News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010: RAKENNEMUUTOKSEN SÄÄSTÖT HEIJASTUIVAT TULOKSEEN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Incap Oyj                Pörssitiedote                3.11.2010 klo 8.30  

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010: RAKENNEMUUTOKSEN SÄÄSTÖT HEIJASTUIVAT TULOKSEEN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

 

  • tammi-syyskuun liikevaihto oli 43,0 miljoonaa euroa (1-9/2009: 52,0 milj. euroa) 

  • tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli -3,2 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa)  

  • osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,23 euroa) 

  • tuloskehitykseen vaikuttivat liikevaihdon aleneminen sekä rakennemuutos - liiketappio (EBIT) kuitenkin supistui tasaisesti kaikilla kolmella vuosineljänneksellä  

  • yhtiön Euroopassa sijaitsevan elektroniikkavalmistuksen keskittäminen yhteen tehtaaseen on edennyt aikataulussa ja rakennemuutoksen säästöt alkoivat toteutua kolmannella vuosineljänneksellä  

  • huhti- ja syyskuussa järjestetyt suunnatut osakeannit merkittiin kokonaisuudessaan ja anneista kirjattiin yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 

  • Incap muuttaa tulosohjaustaan ja arvioi konsernin koko vuoden 2010 liikevaihdon olevan noin 59-62 miljoonaa euroa ja koko vuoden liiketuloksen (EBIT) noin -2,7- -3,5 miljoonaa euroa 

 

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incapin palvelujen kysyntä piristyi laimean alkuvuoden jälkeen selvästi toisella vuosineljänneksellä mutta laski jälleen kolmannella neljänneksellä. Katsauskauden liikevaihdon alenemiseen vaikuttivat lisäksi joidenkin toimitusten lykkääntyminen lähinnä materiaalipuutteista johtuen. Tilauskanta ja näkymät ovat parantuneet varsinkin energiatehokkuustoimialalla ja uskomme tämän näkyvän liikevaihdossamme vuoden viimeisellä neljänneksellä."  

"Kahden elektroniikkatehtaan toimintojen yhdistäminen on saatu päätökseen syksyllä. Varmistaaksemme tuotesiirtojen onnistumisen olemme joutuneet ylläpitämään osittain päällekkäisiä resursseja, minkä vuoksi kustannuksia ei ole voitu täysin mukauttaa vastaamaan liikevaihdon alenemista. Toimintojen yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat kuitenkin näkyä tuloksessa vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien."

"Tuotannon rakennemuutos saadaan päätökseen vuodenvaihteessa, jolloin tavoitteena on siirtää Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminta Lankapaja Oy:lle aiesopimuksen mukaisesti. Liiketoimintakaupan toteutuessa voimme keskittää kaikki voimavaramme strategian mukaisille ydinalueille ja erikoistua Helsingin tehtaalla lopputuotteiden kokoonpanoon, jossa lisäarvomme asiakkaille on suurin."

"Keväällä ja syksyllä toteutetut suunnatut osakeannit onnistuivat hyvin ja vahvistivat Incapin pääoma- ja rahoitusrakennetta tavoitteiden mukaisesti. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n mukaantulo suurimpien omistajien joukkoon on tervetullut ja tuo vakautta Incapin tulevaan kehittämiseen."

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2010
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa eli noin 17 % alempi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Liikevaihto aleni voimakkaimmin Well-being -toimialan tuotteissa, ja varsinkin peliautomaattien kysyntä oli merkittävästi pienempi kuin viime vuoden vertailujaksolla. Lisäksi materiaalien saatavuusongelmat aiheuttivat toimitusten lykkääntymistä vuoden lopulle.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa ((7-9/2009: -0,3 milj. euroa) eli selvästi parempi kuin vuoden 2010 aikaisemmilla neljänneksillä mutta jonkin verran heikompi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liiketulokseen on tuloutettu Vuokatin tehtaan sulkemiseen liittyvää kertaluonteista varausta noin 0,7 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,07 euroa).

 

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
10-12/
2009
7-9/
2009
4-6/
2009
1-3/
2009
 

Liikevaihto
 

13 741
 

15 836
 

13 436
 

17 746
 

16 613
 

16 928
 

18 479
 

Liiketulos (EBIT)
     
 

-471
 

-1 097
 

-1 670
 

-3 666

 
 

-314
 

-472
 

-518
Katsauskauden
tulos

 
 

-1 067
 

-1 490
 

-1 899
 

-3 926
 

-810
 

-1 035
 

-949
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,12 -0,16 -0,32

 
-0,07 -0,08 -0,08

 

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2010
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 43,0 miljoonaa euroa  eli noin 17 % vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla (1-9/2009: 52,0 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti varsinkin vuoden alkupuolella talouden yleisestä epävarmuudesta johtunut kysynnän heikentyminen. Raaka-aineiden pidentyneet toimitusajat aiheuttivat viiveitä toimituksissa asiakkaille, mikä alensi liikevaihtoa etenkin kolmannella vuosineljänneksellä.

Energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysyntä kehittyi katsauskaudella myönteisesti ja varsinkin suurissa moottoreissa käytettävien roottorikomponenttien toimitusmäärät kasvoivat. Suunnittelupalvelujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla ja suunnitteluresursseja Bangaloressa lisättiin suunnitelman mukaisesti.

Kannattavuus heikkeni viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liiketulos oli -3,2 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -7,5 % (-2,5 %). Merkittävin kannattavuuteen vaikuttanut tekijä oli liikevaihdon aleneminen. Kustannusrakennetta ei voitu täysin sopeuttaa alentuneeseen liikevaihtoon, koska konsernin rakennemuutokseen liittyvä kahden elektroniikkatehtaan yhdistäminen edellytti osittain päällekkäisten resurssien ylläpitämistä. Toimintojen yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat kuitenkin jo vaikuttaa tulokseen elokuusta alkaen.

Tiettyjen materiaalien ja komponenttien saatavuus heikentyi selvästi, mikä nosti markkinahintoja ja lisäsi logistiikkakustannuksia.

Katsauskauden tulos oli -4,5 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa). Nettorahoituskulut alenivat noin 0,3 miljoonaa euroa Intian rupian vahvistumisen vuoksi. Poistot olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -15 % (-5 %) ja oman pääoman tuotto -95 % (-32 %). Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,23 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 0,33 euroa (0,86 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli 41,9 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 6,1 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 35,8 miljoonaa euroa (32,0 milj. euroa), josta korollista oli 21,9 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa). Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 25,6 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 6,1 miljoonaa euroa eli 29,9 % osakepääomasta.

Konsernin omavaraisuusaste oli 14,6 % (24,6 %). Korolliset nettovelat olivat 20,7 miljoonaa euroa (18,1 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 338 % (174 %).

Liiketoiminnan kehitys tammi-syyskuussa 2010
Incap ja ABB uudistivat toukokuussa sähkömoottoreiden ja generaattoreiden roottorikomponentteja koskevan toimitussopimuksensa, joka varmistaa pitkäjänteisen yhteistyön jatkumisen.

Vauhdittaakseen asiakashankintaa yhtiön strategian painopistealueilla Incap allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen Cleantech Invest Oy:n pääomasijoitusrahastoon osallistumisesta. Rahaston sijoituskohteet ovat Cleantech-kasvuyrityksiä, jotka ovat Incapin potentiaalisia asiakkaita.

Incap ja Lankapaja Oy solmivat syyskuussa aiesopimuksen Incapin Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminnan myynnistä. Suunniteltu liiketoimintakauppa on Incapin strategian mukainen ja mahdollistaa toteutuessaan Helsingin tehtaan erikoistumisen kokoonpanotehtaaksi. Tavoitteena on, että ohutlevytehtaan henkilöstö ja tuotantolaitteet siirtyisivät Lankapajalle 1.1.2011.

Vaasan tehtaalle hankittiin katsauskaudella uusi epäkeskopuristintuotantolinja, joka palvelee ensisijaisesti tuulivoiman, energiantuotannon ja sähkönjakelun alueella toimivia Incapin asiakkaita. Sen avulla voidaan valmistaa isoja generaattori- ja sähkömoottorikomponentteja sekä kuorirakenteita erilaisiin energiatoimialan laitteisiin.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,6) ja current ratio 1,0 (1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli -3,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,7 miljoonaa euroa lisäystä (0,5 milj. euroa lisäystä).

Investoinnit
Investointien rahavirta oli 0,06 miljoonaa euroa positiivinen (-0,8 milj. euroa) ja sisälsi asiakassopimukseen perustuvan tuotantolaitteiden myynnin. Vaasan tehtaalle hankittiin katsauskaudella epäkeskopuristintuotantolinja, joka saadaan tuotantokäyttöön syksyn aikana.

Henkilöstö ja organisaatio  
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 798 henkilöä, joista 86 henkilöä oli irtisanomisajalla ilman työvelvoitetta. Keskimäärin työsuhteessa oli 784 henkilöä (743). Henkilöstön määrä kasvoi Intiassa ja Virossa. Katsauskauden päättyessä 40 % henkilöstöstä työskenteli Intiassa, 36 % Suomessa ja 24 % Virossa.

Toimintaa sopeutettiin katsauskauden aikana yhtiön eri toiminnoissa. Elokuussa käynnistettiin koko Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena henkilöstö on lomautettuna vuoden loppuun mennessä eri pituisia jaksoja, jotka vaihtelevat 11 päivästä 3 kuukauteen.

Suomen ja Viron elektroniikkatuotannon yhdistämisen vuoksi Vuokatin tehtaan henkilöstömäärä on pienentynyt vähittäin irtisanomisaikojen päättyessä. Katsauskauden lopussa yksikön palveluksessa irtisanomisajalla oli 103 henkilöä, joista työvelvoitteen piirissä oli 17 henkilöä.

Incap-konsernin hankintajohtajaksi nimitettiin heinäkuussa Pekka Laitila, joka vastasi aikaisemmin yhtiön elektroniikkahankinnoista. Samalla materiaaliorganisaatiota uudistettiin siten, että hankintajohtajan vastuualue kattaa konsernitason hankinnan lisäksi myös Suomen ja Viron yksiköiden ostotoiminnan. Tavoitteena on tehostaa vaihto-omaisuuden hallintaa ja kehittää ostotoimintaa kokonaisuutena niin, että tehtaiden ohjaus toimii yhtenäisellä toimintamallilla.

Optiot
Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle vuonna 2009 suunnatun optio-ohjelman kriteerit eivät täyttyneet vuoden 2009 liikevoiton ja käyttöpääoman tuoton osalta. Hallitus muutti maaliskuussa 2010 optio-ohjelman jakoperusteita painottaen kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja jakoi toimitusjohtajalle 25 000 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille yhteensä 100 000 C-optiota.

Vuoden 2004 optio-ohjelman B-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2010 eikä optioita käytetty osakkeiden merkintään.

Varsinainen yhtiökokous  
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000 osaketta. Tämä hallituksen valtuutus on voimassa edelleen.

Suunnattu osakeanti huhtikuussa 2010
Varsinainen yhtiökokous päätti 13.4.2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjottiin 2 000 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä  osakkeenomistajista niille, jotka omistivat merkinnän alkaessa 13.4.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita. Uusien osakkeiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia on 16,4 % ja osakeannin jälkeen 14,1 %.

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.

Hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät 3.5.2010. Suurimmista osakkeenomistajista seitsemän merkitsi yhteensä 1 812 200 osaketta eli 90,6 % kaikista uusista osakkeista. Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet merkitsivät yhteensä 9,4 % uusista osakkeista.

Hakeakseen osakeannissa merkityt uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä Incap julkaisi 29.6.2010 listalleottoesitteen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla käynnistyi 30.6.2010.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli 14 180 880 kappaletta.

Suunnattu osakeanti syyskuussa 2010
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin toteuttamisesta. Annissa tarjottiin vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000 osaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ammattimaisille sijoittajille, yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka omistivat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi elokuussa 2010. Merkintäaika oli 20.-28.9.2010 ja merkintähinta tuli maksaa viimeistään 28.9.2010.

Annissa merkittiin enimmäismäärä eli yhteensä 4 500 000 osaketta. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden osuus on noin 24,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista osakeannin jälkeen.

Incap hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä ja laatii tätä varten listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta marraskuun puolivälissä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen on 18 680 880 kappaletta.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muutoksesta
Huhtikuun suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Göran Sundholmin omistusosuus Incapin osakkeista ylitti 5 %:n liputusrajan. Göran Sundholm merkitsi suunnatussa annissa yhteensä 500 000 uutta osaketta, jolloin hänen omistuksessaan oli 30.6.2010 yhteensä 1 123 263 Incapin osaketta eli 7,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 5 % ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistus oli 20.9.2010 jälkeen yhteensä 1 000 000 osaketta eli 7,1 % osakepääomasta ja äänimäärästä.

Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 25 %. Oy Etra Invest Ab:n omistus oli 20.9.2010 jälkeen yhteensä 3 139 801 osaketta eli 22,1 % osakepääomasta ja äänimäärästä.

Syyskuussa toteutetun suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus ylittää 10 %. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n uusi omistus on 2 185 509 osaketta eli 11,7 % osakepääomasta ja äänimäärästä uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Syyskuussa toteutetun suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen JMC Finance Oy:n omistus alittaa 15 %. Yhtiö omistaa 2 188 000 osaketta eli 11,7 % osakepääomasta ja äänimäärästä uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

OP-Keskus osk:n ilmoituksen mukaan OPK:n ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Incap Oyj:n vaihtovelkakirjalainan kautta alittaa 5 % ja on yhteensä 760 000 osaketta eli 4,1 % Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä osakeannin uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen jos vaihtovelkakirjalainan merkintä toteutuu.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä on 14 180 880. Kun syyskuun osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään, yhtiön osakkeiden lukumäärä on 16 680 880.

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,57 ja 0,75 euron välillä (0,43 ja 0,99 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,65 euroa (0,69 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 35,6 % koko osakemäärästä (19,7 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 129 osakasta (1 145). Osakkeista 0,8 % (2,8 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2010 oli 9,2 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin 29.6.2010 julkaistussa suomenkielisessä listalleottoesitteessä, joka on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi.  

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin kysyntään ja taloudelliseen asemaan, ja taloudellinen taantuma on heijastunut myös Incapin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Maailmantalouden elpymisen ajankohta ja nopeus vaikuttavat yhtiön tulevaan liikevaihtoon ja tätä kautta kannattavuuteen. Toistaiseksi taantuma ei ole vaikuttanut negatiivisesti Incapin asiakkaiden maksukykyyn.

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja valmistuskustannuksiin. Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää materiaalihintariskejä. Materiaalihintojen muutokset siirtyvät asiakkaiden hintoihin, joskin viiveellä. Merkittävimpänä materiaaleihin liittyvänä lähiajan riskinä voidaan pitää materiaalien saatavuutta. Tämä voi myös aiheuttaa kustannustason nousua.

Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne vaikuttaa yhtiön rahoituksen hankintaan. Vuonna 2007 tehty liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin ulkoista rahoitusta ja rahoitusriskejä. Intian toimintojen rahoituspohja vahvistettiin vuonna 2009 Finnfundin osakepääomasijoituksella Incapin intialaiseen tytäryhtiöön.

Incap Oyj on 27.9.2010 allekirjoittanut rahoittajan kanssa uuden rahoitussopimuksen, joka on voimassa 31.5.2012 asti. Uuden rahoitussopimuksen piiriin kuuluvat Intian yhtiön rahoitukseen liittyvät lainat (yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa) sekä emoyhtiön luotollinen tili (1 miljoona euroa) ja laskuluottolimiitti, josta oli 30.9.2010 käytössä 5,1 miljoonaa euroa.

Uuteen sopimukseen liittyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat:

 

  Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit
31.12.2010 7,4 % 20,6 1 milj. euroa/12 kk
30.6.2011 11,6 % 4,1 1 milj. euroa/12 kk
31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 % 5,6 1 milj. euroa/12 kk

 

Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 14,6 % ja net IBD/EBITDA oli -3.9. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2010 ja sen jälkeen puolivuosittain. Tämänhetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä, että ehdoista net IBD/EBITDA ei tule täyttymään 31.12.2010 vaan tulee edellyttämään neuvotteluja rahoittajan kanssa.

Incapin rahoitusasemaan vaikuttavat myös jatkossa yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys. Rahoitusaseman vahvistamiseksi yhtiö toteutti keväällä ja syksyllä 2010 suunnatut osakeannit, joista kirjattiin yhteensä 4,1 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön maksuvalmius pyritään varmistamaan myös tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla sekä neuvottelemalla erilaisista rahoitusvaihtoehdoista.

Näkymät loppuvuodelle 2010
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Vuoden 2010 loppuun mennessä Incap on toteuttanut suurimman osan rakennemuutoksesta, joka on merkinnyt yhtiön fokusointia valittujen asiakassegmenttien palveluun, tehtaiden lukumäärän vähentämistä, toiminnan painopisteen siirtämistä Aasiaan ja suunnittelupalvelujen vahvistamista. Kahden elektroniikkatehtaan yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat heijastua tulokseen elokuusta 2010 alkaen ja niiden vaikutus voimistuu vuoden loppua kohden.

Incap arvioi, että konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto on korkeampi kuin vuoden aikaisemmilla neljänneksillä. Myös tuloskehityksen arvioidaan kääntyvän ja viimeisen vuosineljänneksen tuloksen (EBIT) ennakoidaan olevan positiivinen tai vähintään samalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiö arvioi, että konsernin koko vuoden 2010 liikevaihto tulee olemaan noin 59-62 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) ennustetaan olevan noin -2,7- -3,5 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa, tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä 4.8.2010 annetussa ohjauksessa yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 arvioitiin olevan pienempi tai samalla tasolla kuin vuonna 2009, jolloin se oli 70 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuuden arvioitiin tuolloin paranevan kolmannella vuosineljänneksellä ja vuoden 2010 jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen (EBIT) arvioitiin olevan positiivinen. Koko vuoden liiketuloksen ennustettiin jäävän tappiolliseksi mutta olevan kuitenkin merkittävästi parempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli -5,0 miljoonaa euroa.


INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.11.2010 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

Liite 1

 

KONSERNITULOSLASKELMA        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 1-12/2009
         
LIIKEVAIHTO  

43 013
52 021 -17  

69 767
Valmistus omaan käyttöön        
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden        
varastojen muutos 472 -301 -257 -1 499
Liiketoiminnan muut tuotot 296 281 5 342
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 29 887 34 050 -12 45 654
Henkilöstökulut 9 857 10 725 -8 16 132
Poistot ja arvonalentumiset 2 177 2 146 1 2 869
Liiketoiminnan muut kulut 5 097 6 383 -20 8 924
LIIKEVOITTO/TAPPIO -3 238 -1 304 148 - 4 970
Rahoitustuotot ja -kulut -1 219 -1 488 -18 -1 780
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -4 456 -2 792 60 -6 750
Tuloverot 0 -3 -100 29
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 456 -2 795 59 -6 721
         
Osakekohtainen tulos -0,33 -0,23 43 -0,55
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta        
tilikausilla 2009 ja 2010        

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 1-12/2009
         
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 456 -2 795 59 -6 721
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 8 20 -59 19
Muut Laajan tuloksen erät netto 8 20 -59 19
         
KOKONAISTULOS -4 448 -2 775 60 -6 702
         
Kokonaistuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4 448 -2 775   60 -6 702
Vähemmistöosakkaille       0

 

Liite 2

 

KONSERNITASE        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.9.2010 30.9.2009 Muutos % 31.12.2009
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineelliset hyödykkeet 8 403 10 225 -18 10 247
Liikearvo 1 029 954 8 977
Muut aineettomat hyödykkeet 785 1 069 -27 1 008
Muut rahoitusvarat 314 14 2 130 14
Laskennallinen verosaaminen 4 199 4 136 2 4 156
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 14 731 16 398 -10 16 402
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 13 273 14 675 -10 11 381
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 645 10 262 23 11 261
Rahavarat 1 227 1 136 8 661
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 145 26 074 4 23 303
         
VARAT YHTEENSÄ 41 876 42 472 -1 39 706
         
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA        
PÄÄOMA        
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 131     0
Muuntoero -451 -458 -1 -459
Kertyneet voittovarat -18 093 -9 644 88 -13 629
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 119 10 430 -41 6 443
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 70 99 -29 70
Korolliset velat 10 123 11 363 -11 10 999
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10 193 11 463 -11 11 069
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 13 772 12 678 8 11 925
Lyhytaikaiset korolliset velat 11 792 7 901 49 10 269
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25 565 20 579 24 22 194
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 41 876 42 472 -1 39 706
         

 

Liite 3

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-9/2010  

1-9/2009
1-12/2009
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)      
         
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto -3 238 -1 304 -4 970
Oikaisut liikevoittoon 532 2 162 4 342
Käyttöpääoman muutos 93 2 688 2 929
Maksetut korot -1 279 -1 642 -1 812
Saadut korot 12 32 40
Liiketoiminnan rahavirta -3 880 1 936 529
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja      
aineettomiin hyödykkeisiin -275 -961 -1 064
Aineellisten ja aineettomien      
hyödykkeiden luovutustulot 501 177 17
Investoinnit muihin sijoituksiin -159 0 0
Myönnetyt lainat -7 -8 -9
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0  
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 2 2
Investointien rahavirta 60 -790 -1 054
       
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen osakeanti 4 131    
Lainojen nostot 1 811 2 135 5 683
Lainojen takaisinmaksut -547 -1 896 -3 868
Rahoitusleasingvelkojen maksut -871 -886 -1 255
Rahoituksen rahavirta 4 524 -647 560
       
Rahavarojen muutos 704 499 35
Rahavarat tilikauden alussa 661 641 641
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -117 -7 -17
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -21 3 2
Rahavarat tilikauden lopussa 1 227 1 136 661
       

 

Liite 4

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
             
             
  Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä

Oma
pääoma
1.1.2009
20 487 44 0 -478 - 6 864 13 189
Muuntoerojen
muutos
      20   20
Myönnetyt
optiot
        15 15
Omaan
pääomaan
suoraan kirjatut
      20 15 35
nettovoitot ja
-tappiot
           
             
Katsauskauden
tulos
        -2 795 -2 795
Kokonaisvoitot
ja -tappiot
      20 -2 780 -2 760
             
Oma
pääoma
30.9.2009
20 487 44 0 -458 -9 644 10 430
             
Oma
pääoma
1.1.2010
20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Emissiovoitto     4 160     4 160
Transaktiomenot
omasta
pääomasta
     

-29
    -29
Muuntoerojen
muutos
      8   8
Myönnetyt optiot         -7 -7
Muut muutokset                        
Omaan
pääomaan
suoraan kirjatut
           
nettovoitot ja
-tappiot
    4 131 8 -7 4 132
Tilikauden tulos         -4 456 -4 456
Kokonaisvoitot ja
-tappiot
       8 -4 464 -325
             
Oma pääoma
30.9.2010
20 487 44 4 131 -451 -18 093 6 119

 

Liite 5
¿

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA
VASTUUSITOUMUKSET
30.9.2010  

 

30.9.2009
31.12.2009
       
Liikevaihto, milj. euroa 43,0 52,0 69,8
Liikevoitto, milj. euroa -3,2 -1,3 -5,0
  % liikevaihdosta -7,5 -2,5 -7,1
Voitto ennen veroja, milj. euroa -4,5 -2,8 -6,7
  % liikevaihdosta -10,4 -5,4 -9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -14,7 -5,3 -15,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % -94,6 -31,6 -68,5
Omavaraisuusaste, % 14,6 24,6 16,2
Gearing, % 338,1 173,8 319,8
Nettovelka, milj. euroa 23,1 20,6 21,3
Korollinen nettovelka, milj. euroa 20,7 18,1 20,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä      
keskimäärin katsauskauden aikana 13 334
726
12 180
880
12 180
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,33 -0,23 -0,55
Oma pääoma/osake, euroa 0,33 0,86 0,53
Investoinnit, milj. euroa 0,3 1 1,1
  % liikevaihdosta 0,6 1,9 1,5
Henkilöstö keskimäärin 784 743 751
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset 12,0 12,0 12,0
Muut vastuut 2,6 6,3 4,6
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 708,5
460,6
0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa -40,5
-12,4
0

 

Liite 6

TUNNUSLUVUT VUOSI
NELJÄNNEKSITTÄIN
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
10-12/
2009
7-9/
2009
4-6/
2009
1-3/
2009
               
Liikevaihto, milj. euroa 13,7 15,8 13,4 17,7 16,6 16,9 18,5
Liikevoitto, milj. euroa -0,5 -1,1 -1,7 -3,7 -0,3 -0,5 -0,5
  % liikevaihdosta -3,4 -6,9 -12,4 -20,7 -1,9 -2,8 -2,8
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,1 -1,5 -1,9 -4 -0,8 -1,0 -0,9
  % liikevaihdosta -7,8 -9,4 -14,1 -22,3 -4,9 -6,1 -5,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,8 -111,3 -21,5 -47,3 -4 -2,1 -4,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % -68 -14,6 -138,3 -160 -27,5 -33,9 -29,8
Omavaraisuusaste, % 14,6 10,1 11,1 16,2 24,6 26,4 27,4
Gearing, % 338,1 523,1 477,3 319,8 173,8 164,9 151,1
Nettovelka, milj. euroa 23,1 24,7 24,4 21,3 20,6 19,7 19,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 20,7 22,3 21,7 20,6 18,1 18,6 18,6
Osakeantioikaistu osakkeiden
lkm keskimäärin
tilikauden aikana
13 334
726
12 854
913
12 180
880
12 180
 880
12 180
880
12 180
880
12 180
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,08 -0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08
Oma pääoma/osake, euroa 0,3 0,3 0,37 0,53 0,86 0,92 1,01
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1
  % liikevaihdosta 1,1 0,4 0,4 0,6 2,2 2,9 0,6
Henkilöstö keskimäärin 787 791 734 776 770 732 728

 

Go back