News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010: TULOSKEHITYKSESSÄ SELVÄ KÄÄNNE, STRATEGINEN RAKENNEMUUTOS SAATIIN PÄÄTÖKSEEN

Incap Oyj                      Pörssitiedote                 23.2.2011 klo 8.30

 

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010: TULOSKEHITYKSESSÄ SELVÄ KÄÄNNE, STRATEGINEN RAKENNEMUUTOS SAATIIN PÄÄTÖKSEEN

  • konsernin koko vuoden 2010 liikevaihto oli 59,2 miljoonaa euroa eli noin 15 % pienempi kuin vuotta aiemmin (2009: 69,8 milj. euroa)
  • koko vuoden liiketulos (EBIT) oli -3,2 miljoonaa euroa (-5,0 milj. euroa)
  • kannattavuudessa tapahtui selvä käänne: liiketappio (EBIT) supistui tasaisesti kaikilla vuosineljänneksillä ja vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos oli positiivinen
  • koko vuoden osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,55 euroa)
  • yhtiön elektroniikkavalmistus on keskitetty Viroon ja Intiaan
  • suunnatut osakeannit merkittiin kokonaisuudessaan ja niistä kirjattiin yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
  • yhtiön merkittävin lähiajan riski on tulevan kasvun käyttöpääomatarpeen rahoittaminen

Tämä tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

 

 

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incap on nyt toteuttanut kolme vuotta sitten käynnistetyn strategisen rakennemuutoksen. Toiminnot on organisoitu valittujen asiakassegmenttien mukaisesti, tehtaiden lukumäärää on supistettu, toiminnan painopistettä on siirretty edullisen kustannustason alueille ja suunnittelupalveluista on tullut kiinteä osa palvelutarjontaa."

 

"Vuoden 2010 alussa kysyntä oli kansainvälisen taantuman vuoksi erittäin laimeaa mutta piristyi selvästi loppuvuotta kohti. Liikevaihdon kasvua hidasti kuitenkin puolijohdekomponenttien maailmanlaajuinen pula, joka vaikeutti tuotannon suunnittelua ja lykkäsi toimituksia."

 

"Yhtiön rakennemuutokseen liittyvä kahden elektroniikkatehtaan toimintojen yhdistäminen saatiin päätökseen. Tuotesiirrot Vuokatista Kuressaareen toteutettiin erittäin nopeassa aikataulussa. Varmistaaksemme tuotesiirtojen onnistumisen jouduimme ylläpitämään osittain päällekkäisiä resursseja, minkä vuoksi tuotantokustannuksia ei voitu täysin mukauttaa liikevaihtoon. Elektroniikkavalmistuksen keskittämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat kuitenkin näkyä tuloksessa vuoden kolmannella neljänneksellä."

 

"Mekaniikkatuotannon rakennemuutos ei toteutunut suunnitellusti vaan neuvottelut Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminnan myynnistä Lankapaja Oy:lle päättyivät helmikuussa 2011. Tavoitteemme on edelleen kehittää Helsingin tehtaasta lopputuotteiden kokoonpanoon erikoistunut yksikkö."

 

"Mennyt vuosi oli hyvin haasteellinen rahoituksen kannalta. Incapin omistajat ovat vaikeassa tilanteessa osoittaneet luottamusta, joka konkretisoitui onnistuneissa osakeanneissa. Annit vahvistivat yhtiön pääoma- ja rahoitusrakennetta tavoitteiden mukaisesti ja ilahduttavaa oli myös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n mukaantulo suurimpien omistajien joukkoon."

 

"Tilauskanta ja näkymät ovat parantuneet selvästi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kysyntätilanne Euroopassa näyttää olevan palautumassa normaalille tasolle. Odotuksemme ovat positiiviset, sillä nyt kun yhtiön rakennemuutos on viety päätökseen, voimme keskittää kaikki voimamme kasvun toteuttamiseen."

 

Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2010
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa eli noin 9 % alhaisempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon kehitystä jarruttivat varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteissa materiaalipuutteet, joiden vuoksi toimituksia lykkääntyi. Energiatehokkuustoimialan tuotteiden liikevaihto kehittyi myönteisesti.  

 

Kannattavuudessa tapahtui selvä käänne ja neljännen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli niukasti positiivinen eli noin 0,01 miljoonaa euroa (10-12/2009: -3,7 milj. euroa). Liiketulokseen on tuloutettu Vuokatin tehtaan sulkemiseen liittyvää kertaluonteista varausta noin 0,3 miljoonaa euroa.

 

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,32 euroa).

 

 

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
10-12/
2009
7-9/
2009
4-6/
2009
1-3/
2009
 

Liikevaihto
 

16 149
 

13 741
 

15 836
 

13 436
 

17 746
 

16 613
 

16 928
 

18 479
 

Liiketulos (EBIT)
    
 

14
 

-471
 

-1 097
 

-1 670
 

-3 666

 
 

-314
 

-472
 

-518
Katsauskauden tulos

 
 

-427
 

-1 067
 

-1 490
 

-1 899
 

-3 926
 

-810
 

-1 035
 

-949
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,08 -0,12 -0,16 -0,32

 
-0,07 -0,08 -0,08

 

 

Liikevaihto ja tulos vuonna 2010
Incap-konsernin vuoden 2010 liikevaihto oli 59,2 miljoonaa euroa eli noin 15 prosenttia alhaisempi kuin edellisenä vuonna (2009: 69,8 milj. euroa). Kansainvälisestä taantumasta johtuen Incapin palvelujen kysyntä oli varsinkin vuoden alussa alhaisella tasolla. Toimitusmäärät kasvoivat selvästi vuoden loppua kohden sekä energiatehokkuus- että hyvinvointiteknologian tuotteissa. Liikevaihdon kasvua jarrutti kuitenkin puolijohdekomponenttien maailmanlaajuinen pula, joka heikensi yhtiön toimituskykyä ja lykkäsi toimituksia.

 

Intian yksikön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta voimakkaasti ja oli 12,0 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Toiminnan kannattavuus parani edellisestä vuodesta selvästi, mutta liiketulos jäi edelleen tappiolliseksi.

 

Incap-konsernin tappio supistui selvästi ja koko vuoden liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-5,0 milj. euroa) eli -5,4 % liikevaihdosta (-7,1 %).  Vertailuvuoden tulokseen sisältyy noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus Vuokatin tehtaan lopettamista varten. Vuoden 2010 liiketulokseen on tuloutettu Vuokatin tehtaan sulkemiseen liittyvää, vuonna 2009 tehtyä varausta noin 1,0 miljoonaa euroa, jota vastaavia kuluja ei ole kirjanpidossa. Tuotantokustannuksia ei voitu sopeuttaa täysin liikevaihdon mukaisesti, koska kahden elektroniikkatehtaan yhdistäminen edellytti osittain päällekkäisten resurssien ylläpitämistä. Lisäksi maailmanlaajuinen komponenttipula nosti komponenttien hintoja, mikä heijastui kannattavuuteen.

 

Kannattavuuden paranemiseen tähtäävää säästöohjelmaa jatkettiin ja muun muassa henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut olivat noin 5,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2009.

 

Nettorahoituskulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa) ja poistot 2,8 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 4,9 miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 4,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa).

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli -11 % (-16 %) ja oman pääoman tuotto -81 % (-69 %). Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,55 euroa).

 

Toiminnan kehittäminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen
Toiminnan kehittämisen pääpaino vuonna 2010 oli materiaalitoimintojen tehostamisessa, tuotantorakenteen muutoksen läpiviennissä ja prosessien hiomisessa.

 

Jotta materiaalihallinnan tavoitteet konserni- ja tehdastasolla olisivat yhdensuuntaiset, hankintaorganisaatiota uudistettiin ja materiaalijohtajan vastuualueeseen liitettiin myös tehtaiden ostotoiminta.

 

Vaihto-omaisuuden määrä nousi vuoden alun 11,4 miljoonasta eurosta 13,1 miljoonaan euroon vuoden lopussa heijastaen alkuvuoden 2011 kasvavaa kysyntää. Vaihto-omaisuutta kasvatti myös komponenttien heikko saatavuus, joka hidasti koko materiaalivirtaa.

 

Incap-konsernin tuotantorakenteessa toteutettiin vuonna 2010 suuri rakennemuutos, kun yhtiön Euroopassa sijaitseva elektroniikkavalmistus keskitettiin yhteen tehtaaseen. Vuokatin tehtaalla tehtyjen tuotteiden valmistus siirtyi Viroon vaiheittain keväästä alkaen ja tehtaan tuotannollinen toiminta päättyi elokuussa. Pääosa tehtaan laitteista siirrettiin Viron ja Intian tehtaille.

 

Rakennemuutoksella tavoitellut kustannussäästöt alkoivat heijastua tulokseen vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä. Elektroniikkatuotannon keskittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja saada noin 3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2009 verrattuna.

 

Tuotannon siirron myötä Kuressaaren tehtaalta toimitettu liikevaihto kaksinkertaistui samalla kun tehtaan henkilöstön määrä kasvoi vain runsaalla kymmenellä. Vuokatin tehtaalla työskennelleiden 124 henkilön työsuhteet päätettiin yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena, ja vuoden 2010 lopussa tehtaan henkilöstöstä oli irtisanomisajalla ilman työntekovelvoitetta yhteensä 36 henkilöä.

 

Selkeyttääkseen tuotantorakennetta edelleen Incapin tavoitteena on kehittää Helsingin tehtaasta kokoonpanoon erikoistunut tuotantoyksikkö. Tätä varten yhtiö neuvotteli mekaniikkavalmistukseen keskittyneen Lankapaja Oy:n kanssa liiketoimintakaupasta, jolla Incap luopuisi Helsingin tehtaan ohutlevytoiminnoista. Neuvottelut päättyivät kuitenkin tuloksettomina katsauskauden jälkeen helmikuussa 2011. 

 

Palvelujen kehittäminen painottui tuotantoprosessien hiomiseen ja suunnittelupalveluihin. Konsernin tuotesuunnittelu on keskitetty Intian Bangaloreen, jonne on rakennettu  energiatehokkuuslaitteiden suunnittelun osaamiskeskittymä. Asiakkaille suunniteltiin muun muassa sähköautojen latausjärjestelmiä ja kotitalouksien virransyötön tasaamisessa käytettäviä UPS-laitteita.

 

Tavoitteellista uusasiakashankintaa jatkettiin sekä Euroopassa että Aasiassa. Vuonna 2009 käynnistetty myyntiyhteistyö Kiinassa ei vielä tuonut merkittäviä uusia asiakkuuksia, mutta liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista alueella jatkettiin. Incap selvittää myös oman toiminnan aloittamista Kiinassa. 

 

Vauhdittaakseen asiakashankintaa yhtiön strategian painopistealueilla Incap allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen osallistumisesta Cleantech Invest Oy:n pääomasijoitusrahastoon. Rahaston sijoituskohteina on Cleantech-kasvuyrityksiä, joille Incap voi tarjota monipuolisia valmistuspalveluja niin Euroopassa kuin Aasiassakin.

 

Tase
Konsernin taseen loppusumma nousi vuoden 2009 lopusta 2,9 miljoonaa euroa 42,6 miljoonaan euroon. Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 5,6 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 37,0 miljoonaa euroa (33,3 milj. euroa), josta korollista oli 22,0 miljoonaa euroa (21,3 milj. euroa).  Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 27,4 miljoonaa euroa (22,2 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 15,2 miljoonaa euroa eli 74 % osakepääomasta.

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 13,2 % (16,2 %). Korolliset nettovelat olivat 21,5 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 383 % (320 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

 

Incap-konserni ei nostanut uusia lainoja vuonna 2010. Pitkäaikaisten lainojen määrä laski 1,5 miljoonalla eurolla ja lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 2,2 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Konsernin rahavarat 31.12.2010 olivat 0,5 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2009 lopussa olivat 0,7 miljoonaa euroa.

 

Vuoden lopussa konsernin pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista 2,0 miljoonaan euroon kohdistuu takaus ja loput ovat takaamattomia. Lainoista 7,7 miljoonaa euroa on vakuudellisia lainoja. Näiden luottojen vakuutena ovat  8,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset sekä 1,5 miljoonan euron kiinnitys Vuokatin tehdaskiinteistöön. 

 

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,5) ja current ratio 1,0 (1,1). Liiketoiminnan rahavirta oli -4,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,08 miljoonaa euroa lisäystä (0,04 milj. euroa lisäystä).

 

Rahavarat pysyivät alhaisella tasolla johtuen tappiollisesta liiketuloksesta. Suunnatuissa osakeanneissa kerätyt varat - noin 4,1 miljoonaa euroa - käytettiin käyttöpääoman rahoittamiseen, lyhytaikaisen lainan lyhennykseen sekä kansainvälisten toimintojen kehittämiseen.  

 

Suunnatut osakeannit
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 13.4.2010 suunnatun osakeannin toteuttamisesta. Annissa tarjottiin yhteensä 2 000 000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka omistivat merkinnän alkaessa vähintään 100 000 yhtiön osaketta.

 

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi maaliskuussa 2010. Merkintäaika oli 13.-27.4.2010 ja merkintähinta maksettiin yhtiölle 30.4.2010 mennessä.  Annissa merkittiin kaikki tarjotut 2 000 000 uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden osuus oli 14,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista osakeannin jälkeen. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä  samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa 30.6.2010.

 

Incapin ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 toisen suunnatun osakeannin toteuttamisesta. Annissa tarjottiin vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000 osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ammattimaisille sijoittajille, yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä niille osakkeenomistajille, jotka omistivat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

 

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi elokuussa 2010. Merkintäaika oli 20.-28.9.2010 ja merkintähinta tuli maksaa viimeistään 28.9.2010.  Annissa merkittiin yhteensä 4 500 000 osaketta. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden osuus oli noin 24,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista osakeannin jälkeen. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 16.12.2010.

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut liittyvät omien toimintaprosessien kehittämiseen ja olivat 0,05 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

 

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2010 oli 0,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa) ja se sisältää asiakassopimukseen perustuvan tuotantolaitteiden myynnin. Konekantaa uudistettiin Vaasassa, Kuressaaressa ja Tumkurissa.

 

Investoinneista merkittävin oli Vaasan tehtaalle hankittu epäkeskopuristintuotantolinja, jolla voidaan valmistaa isoja generaattori- ja sähkömoottorikomponentteja sekä kuorirakenteita erilaisiin energiatoimialan laitteisiin.


Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen tai TÜV Rheinlandin sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluina. Yhtiön Euroopan tehtaiden laatu- ja ympäristöjärjestelmä uudelleensertifioitiin lokakuussa 2010 ensimmäistä kertaa samanaikaisesti ns. multisite-periaatteella. Multisite-sertifioinnin tavoitteena on yhtenäistää  toimintaprosesseja konsernijohtoisesti ja tehostaa samojen tuotteiden mahdollisimman joustava valmistus yhtiön eri tehtaissa.

 

Incapin ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Helsingin ja Kuressaaren tehtailla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti ja Intian tehtaalla autoteollisuuden edellyttämä TS 16949 -laatusertifikaatti.

 

Henkilöstö 
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 783 ja lopussa 767 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2010 työsuhteessa oli 780 henkilöä (751). Henkilöstömäärä kasvoi Intian toiminnoissa lähes viidelläkymmenellä hengellä ja Virossa kolmellatoista hengellä. Vuoden lopussa noin 49 % henkilöstöstä työskenteli Intiassa, 27 % Virossa ja 24 % Suomessa.

 

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 250 ja miehiä 517. Vakinaisessa työsuhteessa oli 611 ja määräaikaisessa 156 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa viisi. Henkilöstön keski-ikä on 40 vuotta.

 

Vuokatin tehtaan toiminnan lopettaminen merkitsi 124 työsuhteen päättymistä. Euroopan yksiköissä sopeutettiin toimintaa kysyntätilanteeseen pääasiassa lomautuksin. Osa lomautuksista kuitenkin keskeytettiin loppusyksystä kysynnän kasvun myötä.

 

Yhtiön johto ja organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi insinööri Sami Mykkänen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Kimmo Akiander (liiketoimintayksikkö Well-being), Mikko Hirvinen (tuotanto), Jarmo Kolehmainen (liiketoimintayksikkö Energy Efficiency Asia), Jari Koppelo (liiketoimintayksikkö Energy Efficiency Europe), Hannele Pöllä (viestintä ja henkilöstö) ja Eeva Vaajoensuu (talous ja hallinto).

 

Vuoden 2010 lopussa Energy efficiency -liiketoimintayksikön Aasian ja Euroopan toiminnot organisoitiin yhteisen liiketoimintajohdon alaisuuteen. Samalla Intian tytäryhtiölle nimitettiin paikallinen johtaja ja Intian toimintojen edustajat nimitettiin konsernin laajennetun johtoryhmän jäseniksi. Muutosten tarkoituksena on yhtenäistää toimintoja ja parantaa konserniohjausta.

 

Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisen johtoryhmän jäsenten lisäksi K.R. Vasantha (Intian tytäryhtiön toimitusjohtaja ja tuotannosta vastaava johtaja), Sami Kyllönen (tuotantopalvelut), Murthy Munipalli (Energy Efficiency Asia), Pekka Laitila (materiaalihallinta), Päivi Luotola (IT) ja Riitta Pönniö (laatu ja ympäristö).

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Incapin ja Lankapaja Oy:n syyskuussa 2010 aloittamat neuvottelut Incapin Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminnan myynnistä päättyivät tuloksettomina helmikuussa 2011.

 

Yhtiökokous 2010
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

 

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää.

 

Hallituksen valtuutus
Hallituksella on tilikauden päättyessä voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2010 myöntämä valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Kalevi Laurilan, Susanna Miekk-ojan, Kari Häyrisen ja Lassi Noposen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Raimo Helasmäki. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Hallituksen sihteerinä on toiminut varatuomari Jari Pirinen. Hallitus kokoontui vuonna 2010 yhteensä 20 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 93.

 

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.

 

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä on 18 680 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 0,49 ja 0,75 euron välillä (0,43 ja 0,99 euron välillä), ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,57 euroa (0,67 euroa). Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 39 % koko osakemäärästä (25 %).

 

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 085 osakasta (1 089). Osakkeista 0,6 % (2,8 %) oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2010 oli 10,6 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

 

Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1997 lähtien tunnuksella ICP1V.Osakkeiden toimialaluokka NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla on Teollisuustuotteet ja -palvelut ja toimialakoodi 20104010 (Sähkötarvikkeet ja laitteet).

 

Yhtiön 31.12.2010 kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 20 486 769,50 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita eikä hallituksen tiedossa ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.
  
Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Incapilla on kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa:

 

Optio-ohjelma 2004:
Vuonna 2004 käynnistetyssä optio-ohjelmassa laskettiin liikkeelle yhteensä enintään 630 000 optio-oikeutta, joista on voimassa yhteensä 315 000 kappaletta 2004C-optio-oikeuksia. Niiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 1,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen.

 

Optio-oikeuksien 2004C merkintähinta on Incapin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.-31.3.2006 eli 2,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2009-30.4.2011. Optiojärjestelyyn liittyy lisäksi osakeomistusohjelma, jonka mukaan optionhaltijoiden tulee hankkia yhtiön osakkeita 20 %:illa realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttotulosta.

 

Optio-ohjelma 2009:
Helmikuussa 2009 käynnistetty optio-ohjelma sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Incapin osaketta. Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2009A, 2009B ja 2009C. A-optioita on 100 000 kappaletta, B-optioita 100 000 kappaletta ja C-optioita 400 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yksi euro. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009A on 1.4.2010-31.1.2014 ja optio-oikeuksilla 2009B ja 2009C 1.4.2011-31.1.2014.

 

Toimitusjohtajalle jaettiin optio-ohjelman käynnistyttyä 100 000 kappaletta A-optioita ja helmikuussa 2010 25 000 kappaletta B-optioita. Yhtiön avainhenkilöille jaettiin helmikuussa 2010 yhteensä 100 000 C-optioita.

 

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 3,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Jakamatta jäävät optio-oikeudet annetaan Incapin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Euro-Ketju Oy:lle ja näiden jakamisesta hallitus päättää erikseen.

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
Huhtikuun suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Göran Sundholmin omistusosuus Incapin osakkeista ylitti 5 %:n liputusrajan. Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 5 %. Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 25 %. Syyskuussa toteutetun suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus ylitti 10 %. Syyskuussa toteutetun suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen JMC Finance Oy:n omistus alitti 15 %. OP-Keskus osk:n ilmoituksen mukaan OPK:n ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Incap Oyj:n vaihtovelkakirjalainan kautta alittaa 5 % Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä, mikäli vaihtovelkakirjalainan merkintäoikeus toteutuu.

 

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Incapissa riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi Incap on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa. 

 

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön ennakoidaan vuonna 2011 kehittyvän myönteisesti vuoteen 2010 verrattuna. Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta.

 

Vuonna 2010 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 30 %. Asiakaspohjaa pyritään laajentamaan edelleen siten, että riippuvuus yksittäisestä asiakkaasta tai useammasta samalla toimialalla toimivasta asiakkaasta ei aiheuta Incapille merkittävää taloudellista riskiä. Maailmantalouden elpymisen odotetaan kasvattavan useiden asiakkaiden liikevaihtoa ja tätä kautta osaltaan vähentävän riippuvuutta yksittäisestä asiakkaasta. Asiakassopimuksiin liittyviä riskejä läpikäydään säännöllisesti ja näiden yhteisvaikutusta seurataan. Asiakkuuksiin liittyviä riskejä hallitaan sopimusehdoin sekä vakuuttamalla. Taloudellinen taantuma ei ole vaikuttanut negatiivisesti Incapin asiakkaiden maksukykyyn.

 

Incapin toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Riskiä pyritään minimoimaan toiminnan tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella eri toimintamaihin ja valmistuksen ohjaamisella Suomen ja muiden toimintamaiden kesken.

 

Incapissa arvioidaan jatkuvasti eri toimintojen organisointia sekä henkilöstöresurssien riittävyyttä ja tasoa. Tällä pyritään varmistamaan, että organisaatio toimii tehokkaasti, osaaminen on oikealla tasolla ja että yhtiö pystyy keskeytyksettä ja laadukkaasti tarjoamaan asiakkailleen heidän tarvitsemansa palvelut sekä hoitamaan velvoitteensa muita sidosryhmiä kohtaan. Kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä on työvoimakustannusten kehitys Incapin toimintamaissa. Henkilöstöriskiä pyritään hallitsemaan toimivalla varamiesjärjestelmällä.

 

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja kustannuksiin. Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää materiaalihintariskejä. Merkittävimpänä materiaaliriskiin liittyvänä lähiajan riskinä voidaan pitää materiaalien saatavuutta, joka voi aiheuttaa kustannustason nousua. Riskiin pyritään vaikuttamaan solmimalla puitesopimuksia tunnettujen vastapuolten kanssa sekä panostamalla liiketoiminnan ennustettavuuteen ja kapasiteetin hallintaan. Kriittisten toimittajien kanssa pyritään sopimaan puskurivarastoista Incapin ja loppuasiakkaan välisten sopimusten rajoissa.

 

Incap-konsernin liiketoiminnan luonne altistaa konsernin valuutta-, korko-, luotto- ja maksuvalmiusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan. Rahoitusriskien hallinnassa käytetään tarpeen mukaan valuuttatermiinejä, valuuttalainoja ja koronvaihtosopimuksia. Tytäryhtiöiden rahoitusrakennetta suunnitellaan, arvioidaan ja ohjataan rahoitusriskien hallinta huomioon ottaen.

 

Vuonna 2007 tehty liiketoimintayksikön hankinta Intiassa lisäsi konsernin ulkoista rahoitusta ja rahoitusriskejä. Intian toimintojen rahoituspohjaa vahvistettiin vuonna 2009 Finnfundin osakepääomasijoituksella Incapin intialaiseen tytäryhtiöön. Konsernin korko- ja valuuttariskiä pyritään hallitsemaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa. Konsernin tuleva tuloskehitys vaikuttaa omaan pääomaan ja tätä kautta omavaraisuusasteeseen, joka on rahoituksen kannalta oleellinen tunnusluku.

 

Incap-konsernin  rahoitusaseman vahvistamiseksi yhtiö toteutti keväällä ja syksyllä 2010 suunnatut osakeannit, joista kirjattiin yhteensä 4,1 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen kassavirtaennusteen, joka ulottuu yli vuoden 2011 tilinpäätöksen. Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tilinpäätöksen yhteydessä laadittuun tulosennusteeseen vuodelle 2011 sekä toteutuneisiin myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertonopeuksiin ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteisiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoman tarve kasvaa vuoden loppua kohden. Incapin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkenä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennustetut konsernin tulos- ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteet. Jos tavoitteista jäädään, tulee syntynyt vaje kattaa lisärahoituksella. Yhtiön johto on aloittanut neuvottelut eri tahojen kanssa lisärahoituksen varmistamiseksi ja on luottavainen sen suhteen, että se pystyy kattamaan mahdollisen lisärahoitustarpeen. Näiden toteutuessa yhtiön käyttöpääoma riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Tämän lisäksi yhtiön johto on aloittanut tilikauden lopussa toimenpiteet Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

 

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat (yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa) sekä Incapin luotollinen tili (1 miljoona euroa) ja laskuluottolimiitti (maksimissaan 7 milj. euroa), josta oli 31.12.2010 käytössä 5,5 miljoonaa euroa. Rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joista net IBD/EBITDA ei täyttynyt tilinpäätöshetkellä, mutta Incap sai rahoittajalta ennen tilinpäätöshetkeä kirjallisen ilmoituksen siitä, että rahoittaja ei käytä oikeuttaan irtisanoa sopimus 31.12.2010. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2011. Mikäli rahoittaja vaatisi kovenanttiehtoihin vedoten lainoja välittömästi takaisin maksettavaksi, Incap ei pystyisi suoriutumaan näistä velvoitteista. 

 

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,2 miljoonaa euroa 31.12.2010) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on 8,0 miljoonaa euroa 31.12.2010. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.  

 

Tavoitteet vuonna 2011
Vuonna 2011 Incapin tavoitteena on liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden merkittävä paraneminen. Yhtiön keskeisten asiakassegmenttien kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteiseen suuntaan, ja yhtiön tavoitteena on kasvattaa toimituslaajuutta nykyisille asiakkaille ja saada uusia asiakkuuksia valituilta toimialoilta. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan voimakkaimmin Aasiassa, jossa yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Kiinaan. Suunnittelupalvelujen tarjontaa ja roolia kasvatetaan edelleen. Kannattavuuden parantamiseen pyritään tehostamalla materiaalihallintaa ja yhtenäistämällä toimintaprosesseja.

 

Näkymät vuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin näkemyksiin. Yleinen taloudellinen tilanne on parantunut ja suurin osa Incapin asiakkaista ennustaa oman liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2011, mikä heijastuu Incapin liikevaihtoon positiivisesti. Tiettyjen puolijohdekomponenttien pulan ennustetaan kuitenkin jatkuvan, millä saattaa olla vaikutusta Incapin toimituksiin ja liikevaihdon kertymään. 

 

Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen ja siten merkittävästi parempi kuin vuonna 2010 (-3,2 milj. euroa).

 

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 1 561 513,95 euroa. Hallitus ehdottaa 13.4.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

 

Varsinainen yhtiökokous 2011
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.4.2011 alkaen klo 15 ravintola Bankin tiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

 

Helsingissä 22.2.2011

 

INCAP OYJ
Hallitus

 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi 

 

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 23.2.2011 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

 

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

 

 

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 770 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 


Liite 1

 

KONSERNITULOSLASKELMA      
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2010 1-12/2009 Muutos %
       
LIIKEVAIHTO 59 162  

69 767
-15
Valmistus omaan käyttöön      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden      
varastojen muutos 188 -1 499 -113
Liiketoiminnan muut tuotot 372 342 9
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 40 828 45 654 -11
Henkilöstökulut 12 437 16 132 -23
Poistot ja arvonalentumiset 2 831 2 869 -1
Liiketoiminnan muut kulut 6 849 8 924 -23
LIIKEVOITTO/TAPPIO - 3 223 - 4 970 -35
Rahoitustuotot ja -kulut - 1 724 -1 780 -3
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA - 4 947 -6 750 -27
Tuloverot 64 29 117
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 884 -6 721 -27
       
Osakekohtainen tulos -0,33 -0,55 -40
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta      
tilikausilla 2009 ja 2010      

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-12/2010 1-12/2009 Muutos %
       
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 884 -6 721 -27
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:      
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -24 19 -229
Muut Laajan tuloksen erät netto -24 19 -229
       
KOKONAISTULOS -4 908 -6 702 -27
       
Kokonaistuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4 908 -6 702 -27
Määräysvallattomille omistajille      


Liite 2

 

KONSERNITASE      
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2010 31.12.2009 Muutos %
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet 6 026 10 247 -41
Liikearvo 1 040 977 6
Muut aineettomat hyödykkeet 705 1 008 -30
Muut rahoitusvarat 314 14 2 115
Laskennallinen verosaaminen 4 209 4 156 1
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 12 294 16 402 -25
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 13 062 11 381 15
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 823 11 261 32
Rahavarat 476 661 -28
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 28 362 23 303 22
       
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936    
       
VARAT YHTEENSÄ 42 592 39 706 7
       
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA      
PÄÄOMA      
Osakepääoma 20 487 20 487 0
Ylikurssirahasto 44 44 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 084 0  
Muuntoero -483 -459 5
Kertyneet voittovarat -18 510 -13 629 36
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 622 6 443 -13
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 0 70 -100
Korolliset velat 9 403 10 999 -15
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9 403 11 069 -15
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 14 961 11 925 25
Lyhytaikaiset korolliset velat 12 007 10 269 17
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 26 969 22 194 22
       
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 598    
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 42 592 39 706 7
       

 


Liite 3

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-12/2010 1-12/2009
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)    
       
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto -3 223 -4 970
Oikaisut liikevoittoon 23 4 342
Käyttöpääoman muutos 644 2 929
Maksetut korot -1 840 -1 812
Saadut korot 27 40
Liiketoiminnan rahavirta -4 369 529
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja    
aineettomiin hyödykkeisiin -486 -1 064
Aineellisten ja aineettomien    
hyödykkeiden luovutustulot 591 17
Investoinnit muihin sijoituksiin -159 0
Myönnetyt lainat -5 -9
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 2
Investointien rahavirta -59 -1 054
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen osakeanti 4 084  
Lainojen nostot 5 825 5 683
Lainojen takaisinmaksut -4 338 -3 868
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1 064 -1 255
Rahoituksen rahavirta 4 507 560
     
Rahavarojen muutos 79 35
Rahavarat tilikauden alussa 661 641
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -228 -17
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -36 2
Rahavarat tilikauden lopussa 476 661
     

 


Liite 4

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
             
  Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2009 20 487 44 0 -478 - 6 864 13 189
Muuntoerojen muutos       19   19
Myönnetyt optiot 0 0   0 -10 -10
Muut muutokset 0 0   0 -35 -35
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
      19 -45 -26
nettovoitot ja -tappiot            
             
Tilikauden tulos 0 0     -6 721 -6 721
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0   19 -6 765 -6 747
             
Oma pääoma 31.12.2009 20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
             
Oma pääoma 1.1.2010 20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Osakeanti     4 160     4 160
Transaktiomenot omasta pääomasta      

-76
    -76
Muuntoerojen muutos       -24         -24
Myönnetyt optiot       0 2 2
Muut muutokset       0    0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut            
nettovoitot ja -tappiot     4 084 -24 2 4 062
Tilikauden tulos 0 0     -4 884 -4 884
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 4 084               -24 -4 882 -821
             
Oma pääoma 31.12.2010 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622

 

 


Liite 5

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2010 31.12.2009
     
Liikevaihto, milj. euroa 59,2 69,8
Liikevoitto, milj. euroa -3,2 -5,0
  % liikevaihdosta -5,4 -7,1
Voitto ennen veroja, milj. euroa -4,9 -6,7
  % liikevaihdosta -8,4 -9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -10,6 -15,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % -81,0 -68,5
Omavaraisuusaste, % 13,2 16,2
Gearing, % 383,0 319,8
Nettovelka, milj. euroa 21,7 21,3
Korollinen nettovelka, milj. euroa 21,5 20,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä    
keskimäärin katsauskauden aikana 14 682 250 12 180 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,33 -0,55
Oma pääoma/osake, euroa 0,30 0,53
Investoinnit, milj. euroa 0,5 1,1
  % liikevaihdosta 0,8 1,5
Henkilöstö keskimäärin 780 751
     
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa    
OMASTA VELASTA    
Kiinnitykset 14,5 12,0
Muut vastuut 2,4 4,6
     
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 1 881 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa -5,5 0

 

Liite 6

TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
  10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
10-12/
2009
7-9/
2009
4-6/
2009
1-3/
2009
                 
Liikevaihto, milj. euroa 16,1 13,7 15,8 13,4 17,7 16,6 16,9 18,5
Liikevoitto, milj. euroa 0,0 -0,5 -1,1 -1,7 -3,7 -0,3 -0,5 -0,5
  % liikevaihdosta 0,1 -3,4 -6,9 -12,4 -20,7 -1,9 -2,8 -2,8
Voitto ennen veroja,
milj. euroa
-0,5 -1,1 -1,5 -1,9 -4 -0,8 -1,0 -0,9
  % liikevaihdosta -3,0 -7,8 -9,4 -14,1 -22,3 -4,9 -6,1 -5,1
Sijoitetun pääoman
tuotto
(ROI), %
 

2,1
-6,8 -111,3 -21,5 -47,3 -4 -2,1 -4,9
Oman pääoman
tuotto (ROE), %
 

-28,3
-68,0 -14,6 -138,3 -160 -27,5 -33,9 -29,8
Omavaraisuusaste, % 13,2 14,6 10,1 11,1 16,2 24,6 26,4 27,4
Gearing, % 383 338,1 523,1 477,3 319,8 173,8 164,9 151,1
Nettovelka, milj. euroa 21,7 23,1 24,7 24,4 21,3 20,6 19,7 19,6
Korollinen
nettovelka,
milj. euroa
21,5 20,7 22,3 21,7 20,6 18,1 18,6 18,6
Osakeantioikaistu
osakkeiden
lkm
keskimäärin
tilikauden
aikana
 

14 682
250
13 334
726
12 854
913
12 180
880
12 180
880
12 180
880
12 180
880
12 180
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,03 -0,08 -0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08
Oma pääoma/osake, euroa 0,30 0,30 0,30 0,37 0,53 0,86 0,92 1,01
Investoinnit, milj. euroa 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1
  % liikevaihdosta 1,3 1,1 0,4 0,4 0,6 2,2 2,9 0,6
Henkilöstö keskimäärin 767 787 791 734 776 770 732 728

 

Go back