News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010: ALHAINEN KYSYNTÄ JA RAKENNEMUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN RASITTIVAT KANNATTAVUUTTA

Incap Oyj          Pörssitiedote     4.8.2010            klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010: ALHAINEN KYSYNTÄ JA RAKENNEMUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN RASITTIVAT KANNATTAVUUTTA

  • tammi-kesäkuun liikevaihto oli 29,3 miljoonaa euroa eli noin 17 % pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2009: 35,4 milj. euroa)
  • tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -2,8 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (-0,16 euroa)
  • toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi ja tappio supistui selvästi ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna
  • rakennemuutoksen toteuttaminen eteni aikataulussa ja suunnitellut säästöt alkavat toteutua vuoden jälkipuoliskolla
  • suunnattu osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja annista kirjattiin yhteensä 1,3 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

 

 

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Katsauskauden liikevaihto jäi odotuksia heikommaksi, sillä kysyntä oli talouden yleisen taantuman seurauksena laimeaa varsinkin vuoden alussa. Toisella neljänneksellä kysyntä vilkastui selvästi ja monet asiakkaat ennakoivat tarpeidensa kasvavan loppuvuonna."

 

"Strategian mukainen kahden elektroniikkatehtaan toimintojen yhdistäminen on tapahtunut aikataulussa. Tuotesiirrot Vuokatista Kuressaareen ovat edellyttäneet osittain päällekkäisiä resursseja, joten emme ole voineet sopeuttaa toimintaa ja kustannuksia täysin liikevaihdon mukaisesti. Arvioimme, että rakennemuutoksella tavoitellut kustannussäästöt heijastuvat tulokseen vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien."

 

"Useiden asiakkaiden tilauskanta on kasvussa ja vaikuttaa siltä, että kysynnässä on tapahtumassa käänne parempaan. Olemme myös onnistuneet solmimaan uusia toimitussopimuksia, joiden odotetaan tuovan merkittävää liikevaihtoa lähivuosina. Tulevan kasvun turvaamiseksi käynnistimme lisäksi yhteistyön Cleantech Investin kanssa ja odotamme saavamme sen avulla uusia asiakkuuksia kasvavista teknologiayrityksistä, jotka markkinoivat energiatehokkuuteen sekä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä sovelluksia."  

 

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2010

 

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa eli lähes 18 % korkeampi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myönteinen kehitys johtui lähinnä hyvinvointiteknologian sekä Intiassa valmistettavien energia- ja sähköteknisten laitteiden kysynnän piristymisestä. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6 % pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, jolloin se oli 16,9 milj. euroa.

 

Toisen vuosineljänneksen liiketulos parani selvästi vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna mutta heikkeni viime vuoden vastaavasta jaksosta. Huhti-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -1,1 miljoonaa euroa (4-6/2009: -0,5 milj. euroa) ja liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -6,9 % (-2,8 %). Toisen vuosineljänneksen tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (-0,16 euroa).

 

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2010

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 29,3 miljoonaa euroa  eli 17 % vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla (1-6/2009: 35,4 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti varsinkin talouden yleisestä epävarmuudesta johtuva kysynnän heikentyminen, mistä johtuen usean suuren asiakkaan tilausmäärät olivat katsauskaudella selvästi alle viime vuoden tason.

 

Kannattavuus heikkeni viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -9,5 % (-2,8 %). Merkittävin kannattavuuteen vaikuttanut tekijä oli liikevaihdon aleneminen. Kustannusrakennetta ei voitu täysin sopeuttaa alentuneeseen liikevaihtoon, koska konsernin rakennemuutokseen liittyvä kahden elektroniikkatehtaan yhdistäminen edellytti osittain päällekkäisten resurssien ylläpitämistä.  

 

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
4-6/
2010
1-3/
2010
10-12/
2009
7-9/
2009
4-6/
2009
1-3/
2009
 

Liikevaihto
 

15 836
 

13 436
 

17 746
 

16 613
 

16 928
 

18 479
 

Liiketulos
    
 

-1 097
 

-1 670
 

-3 666

 
 

-314
 

-472
 

-518
Katsauskauden tulos

 
-1 490 -1 899 -3 926 -810 -1 035 -949
Osakekohtainen tulos, euroa  

-0,12
 

-0,16
 

-0,32

 
 

-0,07
 

-0,08
 

-0,08

 

Intian toimintojen liikevaihto kasvoi katsauskauden loppua kohti. Suurimpien asiakkaiden toimitusmäärät ovat kasvaneet ja myös suunnittelupalvelujen kysyntä on vilkasta.

 

Kesäkuussa allekirjoitettu yhteistyösopimus kenialaisen Thames Electricals Ltd.:n kanssa merkitsee Incapille päänavausta omaa suunnittelua olevien sähköteknisten tuotteiden markkinoinnissa kasvaville Afrikan markkinoille. Incapin suunnittelemia ja valmistamia inverttereitä myydään tällä hetkellä Thamesin lisäksi kahdella muulla merkillä. Incapin suunnitteluyksikössä Bangaloressa työskentelee tällä hetkellä 25 suunnittelijaa ja tavoitteena on kasvattaa tiimin kokoa 35 suunnittelijaan loppuvuoden aikana.

 

Incap ja ABB uudistivat toukokuussa sähkömoottoreiden ja generaattoreiden roottorikomponentteja koskevan toimitussopimuksensa, joka varmistaa pitkäjänteisen yhteistyön jatkumisen.

 

Elektroniikan materiaalien ja komponenttien saatavuus heikentyi selvästi, mikä nosti myös markkinahintoja ja lisäsi logistiikkakustannuksia. Joidenkin elektroniikkakomponenttien puute lykkäsi Incapin toimituksia asiakkaille, mistä johtuen materiaalivaraston arvo kasvoi.

 

Vauhdittaakseen asiakashankintaa yhtiön strategian painopistealueilla Incap allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen pääomasijoitusrahastoon osallistumisesta. Cleantech Invest Oy:n hallinnoiman rahaston sijoituskohteet ovat Cleantech-kasvuyrityksiä, jotka ovat Incapin potentiaalisia asiakkaita. Sopimuksessa Incap sitoutuu sijoittamaan rahastoon yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, joka on kirjattu taseen muihin pitkäaikaisiin varoihin.

 

Katsauskauden tulos oli -3,4 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa). Nettorahoituskulut alenivat Intian rupian vahvistumisen vuoksi. Poistot olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli -3,4 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa).

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli -18 % (-4 %) ja oman pääoman tuotto -127 % (-33 %). Osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (-0,16 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 0,30 euroa (0,92 euroa).

 

Konsernin taseen loppusumma nousi katsauskaudella 2,8 miljoonaa euroa ja oli 42,5 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 4,3 miljoonaa euroa (31.3.2010 4,5 milj. euroa, 30.6.2009 11,3 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 38,2 miljoonaa euroa (31.3.2010 36,3 milj. euroa, 30.6.2009 31,5 milj. euroa), josta korollista oli 22,9 miljoonaa euroa (31.3.2010 22,1 milj. euroa, 30.6.2009 19,3 milj. euroa). Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 27,9 miljoonaa euroa (31.3.2010 25,5 milj. euroa, 30.6.2009 19,9 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 11,6 miljoonaa euroa eli 57 % osakepääomasta. Yhtiökokouksen päätöksellä toteutettu suunnattu osakeanti, yhteensä 2 000 000 uutta osaketta, merkittiin kokonaisuudessaan ja uusien osakkeiden noin 1,3 miljoonan euron merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 10,1 % (26,4 %). Korolliset nettovelat olivat 22,3 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 523 % (165 %).

 

Rahoitus ja rahavirta

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,6) ja current ratio 1,0 (1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,1 miljoonaa euroa lisäystä (0,07 milj. euroa lisäystä).

 

Investoinnit

Investointien rahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa positiivinen (-0,4 milj. euroa) ja sisälsi asiakassopimukseen perustuvan tuotantolaitteiden myynnin.

 

Henkilöstö 

Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 800 henkilöä. Keskimäärin työsuhteessa oli 783 henkilöä (730). Henkilöstön määrä kasvoi Intiassa. Katsauskauden päättyessä 39 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 38 % Intiassa ja 23 % Virossa.

 

Toimintaa sopeutettiin vuoden alussa lomautuksin yhtiön kaikissa toiminnoissa. Tiettyjen mekaniikkatuotteiden kysynnän hiljennyttyä Helsingin tehtaalla käynnistettiin kesäkuussa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joissa päätettiin lomauttaa kahdeksan henkilöä elokuusta lähtien toistaiseksi.

 

Elektroniikkatehtaiden yhdistämisen vuoksi Vuokatin tehtaan henkilöstömäärä pienenee vähittäin irtisanomisaikojen päättyessä vuoden loppupuolella. Vuoden 2010 alussa tehtaan palveluksessa oli 131 henkilöä, ja lomakauden jälkeen siellä työskentelee enää 20 henkilöä.

 

Optiot
Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle vuonna 2009 suunnatun optio-ohjelman kriteerit eivät täyttyneet vuoden 2009 liikevoiton ja käyttöpääoman tuoton osalta. Hallitus muutti maaliskuussa 2010 optio-ohjelman jakoperusteita painottaen kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja jakoi toimitusjohtajalle 25 000 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille yhteensä 100 000 C-optiota.

 

Vuoden 2004 optio-ohjelman B-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2010. Optioita ei käytetty osakkeiden merkintään, koska ehdoissa määritelty osakekurssi ei toteutunut.

 

Yhtiökokous  
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Uuden  hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi kilpailutuksen jälkeen edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

 

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000 osaketta.

 

Suunnattu osakeanti
13.4.2010 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjottiin 2 000 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä  osakkeenomistajista niille, jotka omistivat merkinnän alkaessa 13.4.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita. Uusien osakkeiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia on 16,4 % ja osakeannin jälkeen 14,1 %.

 

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.

 

Hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät 3.5.2010. Suurimmista osakkeenomistajista seitsemän merkitsi yhteensä 1 812 200 osaketta eli 90,6 % kaikista uusista osakkeista. Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet merkitsivät yhteensä 9,4 % uusista osakkeista.

 

Yhtiön suurimmat omistajat ja heidän omistusosuutensa 30.6.2010 olivat seuraavat: Oy Etra Invest Ab 29,2%, JMC Finance Oy 15,4 %, Oy Ingman Finance Ab 12,5 %, Sundholm Göran 7,9 % ja Laurila Kalevi 2,1 %.

 

Incap laati listalleottoesitteen hakeakseen osakeannissa merkityt uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä. Listalleottoesite julkaistiin sähköisessä muodossa 29.6.2010 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla käynnistyi 30.6.2010.

 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Suunnatussa osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Göran Sundholmin omistusosuus Incapin osakkeista ylitti 5 %:n liputusrajan. Göran Sundholm merkitsi suunnatussa annissa yhteensä 500 000 uutta osaketta, jolloin hänen omistuksessaan on 30.6.2010 yhteensä 1 123 263 Incapin osaketta eli 7,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

 

Osake ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä on 14 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,57 ja 0,75 euron välillä (0,43 ja 0,99 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,60 euroa (0,66 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 26 % koko osakemäärästä (17 %).

 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 230 osakasta (1 153). Osakkeista 0,8 % (2,8 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2010 oli 8,5 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

 

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin 29.6.2010 julkaistussa suomenkielisessä listalleottoesitteessä, joka on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi

 

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin kysyntään ja taloudelliseen asemaan, ja taloudellinen taantuma on heijastunut myös Incapin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Maailmantalouden elpymisen ajankohta ja nopeus vaikuttavat yhtiön tulevaan liikevaihtoon ja tätä kautta kannattavuuteen. Toistaiseksi taantuma ei ole vaikuttanut negatiivisesti Incapin asiakkaiden maksukykyyn.

 

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja valmistuskustannuksiin. Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää materiaalihintariskejä. Materiaalihintojen muutokset siirtyvät asiakkaiden hintoihin, joskin viiveellä. Merkittävimpänä materiaaleihin liittyvänä lähiajan riskinä voidaan pitää materiaalien saatavuutta. Tämä voi myös aiheuttaa kustannustason nousua.

 

Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne vaikuttaa yhtiön rahoituksen hankintaan. Vuonna 2007 tehty liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin ulkoista rahoitusta ja rahoitusriskejä. Intian toimintojen rahoituspohja vahvistettiin vuonna 2009 Finnfundin osakepääomasijoituksella Incapin intialaiseen tytäryhtiöön.

 

Eräs Incap-konsernin rahoitussopimus sisältää rahoittajan asettamia kovenanttiehtoja, jotka koskevat omavaraisuutta ja korollisen velan suhdetta EBITDA:han. Rahoittajalla on oikeus irtisanoa sopimukset, jos omavaraisuusaste on alle 30 % tai IBD/EBITDA on yli 3,5. Omavaraisuusaste 30.6.2010 oli 10,1 % ja IBD/EBITDA oli -6,1. Nämä kovenanttiehdot liittyivät 5,2 miljoonan euron osuuteen konsernin korollisista nettoveloista. Rahoittaja ei ole vedonnut näihin ehtoihin ja neuvotteluja rahoittajan kanssa jatketaan.  

 

Yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys tulevat myös jatkossa vaikuttamaan yhtiön rahoitusasemaan. Rahoitusaseman vahvistamiseksi yhtiö toteutti keväällä 2010 suunnatun osakeannin. Yhtiön maksuvalmius pyritään varmistamaan myös tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla sekä neuvottelemalla erilaisista rahoitusvaihtoehdoista.

 

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen oli 4,2 miljoonaa euroa 30.6.2010 ja perustuu yhtiön hallituksen arvioon yhtiöiden tulevista tuloskehityksistä. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa hallituksen ennakoimaa kehitystä, tehtävällä alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus konsernin omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa emoyhtiön omaan pääomaan ja edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.  

 

Näkymät loppuvuodelle 2010
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Useiden asiakastoimialojen kysyntä osoittaa elpymisen merkkejä ja myös uusasiakashankinnan näkymät ovat positiiviset, joskin näiden tekijöiden vaikutusta Incapin liikevaihtoon on vaikea ennakoida varmuudella.

 

Vuoden 2010 loppuun mennessä yhtiö on toteuttanut suurimman osan syksyllä 2008 aloitetusta strategisesta muutosprosessista, joka luo perustan kannattavalle kansainväliselle liiketoiminnalle. Elektroniikkavalmistuksen keskittäminen Euroopassa yhteen tehtaaseen antaa edellytykset kannattavuuden merkittävälle paranemiselle ja tehtaiden yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkavat vaikuttaa tulokseen elokuusta 2010 alkaen.

 

Incap tarkentaa aikaisempaa ohjaustaan ja arvioi, että yhtiön liikevaihto vuonna 2010 on pienempi tai samalla tasolla kuin vuonna 2009, jolloin se oli 70 miljoonaa euroa. Yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan kolmannella vuosineljänneksellä ja vuoden 2010 jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen. Koko vuoden liiketuloksen ennustetaan jäävän tappiolliseksi mutta olevan kuitenkin merkittävästi parempi kuin vuonna 2009 (-5,0 milj. euroa).

 

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa 5.5.2010 sekä listalleottoesitteessä 29.6.2010 yhtiö arvioi, että liikevaihto vuonna 2010 on suurempi kuin vuonna 2009 ja että vuoden 2010 liiketulos (EBIT) on merkittävästi parempi kuin vuonna 2009.

 

INCAP OYJ
Hallitus

 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

 

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 4.8.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

 

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

 

 

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 


Liite 1

 

KONSERNITULOSLASKELMA        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2010 1-6/2009 Muutos % 1-12/2009
         
LIIKEVAIHTO 29 272 35 407 -17  

69 767
Valmistus omaan käyttöön 0 0    
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden        
varastojen muutos 604 -264 -329 -1 499
Liiketoiminnan muut tuotot 307 114 168 342
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 20 424 23 204 -12 45 654
Henkilöstökulut 7 511 7 433 1 16 132
Poistot ja arvonalentumiset 1 524 1 424 7 2 869
Liiketoiminnan muut kulut 3 491 4 187 -17 8 924
LIIKEVOITTO/TAPPIO -2 767 -990 180 - 4 970
Rahoitustuotot ja -kulut -622 -992 -37 -1 780
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -3 390 -1 982 71 -6 750
Tuloverot 0 -3 -100 29
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 390 -1 984 71 -6 721
         
Osakekohtainen tulos -0,26 -0,16 63 -0,55
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta        
tilikausilla 2009 ja 2010        

 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-6/2010 1-6/2009 Muutos % 1-12/2009
         
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -3 390 -1 984 71 -6 721
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -29 42 -168 19
Muut Laajan tuloksen erät netto -29 42 -169 19
         
KOKONAISTULOS -3 418 -1 942 76 -6 702
         
Kokonaistuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -3 418 - 1 942 76 -6 702
Vähemmistöosakkaille 0 0   0


 

Liite 2

 

KONSERNITASE        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2010 30.6.2009 Muutos % 31.12.2009
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineelliset hyödykkeet 8 908 10 565 -16 10 247
Liikearvo 1 070 973 10 977
Muut aineettomat hyödykkeet 905 1 170 -23 1 008
Muut rahoitusvarat 314 14 2 078 14
Laskennallinen verosaaminen 4 234 4 152 2 4 156
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 15 432 16 874 -9 16 402
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 13 526 14 099 -4 11 381
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 978 11 043 18 11 261
Rahavarat 534 707 -25 661
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 038 25 849 5 23 303
         
VARAT YHTEENSÄ 42 469 42 723 -1 39 706
         
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA        
PÄÄOMA        
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 1 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 264 0   0
Muuntoero -488 -435 12 -459
Kertyneet voittovarat -17 035 -8 838 93 -13 629
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 272 11 257 -62 6 443
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 70 99 -29 70
Korolliset velat 10 246 11 495 -11 10 999
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10 316 11 595 -11 11 069
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 15 245 12 097 26 11 925
Lyhytaikaiset korolliset velat 12 635 7 774 63 10 269
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 27 881 19 871 89 22 194
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 42 469 42723 -1 39 706
         

 


Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-6/2010  

1-6/2009
1-12/2009
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)      
         
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto -2 767 -990 -4 970
Oikaisut liikevoittoon 1 151 1 441 4 342
Käyttöpääoman muutos 138 2 133 2 929
Maksetut korot -970 -1 580 -1 812
Saadut korot 11 21 40
Liiketoiminnan rahavirta -2 437 1 024 529
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja      
aineettomiin hyödykkeisiin -119 -603 -1 064
Aineellisten ja aineettomien      
hyödykkeiden luovutustulot 499 158 17
Tytäryhtiön hankinta 0 0 0
Myönnetyt lainat -2 -4 -9
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0  
Lainasaamisten takaisinmaksut 5 2 2
Investointien rahavirta 383 -448 -1 054
       
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen osakeanti 1 264    
Lainojen nostot 2 039 1 917 5 683
Lainojen takaisinmaksut -513 -1 847 -3 868
Rahoitusleasingvelkojen maksut -604 -573 -1 255
Rahoituksen rahavirta 2 186 -503 560
       
Rahavarojen muutos 132 73 35
Rahavarat tilikauden alussa 661 641 641
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -250 -8 -17
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -9 0 2
Rahavarat tilikauden lopussa 534 707 661
       

 

Liite 4

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
             
          Kertyneet  
  Osakepääoma Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot voittovarat Yhteensä
             
Oma
pääoma
1.1.2009
20 487 44 0 -478 - 6 864 13 189
Muuntoerojen
muutos
      42   42
Myönnetyt
optiot
        10 10
Omaan
pääomaan
suoraan
kirjatut
      42 10 52
nettovoitot
ja -tappiot
           
             
Katsauskauden
tulos
        -1 984 -1 984
Kokonaisvoitot
ja -tappiot
      42 -1 975 -1 932
             
Oma pääoma
30.6.2009
20 487 44 0 -435 -8 838 11 257
             
Oma
pääoma
1.1.2010
20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Emissiovoitto     1 280     1 280
Transaktiomenot
omasta
pääomasta
     

-16
    -16
Muuntoerojen
muutos
      -29   -29
Myönnetyt
optiot
        -17 -17
Muut
muutokset
           
Omaan
pääomaan
suoraan
kirjatut
           
nettovoitot
ja -tappiot
    1 264 -29 -17 1 219
Tilikauden
tulos
        -3 390 -3 390
Kokonaisvoitot
ja -tappiot
      -29 -3 407 -2 171
             
Oma
pääoma
30.6.2010
20 487 44 1 264 -488 -17 035 4 272

 

 


Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2010  

 

30.6.2009
31.12.2009
       
Liikevaihto, milj. euroa 29,3 35,4 69,8
Liikevoitto, milj. euroa -2,8 -1,0 -5,0
  % liikevaihdosta -9,5 -2,8 -7,1
Voitto ennen veroja, milj. euroa -3,4 -1,9 -6,7
  % liikevaihdosta -11,6 -5,6 -9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -18,0 -3,6 -15,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % -126,5 -32,5 -68,5
Omavaraisuusaste, % 10,1 26,4 16,2
Gearing, % 523,1 164,9 319,8
Nettovelka, milj. euroa 24,7 19,7 21,3
Korollinen nettovelka, milj. euroa 22,3 18,6 20,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm      
keskimäärin katsauskauden aikana 12854913 12180880 12 180 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,26 -0,16 -0,55
Oma pääoma/osake, euroa 0,30 0,92 0,53
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,7 1,1
  % liikevaihdosta 0,4 2,0 1,5
Henkilöstö keskimäärin 783 730 751
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset 12,0 12,0 12,0
Muut vastuut 2,8 6,5 4,6
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 511,8 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa -5,5 0 0

 


Liite 6

 

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
  4-6/
2010
1-3/
2010
10-12/
2009
7-9/
2009
4-6/
2009
1-3/
2009
             
Liikevaihto,
milj.
euroa
15,8 13,4 17,7 16,6 16,9 18,5
Liikevoitto,
milj.
euroa
-1,1 -1,7 -3,7 -0,3 -0,5 -0,5
  %
liikevaihdosta
-6,9 -12,4 -20,7 -1,9 -2,8 -2,8
Voitto
ennen
veroja,
milj. euroa
-1,5 -1,9 -4 -0,8 -1,0 -0,9
  %
liikevaihdosta
-9,4 -14,1 -22,3 -4,9 -6,1 -5,1
Sijoitetun
pääoman
tuotto (ROI), %
-111,3 -21,5 -47,3 -4 -2,1 -4,9
Oman
pääoman
tuotto
(ROE), %
-14,6 -138,3 -160 -27,5 -33,9 -29,8
Omavaraisuusaste,
%
10,1 11,1 16,2 24,6 26,4 27,4
Gearing, % 523,1 477,3 319,8 173,8 164,9 151,1
Nettovelka,
milj. euroa
24,7 24,4 21,3 20,6 19,7 19,6
Korollinen
nettovelka,
milj. euroa
22,3 21,7 20,6 18,1 18,6 18,6
Osakeantioikaistu
osakkeiden
lkm keskimäärin
tilikauden
aikana
12 854
913
12 180
880
12 180
880
12 180
880
12 180
880
12 180
880
Tulos/osake
(EPS), euroa
-0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08
Oma
pääoma/osake,
euroa
0,3 0,37 0,53 0,86 0,92 1,01
Investoinnit,
milj. euroa
0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1
  % liikevaihdosta 0,4 0,4 0,6 2,2 2,9 0,6
Henkilöstö
keskimäärin
791 734 776 770 732 728

 

Go back