News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2009: LIIKEVAIHTO LASKI ENNAKOIDUSTI, TULOS EDELLEEN TAPPIOLLINEN

INCAP OYJ* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Incap Oyj     Pörssitiedote     24.2.2010 klo 8.30


  • konsernin koko vuoden liikevaihto oli 69,8 miljoonaa euroa eli noin 26 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna (2008: 93,9 milj. euroa)  
  • liikevaihdon lasku johtui tietoliikennetoimialan toimitusten ennakoidusta supistumisesta 
  • liiketulos (EBIT) oli -5,0 miljoonaa euroa (-3,6 milj. euroa) 
  • tulokseen sisältyy noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus Vuokatin tehtaan tuotannon mahdollisesta lopettamisesta 
  • tervehdytysohjelman toimenpiteiden ansiosta henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut laskivat edellisestä vuodesta 3,8 miljoonalla eurolla 


Tämä tilintarkastettu tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Markkinatilanne vuonna 2009 oli haasteellinen ja yleinen laskusuhdanne vaikutti myös Incapin palvelujen kokonaiskysyntään varsinkin vuoden loppupuolella. Liikevaihdon supistuminen noin neljänneksellä johtui pääasiassa tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen hallitusta alasajosta strategian mukaisesti.

Kannattavuus kehittyi vuoden ensimmäisillä neljänneksillä parempaan suuntaan, mutta viimeisen neljänneksen tappio ja sille kirjattu kuluvaraus tekivät koko vuoden tuloksesta heikomman kuin edellisenä vuonna. Tervehdytysohjelman toimenpiteillä tehostimme toimintaa ja saavutimme merkittäviä kustannussäästöjä, mutta kulurakennetta ei kuitenkaan saatu täysin mukautetuksi alentuneeseen liikevaihtoon.

Etenimme strategian toteuttamisessa ja kehitimme toimintaa ja palveluja valituilla energiatehokkuuden ja hyvinvointiteknologian liiketoiminta-alueilla. Valmistuskapasiteetin rakennemuutos jatkui ja elektroniikkavalmistuksen keskittäminen yhteen tuotantolaitokseen Euroopassa eteni. Saimme Intian uudet tuotantotilat käyttöön ja keskitimme konsernin tuotesuunnittelun Intiaan, jossa vahvistamme osaamista edelleen. Aasian merkitys on Incapille tulevaisuudessa yhä tärkeämpi sekä valmistuksen että myynnin kannalta."

Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2009
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa (10-12/2008: 25,8 milj. euroa) eli 31,2 % vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti varsinkin sähköteknisten komponenttien toimitusmäärien aleneminen.

Liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -20,7 % (-4,8 %). Vuosineljänneksen tulokseen sisältyy 2,5 miljoonan euron kertaluontoinen kuluvaraus Vuokatin tehtaan mahdollisen sulkemisen vuoksi. Vertailukauden liiketulos sisältää kertaluontoista, tuotannon uudelleenjärjestelyihin liittyvää kuluvarausta 0,8 miljoonaa euroa.


Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)

10-12/

2009

7-9/

2009

4-6/

2009

1-3/

2009

10-12/

2008

7-9/

2008

4-6/

2008


Liikevaihto


17 746


16 613


16 928


18 479


25 789


21 395


26 412


Liiketulos


-3 666-314


-472


-518


-1 241


-442


-600

Katsauskauden
tulos

-3 926

-810

-1 035

-949

-1 915

-800

-1 005

Osakekohtainen
tulos, euroa


-0,32-0,07


-0,08


-0,08


-0,16


-0,07


-0,08

 

Liikevaihto ja tulos vuonna 2009
Incap-konsernin vuoden 2009 liikevaihto oli 69,8 miljoonaa euroa ja supistui 26 prosenttia edellisvuoden liikevaihtoon verrattuna (2008: 93,9 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen hallitusta alasajosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tietoliikennetuotteiden osuus koko vuoden liikevaihdosta oli 6,7 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2008 oli 24,1 miljoonaa euroa.

Talouden taantuma vaikutti Incapin palvelujen kokonaiskysyntään. Hyvinvointiteknologian asiakkaiden tilausmäärät kasvoivat hiljaisen alkuvuoden jälkeen tasaisesti. Energiatehokkuustoimialan kysyntä kehittyi Euroopassa alkuvuonna odotusten mukaisesti, mutta toimitukset supistuivat vuoden jälkipuoliskolla. Aasian markkina-alueen kysyntä pysyi vakaana, joskin uusien asiakkaiden tuotteet etenivät volyymivalmistukseen odotettua hitaammin.

Tilikauden liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (-3,6 milj. euroa) eli -7,1 % liikevaihdosta (-3,9 %). Tulokseen sisältyy noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus, joka kirjattiin vuoden 2009 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen Vuokatin tehtaan tuotannon mahdollista lopettamista varten.

Intian yksikön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta hieman ja oli 7,9 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa). Kurssierojen vaikutuksella oikaistu liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa. Yksikön kannattavuus parani edellisestä vuodesta, mutta liiketulos oli edelleen tappiollinen.

Kannattavuuden paranemiseen tähtäävää tervehdytysohjelmaa jatkettiin ja kustannussäästöjä saavutettiin muun muassa henkilöstökuluissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa, jotka olivat noin 3,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna.

Nettorahoituskulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa) ja poistot 2,9 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 6,8 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 6,7 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -16 % (-9 %) ja oman pääoman tuotto -69 % (-33 %). Osakekohtainen tulos oli -0,55 euroa (-0,44 euroa).

Toiminnan kehittäminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen
Kannattavuuden parantaminen oli vuoden 2009 keskeinen tavoite ja suurin osa tervehdytysohjelman toimenpiteistä saatiin toteutetuksi. Materiaalihankintaa ja ostotoimintaa kehitettiin ja suoria raaka-ainehankintoja Aasiasta lisättiin. Liiketoiminnan kuluja karsittiin merkittävästi edellisestä vuodesta, mutta kustannusrakennetta ei saatu täysin mukautetuksi alentuneeseen liikevaihtoon.

Vaihto-omaisuuden määrä laski tavoitteiden mukaisesti vuoden alun 16,2 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaan euroon joulukuun lopussa. Myönteinen kehitys johtui sekä tietoliikennekomponenttien varastomäärien alenemisesta että materiaalihallinnan tehostumisesta.

Tuotantokapasiteetin käytön tehostaminen on osa yhtiön tervehdytysohjelmaa. Yksittäisten tuotteiden valmistusta siirrettiin Suomesta Viroon. Isompi askel tässä otettiin tilikauden päättymisen jälkeen vuoden 2010 helmikuussa, jolloin alettiin suunnitella koko Vuokatin tehtaan tuotannon siirtämistä Viroon.

Intiassa otettiin käyttöön uusi tehdasrakennus, jonne tehtiin laitekantaa modernisoivia hankintoja. Uusi tehdas parantaa Incapin kilpailukykyä merkittävästi, sillä globaalisti toimivat asiakkaat edellyttävät kumppaniltaan paikallista, ajanmukaista palvelua lähellä heidän päämarkkinoitaan.

Yhtiön tuotesuunnittelutoiminnot keskitettiin Intiaan, josta käsin palvellaan myös muiden markkina-alueiden asiakkaita. Kaikissa Incapin tehtaissa kehitetään tuotantoon läheisesti liittyvää valmistettavuussuunnittelua, jonka avulla saadaan alennettua tuotteiden valmistuskustannuksia.

Uusasiakashankintaa laajennettiin Kiinaan, jossa aloitettiin myyntiyhteistyö paikallisen kumppanin kanssa. Tavoitteena on saada uusia asiakkuuksia Aasiasta lähinnä yhtiön Intian tehtaalle. Lisäksi kumppani kartoittaa yleistä markkinatilannetta ja Incapin liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa.  

Tase
Konsernin taseen loppusumma laski vuoden 2008 lopusta 9,2 miljoonaa euroa 39,7 miljoonaan euroon. Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 6,4 miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 33,3 miljoonaa euroa (35,7 milj. euroa), josta korollista oli 21,3 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa).  Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 22,2 miljoonaa euroa (22,7 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma laski 12,6 miljoonaan euroon eli 61 %:iin osakepääomasta.

Konsernin omavaraisuusaste oli 16,2 % (27,0 %). Korolliset nettovelat olivat 20,6 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 319,8 % (146,1 %).

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,7) ja current ratio 1,1 (1,4). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,04 miljoonaa euroa lisäystä (0,3 milj. euroa vähennystä). Finnfund teki 1,9 miljoonan euron suuruisen osakepääomasijoituksen Intian tytäryhtiöön. Sopimusehdoista johtuen sijoitus katsotaan konsernin IFRS- tilinpäätöksessä pitkäaikaiseksi lainaksi.

 

Käyttöpääoman aleneminen 2,9 miljoonalla eurolla mahdollisti liiketoiminnan positiivisen kassavirran. Käyttöpääoman paranemisen merkittävin tekijä oli vaihto-omaisuuden lasku 4,8 miljoonalla eurolla.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut liittyvät omien toimintaprosessien kehittämiseen ja olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).

Investoinnit
Investointien rahavirta vuonna 2009 oli 1,1 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Investoinnit liittyivät lähinnä Vaasan ja Intian tehtaiden konekannan uudistamiseen. Muissa yksiköissä tehtiin lähinnä korvausinvestointeja. Investoinneista 0,7 miljoonaa euroa hankittiin rahoitusleasingilla (0,5 milj. euroa).

Ympäristöasiat
Incapin ympäristöjohtamista ohjaa konsernin ympäristöpolitiikka. Yhtiön kaikissa tehtaissa on Lloyds'in tai TÜV Rheinlandin sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluina. Ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Helsingin, Kuressaaren ja Vuokatin tehtaille on myönnetty lääketieteen laitevalmistuksessa laajasti sovellettava ISO13485:2003 -sertifikaatti. Intian tehtaalla on autoteollisuuden edellyttämä TS 16949 -laatusertifikaatti.

Henkilöstö
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 727 ja lopussa 783 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2009 työsuhteessa oli 751 henkilöä (735). Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 8 %. Suurinta kasvu oli Intian toiminnoissa, jossa henkilöstön määrä lisääntyi yli 90 henkilöllä. Vuoden lopussa noin 40 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 23 % Virossa ja 37 % Intiassa.

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 488 ja miehiä 295. Vakinaisessa työsuhteessa oli 659 ja määräaikaisessa 124 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 5. Henkilöstön keski-ikä on 36 vuotta.

Yhtiön johto ja organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi insinööri Sami Mykkänen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Kimmo Akiander (liiketoimintayksikkö Well-being), Jari Koppelo (liiketoimintayksikkö Energy Efficiency Europe), Jarmo Kolehmainen (liiketoimintayksikkö Energy Efficiency Asia), Mikko Hirvinen (tuotanto), Eeva Vaajoensuu (talous ja hallinto) ja Hannele Pöllä (viestintä ja henkilöstö).

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Koska selvitystyö ja neuvottelut Vuokatin tehtaan mahdollisesta liiketoimintakaupasta päättyivät tuloksettomina, yhtiö käynnisti tehtaalla 4.2.2010 yhteistoimintaneuvottelut ja suunnittelee siirtävänsä tehtaan tuotannon Viroon vuoden 2010 aikana. Tuotannon siirtäminen Vuokatista Kuressaareen parantaa toiminnan tehokkuutta ja sillä tavoitellaan vuonna 2011 noin 3 miljoonan euron kustannussäästöä vuoteen 2009 verrattuna.

Incap kirjasi Vuokatin tehtaan mahdollisesta sulkemisesta vuoden 2009 viimeisen vuosineljänneksen tulokseen noin 2,5 miljoonan euron kertaluontoisen kuluvarauksen. Tilikaudelle 2008 tehdyt varaukset huomioon ottaen tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyyn on varattuna yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.

Samassa yhteydessä tiedotettiin, että yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi hallitus valmistelee suunnattua osakeantia, joka toteutetaan tai josta päätetään viimeistään 13.4.2010 pidettävässä yhtiökokouksessa. Hallituksella on vuoden 2009 yhtiökokouksen myöntämä valtuutus osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 1 200 000 osakkeella.

Yhtiökokous 2009
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.4.2009. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 200 000 osaketta. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikauden aikana.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Kalevi Laurilan, Susanna Miekk-ojan, Jukka Harjun ja Kari Häyrisen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lassi Noponen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Hallituksen sihteerinä toimi varatuomari Jari Pirinen.

Hallitus kokoontui vuonna 2009 yhteensä 17 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 98.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 0,43 ja 0,99 euron välillä (0,49 ja 1,60 euron välillä), ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,67 euroa (0,55 euroa). Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 25 % koko osakemäärästä (14 %).

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 089 osakasta (1 003). Osakkeista 2,8 % (3,7 %) oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2009 oli 8,2 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Incapin osakkeiden toimialaluokitus muuttui liikevaihdon rakennemuutoksen seurauksena ja helmikuusta 2009 alkaen osakkeen toimialaluokka on Teollisuustuotteet ja -palvelut ja toimialakoodi 20104010 (Sähkötarvikkeet ja laitteet).

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Incap-konsernilla oli tilikauden päättyessä voimassa kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa. Vuonna 2004 käyttöön otetusta optio-ohjelmasta jaettuja optioita on yhteensä 51 100 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään noin 85 848 eurolla. Optio-ohjelman piiriin kuului vuoden lopussa kolme henkilöä.

Vuoden 2009 optio-ohjelma sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia ja oikeuttaa merkitsemään 600 000 Incap Oyj:n osaketta. Toimitusjohtajalle jaettiin helmikuussa 2009 100 000 kappaletta optioita. Lisäksi hänelle jaetaan vuonna 2010 enintään 100 000 kappaletta optioita edellyttäen, että hallituksen määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle vuodelle 2009 toteutuvat. Enintään 400 000 kappaletta optioita jaetaan yhtiön avainhenkilöille kahdessa erässä edellyttäen, että hallituksen vuosille 2009 ja 2010 määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle toteutuvat ja että kukin saavuttaa omat yksilöidyt tavoitteensa.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
Incap ei saanut tilikaudella Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muutoksista.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Incapissa riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi Incap on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa.

Maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Asiakaspohjaa pyritään laajentamaan edelleen siten, että riippuvuus yksittäisestä asiakkaasta tai useammasta samalla toimialalla toimivasta asiakkaasta ei aiheuta yhtiölle merkittävää taloudellista riskiä.

Incapin toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Riskiä pyritään hallitsemaan toiminnan tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella eri toimintamaihin ja valmistuksen ohjaamisella Suomen ja muiden toimintamaiden kesken.

Incapissa arvioidaan jatkuvasti eri toimintojen organisointia sekä henkilöstöresurssien riittävyyttä ja tasoa. Tällä pyritään varmistamaan, että organisaatio toimii tehokkaasti, osaaminen on oikealla tasolla ja että yhtiö pystyy keskeytyksettä ja laadukkaasti tarjoamaan asiakkailleen heidän tarvitsemansa palvelut sekä hoitamaan velvoitteensa muita sidosryhmiä kohtaan. Kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä on työvoimakustannusten kehitys Incapin toimintamaissa.

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja kustannuksiin. Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää materiaalihintariskejä.  

Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne vaikuttaa yhtiön rahoituksen hankintaan. Vuonna 2007 tehty liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin ulkoista rahoitusta ja rahoitusriskejä. Intian toimintojen rahoituspohja vahvistui Finnfundin osakepääomasijoituksella Incapin intialaiseen tytäryhtiöön. Konsernin korko- ja valuuttariskiä pyritään hallitsemaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa.  Emoyhtiön oma pääoma laski 12,6 miljoonaan euroon, joka on 61 % osakepääomasta. Rahoitusaseman vahvistamiseksi Incapin hallitus on ilmoittanut valmistelevansa suunnattua osakeantia.

Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.  

Tavoitteet vuonna 2010
Liiketoimintaympäristön ennakoidaan pysyvän haastavana myös alkaneella tilikaudella.
Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon kannattava kasvu. Systemaattisen uusasiakashankinnan lisäksi kasvua haetaan tarjoamalla nykyisille asiakkaille uusia palveluja ja laajempia toimituskokonaisuuksia.

Toiminnan tehostamisen pääpaino on materiaalitoimintojen kehittämisessä, tuotantorakenteen muutoksen läpiviennissä ja prosessien virtaviivaistamisessa. Markkinointipanostuksia lisätään ja palveluja kehitetään muun muassa kasvattamalla suunnitteluosaamista Intiassa.

Näkymät vuodelle 2010
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin näkemyksiin. Epävarmana jatkuvan taloustilanteen vuoksi asiakkaiden näkemykset markkinoiden kehityksestä ovat edelleen varovaisia.

Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2010 olevan suurempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2009 (-5,0 milj. euroa).

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 3 825 364,79 euroa. Hallitus ehdottaa 13.4.2010 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2010
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 13.4.2010 alkaen klo 15 G.W. Sundmansin neuvottelutiloissa osoitteessa Eteläranta 16, Helsinki.

Helsingissä 23.2.2010

INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut
www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 24.2.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:
www.incap.fi.Liite 1


KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastettu)

1-12/2009

1-12/2008

Muutos %

LIIKEVAIHTO


69 767


93 925

-26

Valmistus omaan käyttöön
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos

-1 499

791

-290

Liiketoiminnan muut tuotot

342

53

539

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

45 654

66 672

-32

Henkilöstökulut

16 132

18 722

-14

Poistot ja arvonalentumiset

2 869

2 823

2

Liiketoiminnan muut kulut

8 924

10 165

-12

LIIKEVOITTO/TAPPIO

- 4 970

-3 612

38

Rahoitustuotot ja -kulut

-1 780

-1 810

-2

VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA

-6 750

-5 422

24

Tuloverot

29

21

38

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-6 721

-5 401

24

Osakekohtainen tulos

-0,55

-0,44

25

Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta


 


tilikausilla 2008ja 2009

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

1-12/2009

1-12/2008

Muutos %

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-6 721

-5 401

24

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä

19

-262

-107

Muut Laajan tuloksen erät netto

19

-262

-107

KOKONAISTULOS

-6 702

-5 663

18

Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-6 702

-5 663

18

Vähemmistöosakkaille

0

0
Liite 2


KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastettu)

31.12.2009

31.12.2008

Muutos %

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT


Aineelliset hyödykkeet

10 247

11 250

-9

Liikearvo

977

969

1

Muut aineettomat hyödykkeet

1 008

1 311

-23

Muut rahoitusvarat

14

16

-11

Laskennallinen verosaaminen

4 156

4 148

0

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

16 402

17 693

-7

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus

11 381

16 153

-30

Myyntisaamiset ja muut saamiset

11 261

14 444

-22

Rahavarat

661

641

3

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

23 303

31 239

-25

 
VARAT YHTEENSÄ

39 706

48 932

-19

EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma

20 487

20 487

0

Ylikurssirahasto

44

44

1

Muuntoero

-459

-478

-4

Kertyneet voittovarat

-13 629

-6 864

99

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

6 443

13 190

-51

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat

70

99

-29

Korolliset velat

10 999

12 977

-15

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

11 069

13 077

-15

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat

11 925

15 731

-24

Lyhytaikaiset korolliset velat

10 269

6 935

48

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

22 194

22 666

24

  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

39 706

48 932

-19


 

 Liite 3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-12/2009

1-12/2008

(1 000 euroa, tilintarkastettu)Liiketoiminnan rahavirtaLiikevoitto

-4 970

-3 612

Oikaisut liikevoittoon

4 342

2 760

Käyttöpääoman muutos

2 929

3 702

Maksetut korot

-1 812

-1 640

Saadut korot

40

143

Liiketoiminnan rahavirta

529

1 353
Investointien rahavirtaInvestoinnit aineellisiin jaaineettomiin hyödykkeisiin

-1 064

-1 699

Aineellisten ja aineettomienhyödykkeiden luovutustulot

17

160

Tytäryhtiön hankintaMyönnetyt lainat

-9


Myydyt tytäryhtiöosakkeet


50

Lainasaamisten takaisinmaksut

2

1

Investointien rahavirta

-1 054

-1 488
Rahoituksen rahavirtaLainojen nostot

5 683

1 753

Lainojen takaisinmaksut

-3 868

-838

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1 255

-1 063

Rahoituksen rahavirta

560

-148
Rahavarojen muutos

35

-283

Rahavarat tilikauden alussa

641

944

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

-17

-20

Käyvän arvon muutokset (rahavarat)

2


Rahavarat tilikauden lopussa

661

641

Liite 4


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastettu) 
KertyneetOsakepääoma

Ylikurssirahasto

Muuntoerot

voittovarat

Yhteensä


 

 


 

 

Oma pääoma 1.1.2008

20 487

44

-216

- 1 188

19 127

Muuntoerojen muutos-262


-262

Myönnetyt optiot
-275

-275

Omaan pääomaan suoraan kirjatut-262

-275

-537

nettovoitot ja -tappiot
Katsauskauden tulos
-5 401

-5 401

Kokonaisvoitot ja -tappiot-262

-5 676

-5 938Oma pääoma 31.12.2008

20 487

44

-478

-6 864

13 190Oma pääoma 1.1.2009

20 487

44

-478

-6 864

13 190

Muuntoerojen muutos19


19

Myönnetyt optiot
-10

-10

Muut muutokset
-35

-35

Omaan pääomaan suoraan kirjatut


nettovoitot ja -tappiot19

-45

-26

Tilikauden tulos
-6 721

-6 721

Kokonaisvoitot ja -tappiot19

-6 765

-6 747Oma pääoma 31.12.2009

20 487

44

-459

-13 629

6 443Liite 5


KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)

31.12.2009

31.12.2008
Liikevaihto, milj. euroa

69,8

93,9

Liikevoitto, milj. euroa

-5,0

-3,6

  % liikevaihdosta

-7,1

-3,9

Voitto ennen veroja, milj. euroa

-6,7

-5,4

  % liikevaihdosta

-9,7

-5,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

-15,9

-8,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %

-68,5

-33,4

Omavaraisuusaste, %

16,2

27,0

Gearing, %

319,8

146,1

Nettovelka, milj. euroa

21,3

20,7

Korollinen nettovelka, milj. euroa

20,6

19,3

Osakeantioikaistu osakkeiden lkmkeskimäärin katsauskauden aikana

12 180 880

12 180 880

Tulos/osake (EPS), euroa

-0,55

-0,44

Oma pääoma/osake, euroa

0,53

1,08

Investoinnit, milj. euroa

1,1

1,8

  % liikevaihdosta

1,5

1,9

Henkilöstö keskimäärin

751

735
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroaOMASTA VELASTAKiinnitykset

12,0

12,0

Muut vastuut

4,6

8,8Liite 6


KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

 


10-12/

2009

7-9/

2009

4-6/

2009

1-3/

2009

10-12/

2008

7-9/

2008

4-6/

2008

1-3/

2008

 

Liikevaihto, milj. euroa

17,7

16,6

16,9

18,5

25,8

21,4

26,4

20,3

Liikevoitto, milj. euroa

-3,7

-0,3

-0,5

-0,5

-1,2

-0,4

-0,6

-1,3

  % liikevaihdosta

-20,7

-1,9

-2,8

-2,8

-4,8

-2,1

-2,3

-6,5

Voitto ennen veroja, milj. euroa

-4

-0,8

-1,0

-0,9

-1,9

-0,8

-1,0

-1,7

  % liikevaihdosta

-22,3

-4,9

-6,1

-5,1

-7,5

-3,7

-3,8

-8,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

-47,3

-4

-2,1

-4,9


-11,1


-4,1


-4,9

-13,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %

-160

-27,5

-33,9

-29,8

-47,4

-18,7

-22,9

-37,0

Omavaraisuusaste, %

16,2

24,6

26,4

27,4

27

29,43

31,2

33,3

Gearing, %

319,8

173,8

164,9

151,1

146,1

132,6

120,4

106,5

Nettovelka, milj. euroa

21,3

20,6

19,7

19,6

20,7

21,7

18,0

19,9

Korollinen nettovelka, milj. euroa

20,6

18,1

18,6

18,6

19,3

20,1

19,2

18,3

Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin tilikauden aikana

12 180
880

12 180
880

12 180
880

12 180
880

12 180
880

12 180
880

12 180
880

12 180
880

Tulos/osake (EPS), euroa

-0,32

-0,07

-0,08

-0,08

 -0,16

-0,07

-0,08

-0,14

Oma pääoma/osake, euroa

0,53

0,86

0,92

1,01

1,08

1,24

1,31

1,41

Investoinnit, milj. euroa

0,1

0,4

0,5

0,1

0,3

0,3

0,4

0,8

  % liikevaihdosta

0,6

2,2

2,9

0,6

1,3

1,2

1,6

4,1

Henkilöstö keskimäärin

776

770

732

728

743

739

724

733Go back