705
Muut rahoitusvarat 314 14 2 094 314
Laskennallinen verosaaminen 4 158 4 203 -1 4 209
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 11 476 15 900 -28 12 294
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 12 759 13 083 -2 13 062
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 924 11 444 22 14 823
Rahavarat 680 415 64 476
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 363 24 943 10 28 362
         
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936 0   1 936
         
VARAT YHTEENSÄ 40 774 40 842 0 42 592
         
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA        
PÄÄOMA        
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 084 0   4 084
Muuntoero -633 -466 36 -483
Kertyneet voittovarat -19 488 -15 523 26 -18 510
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 494 4 542 -1 5 622
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 0 70 -100 0
Korolliset velat 7 397 10 777 -31 9 403
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7 397 10 847 -32 9 403
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 13 736 14 137 -3 14 961
Lyhytaikaiset korolliset velat 14 634 11 316 29 12 007
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 28 370 25 453 11 26 969
         
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin
liittyvät velat
513 0   598
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 40 774 40 842 0 42 592

 

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)      
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto -423 -1 670 -3 223
Oikaisut liikevoittoon 219 728 23
Käyttöpääoman muutos -95 883 644
Maksetut korot ja maksut -193 -247 -1 840
Saadut korot 8 9 27
Liiketoiminnan rahavirta -484 -297 -4 369
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -54 -51 -486
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 15 0 591
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -159
Myönnetyt lainat 0 -1 -5
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 3 1 0
Investointien rahavirta -37 -51 -59
       
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen osakeanti 0 0 4 084
Lainojen nostot 1 267 965 5 825
Lainojen takaisinmaksut -429 -450 -4 338
Rahoitusleasingvelkojen maksut -226 -258 -1 064
Rahoituksen rahavirta 612 257 4 507
       
Rahavarojen muutos 91 -91 79
Rahavarat tilikauden alussa 476 661 661
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 122 -142 -228
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -9 -13 -36
Rahavarat tilikauden lopussa 680 415 476

 

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1000 euroa, tilintarkastamaton)
         
             
  Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2010 20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Muuntoerojen muutos       -7   -7
Myönnetyt optiot 0 0   0 5 5
Muut muutokset 0 0   0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0   -7 5 -2
             
Tilikauden tulos 0 0     -1 899 -1 899
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0   -7 -1 895 -1 901
             
Oma pääoma 31.3.2010 20 487 44 0 -466 -15 523 4 542
             
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Osakeanti           0
Transaktiomenot omasta
pääomasta
    0     0
Muuntoerojen muutos       -151 -34 -185
Myönnetyt optiot 0 0   0 7 7
Muut muutokset 0     0   0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -151 -27 -178
             
Tilikauden tulos 0 0     -951 -951
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 -151 -978 -1 129
             
Oma pääoma 31.3.2011 20 487 44 4 084 -633 -19 488 4 494

 

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
Liikevaihto, milj. euroa 16,0 13,4 59,2
Liikevoitto, milj. euroa -0,4 -1,7 -3,2
  % liikevaihdosta -2,6 -12,4 -5,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,0 -1,9 -4,9
  % liikevaihdosta -5,9 -14,1 -8,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,3 -21,5 -10,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % -75,2 -138,3 -81,0
Omavaraisuusaste, % 11,0 11,1 13,2
Gearing, % 486,6 477,3 383,0
Nettovelka, milj. euroa 21,7 24,4 21,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 21,9 21,7 21,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana
18 680 880 12 180 880 14 682 250
Tulos/osake (EPS), euroa -0,05 -0,16 -0,33
Oma pääoma/osake, euroa 0,24 0,37 0,30
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 0,5
  % liikevaihdosta 0,3 0,4 0,8
Henkilöstö keskimäärin 727 734 780
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset 11,4 12,0 14,5
Muut vastuut 2,1 2,9 2,4
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 1 778,9 455,5 1 881
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa -9,4 -4,1 -5,5

 

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

  1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
           
Liikevaihto, milj. euroa 16,0 16,1 13,7 15,8 13,4
Liikevoitto, milj. euroa -0,4 0,0 -0,5 -1,1 -1,7
  % liikevaihdosta -2,6 0,1 -3,4 -6,9 -12,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,0 -0,5 -1,1 -1,5 -1,9
  % liikevaihdosta -5,9 -3,0 -7,8 -9,4 -14,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,3
2,1
-6,8 -111,3 -21,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % -75,2
-28,3
-68,0 -14,6 -138,3
Omavaraisuusaste, % 11,0 13,2 14,6 10,1 11,1
Gearing, % 486,6 383,0 338,1 523,1 477,3
Nettovelka, milj. euroa 21,7 21,7 23,1 24,7 24,4
Korollinen nettovelka, milj. euroa 21,9 21,5 20,7 22,3 21,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm keskimäärin
tilikauden aikana
18 680 880 14 682 250 13 334 726 12 854 913 12 180 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16
Oma pääoma/osake, euroa 0,24 0,30 0,30 0,30 0,37
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,3 1,3 1,1 0,4 0,4
Henkilöstö keskimäärin 727 767 787 791 734

 

Go back