News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2009: TULOS PARANI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA

Incap Oyj                    Pörssitiedote                        4.11.2009 klo 8.30                          
 
  • tammi-syyskuun liikevaihto oli noin 52,0 miljoonaa euroa eli noin 24 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2008: 68,1 milj. euroa)
  • valmistuksen painopiste siirtyi tietoliikennetuotteista energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian tuotteisiin strategian mukaisesti
  • liiketulos (EBIT) parani edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa)
  • toiminnan tehostamista ja kustannusrakenteen sopeuttamista jatkettiin tervehdytysohjelman mukaisesti
  • edellytyksiä liiketoiminnan tulevalle kasvulle rakennettiin valituilla liiketoiminta-alueilla energia- ja hyvinvointisektorilla  
  • katsauskauden tulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-3,5 milj. euroa)
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on  laadittu  kansainvälisten  tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan,  ellei toisin ole mainittu.
 
 
Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incapin palvelujen kokonaiskysyntä pysyi kohtuullisen vakaana yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta, joskin toimitusmäärissä oli suuria asiakaskohtaisia vaihteluja. Liikevaihdon aleneminen johtui pääasiassa tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen hallitusta alasajosta.
 
Kannattavuus kehittyi positiiviseen suuntaan ja liiketulos parani vuoden jokaisella neljänneksellä. Tervehdytysohjelman mukainen toiminnan tehostuminen alkaa näkyä tuloksessa.
 
Viime vuonna tehty strategialinjaus on osoittautunut onnistuneeksi ja voimme siihen tukeutuen siirtyä kannattavan kasvun kehittämiseen. Valituilla asiakastoimialoilla, energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitevalmistuksessa, on hyvät tulevaisuudennäkymät ja kasvumahdollisuudet varsinkin Aasiassa kiinnostavat meitä. Yksi askel tähän suuntaan oli tuotesuunnittelun keskittäminen Intiaan, josta käsin palvelemme asiakkaitamme globaalisti."
 
 
Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2009
 
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 16,6 miljoonaa euroa eli noin 22 % vähemmän kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aikaisemmin (7-9/2008: 21,4 milj. euroa).  Lomakaudesta ja tuotantoseisokeista huolimatta liikevaihto oli lähes samalla tasolla kuin vuoden toisella neljänneksellä. Varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteiden kysyntä oli hyvä.
 
Heinä-syyskuun liiketulos (EBIT), -0,3 miljoonaa euroa, oli parempi kuin vuoden aikaisemmilla neljänneksillä ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (-0,4 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli liikevaihdon alenemisesta huolimatta -0,8 miljoonaa euroa eli sama kuin vuotta aikaisemmin (-0,8 milj. euroa). Tulosta rasitti rahoituskulujen kasvu viime vuoden vastaavasta jaksosta. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,07 euroa).
 
Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2009
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa eli noin 24 % pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2008: 66,1 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui tietoliikennetuotteiden valmistuksen ennakoidusta alenemisesta noin 12 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa alensi myös kannattavuuden paranemiseen tähtäävä pienten tai kannattamattomien asiakkuuksien karsiminen vuoden alussa.
 
Talouden taantuma ei vaikuttanut merkittävästi Incapin palvelujen kysyntään. Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihto kasvoi selvästi viime vuoteen verrattuna samalla kun energiatehokkuustoimialan kysyntä Euroopassa heikkeni jonkin verran. Toimitukset Intian yksiköstä kasvoivat, mutta euromääräinen liikevaihto jäi valuuttakurssierojen vuoksi viime vuoden tasolle.
 
Liiketappio supistui selvästi liiketuloksen ollessa -1,3 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -2,5 % (-3,5 %). Tervehdytysohjelmaa jatkettiin ja kustannussäästöjä saavutettiin muun muassa henkilöstö- ja materiaalikuluissa sekä hallinnon kuluissa. Katsauskauden kiinteät kulut olivat noin 2,2 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
 
Katsauskauden tulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-3,5 milj. euroa). Tulosta rasittivat varsinkin nettorahoituskulut, jotka olivat noin 0,4 miljoonaa euroa korkeammat kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (-0,29 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 0,86 euroa (1,24 euroa).
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys tammi-syyskuussa 2009
 
 
Palvelukyvyn tehostamiseksi Incap keskitti tuotesuunnittelunsa Intiaan ja tavoitteena on kaksinkertaistaa suunnittelijoiden määrä yli kolmeenkymmeneen ensi vuoden aikana. Intian suunnittelutiimi palvelee myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevia asiakkaita. Kaikissa tehtaissa kehitetään jatkossakin tuotantoon läheisesti liittyvää valmistettavuussuunnittelua, jonka avulla saadaan alennettua tuotteiden valmistuskustannuksia.
 
Uusasiakashankintaa laajennettiin Kiinaan, jossa aloitettiin myyntiyhteistyö paikallisen kumppanin kanssa. Tavoitteena on saada uusia asiakkuuksia Aasiasta lähinnä Incapin Intian tehtaalle. Lisäksi kumppani kartoittaa yleistä markkinatilannetta ja Incapin liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. 
 
Materiaalihallinnan ja -hankinnan kehittämistä jatkettiin. Vaihto-omaisuuden määrä laski vuodenvaihteen 16,2 miljoonasta eurosta 14,7 miljoonaan euroon syyskuun loppuun.
 
Yhtiön valmistuskapasiteetin rakennemuutos eteni suunnitelman mukaisesti. Helsingin tehtaan toiminta painottuu jatkossa kokoonpanoon ja joidenkin suurivolyymisten ohutlevyosien valmistuksen siirto Vaasaan on käynnissä. Incap tutkii mahdollisuuksia keskittää yhtiön Euroopan elektroniikkavalmistuksen Viroon siten, että osa Vuokatin tehtaalla valmistettavista tuotteista siirrettäisiin Kuressaaren tehtaalle ja osalle liiketoimintaa haettaisiin jatkaja Vuokatissa. Joidenkin tuotteiden siirto Viroon on jo käynnissä ja muiden siirroista on aloitettu keskustelut asiakkaiden kanssa. Alustavia neuvotteluja mahdollisesta liiketoimintakaupasta käydään parhaillaan.
 
Strategia
 
Incapin viime vuonna tekemä strategialinjaus on osoittautunut onnistuneeksi. Incap keskittyy energiatehokkuuteen ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden sopimusvalmistukseen, jossa kasvunäkymät ovat maailmanlaajuisten valtatrendien ansiosta hyvät. Yhtiön tavoitteena on olla näiden toimialojen asiakkuuksissa johtava valmistus- ja teknologiakumppani, joka tuottaa näille elektromekaniikan ja tuotekokonaisuuksien elinkaaripalveluja. Yhtiö näkee palveluilleen merkittävän kasvupotentiaalin erityisesti Aasiassa.
 
Incap kehittää palvelujaan avainasiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Myynti- ja markkinointitoiminnassa painottuu aktiivinen asiakassuhteiden hoito, palvelulaajuuden kasvattaminen nykyisillä asiakkailla sekä systemaattinen uusasiakashankinta. Incap vahvistaa tuotesuunnittelua, joka palvelee globaalisti kaikkia asiakkaita.
 
Incap jatkaa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toiminnan tehostamisen pääpaino on materiaalitoimintojen kehittämisessä, tuotantorakenteen muutoksen läpiviennissä ja palvelujen tuotteistamisessa.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 24,6 % (29,4 %). Korolliset nettovelat olivat 18,1 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 174 % (133 %). Nettorahoituskulut olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa) ja poistot 2,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Myyntisaamiset alenivat edelleen sekä vuodenvaihteeseen että toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna eikä katsauskaudella syntynyt luottotappioita.
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 10,4 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 32,0 miljoonaa euroa (36,4 milj. euroa), josta korollista oli 19,3 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,7) ja current ratio 1,3 (1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa positiivinen eli selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavana aikana, jolloin se oli 0,3 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli 0,5 miljoonaa euroa lisäystä (0,3 milj. euroa vähennystä).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa), josta suurin osa liittyi Intian yhtiön toimintaan.
 
Henkilöstö 
 
Syyskuun 2009 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 773 henkilöä (vuoden alussa 727 henkilöä). Henkilöstöstä 43 % työskenteli Suomessa, 34 % Intiassa ja 23 % Virossa. Henkilöstön määrä kasvoi Intiassa, jossa työskenteli syyskuun lopussa yli 50 henkilöä enemmän kuin vuoden alussa. Oman henkilöstön lisäksi yhtiössä työskenteli syyskuun lopussa 59 henkilöä henkilöstövuokrausyrityksistä.
 
Toimintaa ja kapasiteettia sopeutettiin kysyntään ja syyskuun lopussa lomautettuna oli 34 henkilöä. Katsauskauden jälkeen lokakuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena konsernipalvelujen sekä Helsingin ja Vaasan tehtaiden henkilöstö päätettiin lomauttaa viikoksi joulukuussa 2009 ja viikoksi tammikuussa 2010. Lisäksi henkilöstö voidaan lomauttaa kuukausittain tehtävän tarkastelun perusteella toukokuun 2010 loppuun mennessä siten, että lomautuksen kokonaiskesto on enintään 64 työpäivää. Vuokatin tehtaan toimihenkilöt päätettiin lomauttaa kolmeksi viikoksi ja tehtaan työntekijöiden osalta yt-neuvottelut jatkuvat marraskuussa.
 
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,43 ja 0,99 euron välillä, ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,69 euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 19,7 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 145 osakasta. Osakkeista 2,8 % oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2009 oli 8,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät  
 
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 24.2.2009 päivätyssä hallituksen toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
 
Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan volyymiin ja kannattavuuteen sekä rahoitukseen. Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Näkymä markkinoille on kuitenkin erittäin lyhyt.
 
Yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys vaikuttavat yhtiön rahoitusasemaan. Yhtiö pyrkii varmistamaan maksuvalmiutensa tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla ja tutkii rahoitusasemansa turvaamiseksi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Yhtenä toimenpiteenä maksuvalmiutensa varmistamisessa Incap allekirjoitti katsauskauden jälkeen rahoitusyhtiön kanssa sopimuksen Suomen yhtiön myyntisaamisiin liittyvästä faktoringrahoituksesta.
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin arvioihin. Epävarmana jatkuvan taloustilanteen vuoksi asiakkaiden näkemykset markkinoiden kehityksestä ovat edelleen varovaisia. Osa sähkövoimateollisuuden laitevalmistajista on ennakoinut kysynnän lievää laskua.
 
Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2009 olevan noin 70 miljoonaa euroa. Toisen vuosipuoliskon liiketulos tulee olemaan parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2008.
 
Incapin aikaisemman, 5.8.2009 esitetyn arvion mukaan konsernin liikevaihto vuonna 2009 olisi pienempi kuin vuonna 2008, jolloin se oli 93,9 milj. euroa. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen arvioitiin tuolloin olevan parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioitiin olevan selvästi parempi kuin vuonna 2008 (-3,6 milj. euroa).
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
  
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 4.11.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki. Tilaisuuden esitysaineisto on nähtävänä yhtiön kotisivuilla samana päivänä.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 770 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.  

Liite 1
 
 
 

Liite 2
 
 

Liite 3
 
 

Liite 4
 
 
 

Liite 5
 
 

 
Liite 6
 
 
Go back