News

Incap Oyj > News

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2010: rakennemuutoksen toteuttaminen rasitti kannattavuutta

Incap Oyj   Pörssitiedote   5.5.2010 klo 8.30

 

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2010: RAKENNEMUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN RASITTI KANNATTAVUUTTA

  • Vuokatin toiminnot päätettiin lopettaa ja yhtiön Euroopan elektroniikkavalmistus keskitetään Viroon - päällekkäisyydet puretaan ja toimintaa tehostetaan
  • vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa eli noin 27 % alhaisempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2009: 18,5 milj. euroa)
  • liiketulos (EBIT) oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa)
  • rakennemuutoksen suunnitellut kustannussäästöt eivät vielä heijastuneet täysimääräisesti katsauskauden tulokseen
  • osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,08 euroa)
  • katsauskauden jälkeen toteutettu suunnattu osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Markkinatilanne oli edelleen vaikea ja vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat useiden asiakkaiden kohdalla tavallistakin hiljaisempia. Sekä sähkövoimatekniikan että hyvinvointiteknologian lopputuotteiden kysyntä oli matalalla tasolla."

 

"Kannattavuuden parantaminen on tärkein tavoitteemme. Elektroniikkatuotannon keskittäminen Kuressaaren tehtaalle etenee ja tavoitteena on saada tuotesiirrot päätökseen syksyllä. Rakennemuutoksella tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä, jotka alkavat toteutua vuoden lopulla."

 

"Myönteistä on, että tarjouskanta on kasvussa ja keskusteluja sekä uusien tuotteiden valmistuksesta että uusista asiakkuuksista käydään tiiviisti. Pystymme kasvattamaan valmistuskapasiteettiamme kysynnän mukaan nopeastikin ilman lisäinvestointeja. Luotan siihen, että markkinatilanteen parantuessa liiketoiminnan volyymi tulee kasvamaan ja myös neuvottelut uusien tuotteiden valmistuksesta etenevät tilauspäätöksiin".


Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2010

 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa  eli 27 % vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla (1-3/2009: 18,5 milj. euroa).

 

Liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -12 % (-3 %).

 

 

Vertailu neljännesvuosittain

(1000 euroa)
1-3/

2010
10-12/

2009
7-9/

2009
4-6/

2009
1-3/

2009
 

Liikevaihto
 

13 436
 

17 746
 

16 613
 

16 928
 

18 479
 

Liiketulos

    
 

-1 670
 

-3 666

 
 

-314
 

-472
 

-518
Katsauskauden tulos

 
-1 899 -3 926 -810 -1 035 -949
Osakekohtainen tulos, euroa  

-0,16
 

-0,32

 
 

-0,07
 

-0,08
 

-0,08

 

Yleisen markkinatilanteen varovainen elpyminen ei vielä heijastunut Incapin palvelujen kokonaiskysyntään. Hyvinvointiteknologian tuotteissa muutaman suuren asiakkaan tilausmäärät olivat selvästi alle viime vuoden vastaavan tason. Energiatehokkuustoimialan asiakkaiden kysyntä Euroopassa oli edelleen normaalia alhaisempi. Intian yksikön liikevaihto oli odotusten mukaisesti selvästi korkeammalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

 

Merkittävin kannattavuuteen vaikuttava tekijä oli liikevaihdon aleneminen. Kustannusrakennetta ei voitu sopeuttaa liikevaihdon mukaiseksi samassa aikataulussa, koska tuotesiirtojen toteuttaminen edellytti osittain päällekkäisten toimintojen ylläpitämistä Vuokatin ja Kuressaaren elektroniikkatehtaissa.

 

Tiettyjen komponenttien ja materiaalien saatavuus maailmanmarkkinoilla heikkeni, mikä aiheutti lisähaasteita hankintaorganisaatiolle ja loi paineita myös komponenttien hintojen nousulle.

 

Toimintaa sopeutettiin lomautuksin yhtiön kaikissa toiminnoissa ja katsauskauden henkilöstökulut olivat noin 0,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Säästötoimenpiteitä jatkettiin ja liiketoiminnan muut kulut alenivat 0,1 miljoonalla eurolla.  

 

Vaihto-omaisuuden määrä aleni noin 11 % ja oli 13,1 miljoonaa euroa (14,7 milj. euroa). Vuodenvaihteeseen verrattuna vaihto-omaisuuden määrä kasvoi noin 1,7 miljoonaa euroa (31.12.2009: 11,4 milj. euroa), mikä johtui pääasiassa tuotesiirtoja varten tehdyistä elektroniikkavalmistuksen varmuusvarastoista.

 

Tuotantorakenteen muutos eteni yhtiön strategian mukaisesti. Vuokatin tehtaan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät maaliskuussa, jolloin tehtiin päätös yhtiön Euroopan elektroniikkatuotannon keskittämisestä Viron tehtaalle vuoden 2010 aikana. Tuotannon keskittäminen parantaa toiminnan tehokkuutta ja sillä tavoitellaan vuonna 2011 noin 3 miljoonan euron kustannussäästöä vuoteen 2009 verrattuna. Vuokatin tehtaan sulkemisen jälkeen Incapilla on Suomessa mekaniikkavalmistusta ja kokoonpanotoimintaa Helsingissä ja Vaasassa.

 

Nettorahoituskulut alenivat 0,2 miljoonaan euroon (0,4 milj. euroa) Intian rupian vahvistumisen vuoksi. Poistot olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 1,9 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa).

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli -22 % (-5 %) ja oman pääoman tuotto -138 % (-30 %). Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,08 euroa).

 

Tase

Konsernin taseen loppusumma laski 4,0 miljoonaa euroa 40,8 miljoonaan euroon. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 4,5 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa 6,4 milj. euroa, 31.3.2009 12,3 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 36,3 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa 33,3 milj. euroa, 31.3.2009 32,6 milj. euroa), josta korollista oli 22,1 miljoonaa euroa (vuoden 2009 lopussa 21,3 milj. euroa, 31.3.2009 19,9 milj. euroa).  Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 25,5 miljoonaa euroa (vuoden lopussa 22,2 milj. euroa, 31.3.2009 20,8 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma laski 11,1 miljoonaan euroon eli 54 %:iin osakepääomasta. Katsauskauden jälkeen toteutettu suunnattu anti, yhteensä 2 000 000 uutta osaketta, merkittiin kokonaisuudessaan.

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 11,1 % (31.3.2009: 27,4 %). Korolliset nettovelat olivat 21,7 miljoonaa euroa (18,6 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 477 % (151 %).

 

Rahoitus ja rahavirta

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,6) ja current ratio 1,0 (1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,1 miljoonaa euroa vähennystä (0,8 milj. euroa lisäystä).

 

Investoinnit

Investointien rahavirta oli 0,05 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

 

Henkilöstö 

Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 774 henkilöä. Keskimäärin työsuhteessa oli 734 henkilöä (728). Vuoden 2009 loppuun verrattuna henkilöstön määrä aleni yhdeksällä. Katsauskauden päättyessä noin 39 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 23 % Virossa ja 38 % Intiassa.

 

Optio-ohjelma 2009

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle vuonna 2009 suunnatun optio-ohjelman kriteerit eivät täyttyneet vuoden 2009 liikevoiton ja käyttöpääoman tuoton osalta. Hallitus muutti maaliskuussa 2010 optio-ohjelman jakoperusteita painottaen kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja päätti jakaa toimitusjohtajalle 25 000 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille yhteensä 100 000 C-optiota.

 

Optio-ohjelma 2004

Optio-oikeuksien 2004B merkintäaika päättyi katsauskauden jälkeen 30.4.2010. Optioita ei käytetty osakkeiden merkintään, koska ehdoissa määritelty osakekurssi ei toteutunut.

 

Yhtiökokous  

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden päättymisen jälkeen 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Uuden  hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi kilpailutuksen jälkeen edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

 

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestystä Corporate Governance -koodin mukaiseksi siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää eikä 17 päivää ennen yhtiökokouspäivää kuten nykyisessä yhtiöjärjestyksessä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000 osaketta.

 

Suunnattu osakeanti

Tilikauden päättymisen jälkeen 13.4.2010 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjottiin enintään 2 000 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä  osakkeenomistajista niille, jotka omistivat merkinnän alkaessa 13.4.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

 

Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.

Hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät katsauskauden jälkeen pitämässään kokouksessa 3.5.2010. Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet merkitsivät yhteensä 9,4 % uusista osakkeista. Suurimmista osakkeenomistajista seitsemän merkitsi yhteensä 1 812 200 uutta osaketta. Näin ollen suunnatun osakeannin kaikki osakkeet, yhteensä 2 000 000 kappaletta, merkittiin. Uusien osakkeiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia on 16,4 %.

Osake ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,60 ja 0,75 euron välillä (0,43 ja 0,68 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,67 euroa (0,47 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 15 % koko osakemäärästä (3 %).

 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 158 osakasta (1 018). Osakkeista 0,9 % (3,1 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2010 oli 8,0 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

 

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 23.2.2010 päivätyssä hallituksen toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

 

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan volyymiin, rahoitusjärjestelyihin ja materiaalihintoihin.

 

Asiakaskohtaisen liikevaihdon kehitys on merkittävin yksittäinen yhtiön tulokseen vaikuttava tekijä. Uusasiakashankinnan onnistumisella on myös suuri vaikutus tulevaan tuloskehitykseen.

 

Sopimusvalmistuksessa materiaalikustannusten hallinnalla on suuri merkitys kilpailukykyyn, joten materiaalien saatavuus ja markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja kustannuksiin.

 

Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne ja yhtiön tuloskehitys vaikuttavat yhtiön rahoituksen hankintaan. Yhtiön maksuvalmius pyritään varmistamaan tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla ja rahoituksen turvaamiseksi tutkitaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

 

Emoyhtiön oma pääoma laski katsauskaudella 11,1 miljoonaan euroon, joka on 54 % osakepääomasta. Katsauskauden jälkeen toteutettu suunnattu osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan ja se vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa.

 

Näkymät loppuvuodelle 2010

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Liiketoimintaympäristön ennakoidaan pysyvän haastavana vuonna 2010. Vaikka markkinat osoittavat elpymisen merkkejä, yleisen taloudellisen tilanteen arvioidaan jatkuvan epävarmana vielä lähitulevaisuudessa.

 

Vuoden 2010 loppuun mennessä yhtiö on toteuttanut suurimman osan syksyllä 2008 aloitetusta strategisesta muutosprosessista, joka luo perustan kannattavalle kansainväliselle liiketoiminnalle.

 

Incap toistaa aikaisemman ohjauksensa, jonka mukaan yhtiö arvioi liikevaihtonsa vuonna 2010 olevan suurempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2009 (-5,0 milj. euroa).

 

INCAP OYJ

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047

talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570

viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incap.fi

 

TIEDOTUSTILAISUUS

Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 5.5.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

 

LIITTEET

1 Konsernin tuloslaskelma

2 Konsernin tase

3 Konsernin rahavirtalaskelma

4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset

6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

 

 

 

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 


Liite 1

 

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-3/2010 1-3/2009 Muutos % 1-12/2009
         
LIIKEVAIHTO  

13 436
18 479 -27  

69 767
Valmistus omaan käyttöön        
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden        
varastojen muutos 629 -26 -2 475 -1 499
Liiketoiminnan muut tuotot 56 55 2 342
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 9 581 12 506 -23 45 654
Henkilöstökulut 3 629 3 831 -5 16 132
Poistot ja arvonalentumiset 722 700 3 2 869
Liiketoiminnan muut kulut 1 857 1 988 -7 8 924
LIIKEVOITTO/TAPPIO -1 670 -518 222 - 4 970
Rahoitustuotot ja -kulut -229 -429 -47 -1 780
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -1 899 -947 100 -6 750
Tuloverot 0 -2 -100 29
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 899 -949 100 -6 721
         
Osakekohtainen tulos -0,16 -0,08 100 -0,55
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta        
tilikausilla 2009 ja 2010        

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-3/2010 1-3/2009 Muutos % 1-12/2009
         
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 899 -947           100   -6 721
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -7 35 -119 19
Muut Laajan tuloksen erät netto -7 35 -119 19
         
KOKONAISTULOS -1 906 -914 108 -6 702
         
Kokonaistuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 906 -914 108 -6 702
Vähemmistöosakkaille 0 0   0


Liite 2

 

KONSERNITASE (IFRS)        
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.3.2010 31.3.2009 Muutos % 31.12.2009
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT    

 
   
Aineelliset hyödykkeet 9 690 10 759 -10 10 247
Liikearvo 1 033 974 6 977
Muut aineettomat hyödykkeet 960 1 253 -23 1 008
Muut rahoitusvarat 14 15 -6 14
Laskennallinen verosaaminen 4 203 4 153 1 4 156
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 15 900 17 155 -7 16 402
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 13 083 14 740 -11 11 381
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 444 11 585 -1 11 261
Rahavarat 415 1 388 -70 661
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 24 943 27 713 -10 23 303
         
VARAT YHTEENSÄ 40 842 44 868 -9 39 706
         
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA        
PÄÄOMA        
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Muuntoero -466 -442 5 -459
Kertyneet voittovarat -15 523 -7 806 99 -13 629
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 542 12 283 -63 6 443
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 70 99 -29 70
Korolliset velat 10 777 11 649 -7 10 999
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10 847 11 748 -8 11 069
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 14 137 12 544 13 11 925
Lyhytaikaiset korolliset velat 11 316 8 293 36 10 269
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25 453 20 837 49 22 194
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 40 842 44 868 -9 39 706
         


Liite 3 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/2010  

1-3/2009
1-12/2009
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)      
         
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto -1 670 -518 -4 970
Oikaisut liikevoittoon 728 713 4 342
Käyttöpääoman muutos 883 1 034 2 929
Maksetut korot -247 -409 -1 812
Saadut korot 9 11 40
Liiketoiminnan rahavirta -297 832 529
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja      
aineettomiin hyödykkeisiin -51 -296 -1 064
Aineellisten ja aineettomien      
hyödykkeiden luovutustulot 0 120 17
Tytäryhtiön hankinta 0 0 0
Myönnetyt lainat -1 0 -9
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0  
Lainasaamisten takaisinmaksut 1 1 2
Investointien rahavirta -51 -175 -1 054
       
Rahoituksen rahavirta      
Lainojen nostot 965 1 940 5 683
Lainojen takaisinmaksut -450 -1 558 -3 868
Rahoitusleasingvelkojen maksut -258 -252 -1 255
Rahoituksen rahavirta 257 130 560
       
Rahavarojen muutos -91 787 35
Rahavarat tilikauden alussa 661 641 641
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -142 -41 -17
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -13 0 2
Rahavarat tilikauden lopussa 415 1 388 661
       


Liite 4

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastamaton)
       
           
        Kertyneet  
  Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot voittovarat Yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2009 20 487 44 -478 - 6 864 13 189
Muuntoerojen muutos     35   35
Myönnetyt optiot       7 7
Omaan pääomaan suoraan kirjatut     35 7 42
nettovoitot ja -tappiot          
           
Katsauskauden tulos       -949 -949
Kokonaisvoitot ja -tappiot     35 -943 -907
           
Oma pääoma 31.3.2009 20 487 44 -442 -7 806 12 283
           
Oma pääoma 1.1.2010 20 487 44 -459 -13 629 6 443
Muuntoerojen muutos     -7   -7
Myönnetyt optiot       5 5
Muut muutokset                      
Omaan pääomaan suoraan kirjatut          
nettovoitot ja -tappiot     -7 5 -2
Tilikauden tulos       -1 899 -1 899
Kokonaisvoitot ja -tappiot               -7 -1 895 -1 901
           
Oma pääoma 31.3.2010 20 487 44 -466 -15 523 4 542

 

 

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS) 31.3.2010  

 

31.3.2009
31.12.2009
       
Liikevaihto, milj. euroa 13,4 18,5 69,8
Liikevoitto, milj. euroa -1,7 -0,5 -5,0
  % liikevaihdosta -12,4 -2,8 -7,1
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,9 -0,9 -6,7
  % liikevaihdosta -14,1 -5,1 -9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -21,5 -4,9 -15,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % -138,3 -29,8 -68,5
Omavaraisuusaste, % 11,1 27,4 16,2
Gearing, % 477,3 151,1 319,8
Nettovelka, milj. euroa 24,4 19,6 21,3
Korollinen nettovelka, milj. euroa 21,7 18,6 20,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm      
keskimäärin katsauskauden aikana 12 180 880 12 180 880 12 180 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,16 -0,08 -0,55
Oma pääoma/osake, euroa 0,37 1,01 0,53
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 1,1
  % liikevaihdosta 0,4 0,6 1,5
Henkilöstö keskimäärin 734 728 751
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset 12,0 12,0 12,0
Muut vastuut 2,9 7,8 4,6
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 455,5 842,4 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa -4,1 -0,2 0

 

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

 
  1-3/

2010
10-12/

2009
7-9/

2009
4-6/

2009
1-3/

2009
           
Liikevaihto, milj. euroa 13,4 17,7 16,6 16,9 18,5
Liikevoitto, milj. euroa -1,7 -3,7 -0,3 -0,5 -0,5
  % liikevaihdosta -12,4 -20,7 -1,9 -2,8 -2,8
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,9 -4 -0,8 -1,0 -0,9
  % liikevaihdosta -14,1 -22,3 -4,9 -6,1 -5,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -21,5 -47,3 -4 -2,1 -4,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % -138,3 -160 -27,5 -33,9 -29,8
Omavaraisuusaste, % 11,1 16,2 24,6 26,4 27,4
Gearing, % 477,3 319,8 173,8 164,9 151,1
Nettovelka, milj. euroa 24,4 21,3 20,6 19,7 19,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 21,7 20,6 18,1 18,6 18,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm keskimäärin tilikauden aikana 12 180 880 12 180 880 12 180 880 12 180 880 12 180 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08
Oma pääoma/osake, euroa 0,37 0,53 0,86 0,92 1,01
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1
  % liikevaihdosta 0,4 0,6 2,2 2,9 0,6
Henkilöstö keskimäärin 734 776 770 732 728

 

Go back