News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI - TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA

  • ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski noin 24 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 35,4 miljoonaa euroa (1-6/2008: 46,7 milj. euroa)
  • liiketoiminnan volyymin painopiste siirtyi suunnitellusti energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian tuotteisiin, ja tietoliikennetuotteiden liiketoimintaa supistettiin voimakkaasti rakennemuutossuunnitelman mukaisesti  
  • liiketulos (EBIT) parani edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa)
  • kapasiteettia ja kustannusrakennetta sopeutettiin tervehdytysohjelman mukaisesti ja samanaikaisesti luotiin valmiuksia kasvuun valituilla liiketoiminta-alueilla energia- ja hyvinvointisektorilla, jotka tarjoavat hyvät edellytykset kannattavuuden parantamiseen  
  • katsauskauden tulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa)
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on  laadittu  kansainvälisten  tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan,  ellei toisin ole mainittu.
 
 
Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Liikevaihdon lasku johtui tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen suunnitelman mukaisesta ja hallitusta alasajosta. Muut asiakastoimialat ovat kehittyneet positiivisesti ilman yllätyksiä. Olemme jatkaneet tervehdytys- ja rakennemuutosohjelman toimenpiteitä ja onnistuneet alentamaan kustannuksia ja kehittämään liiketoimintaa suunnitellusti viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Rahoituskustannusten kasvu rasitti tulosta edelleen. 
 
Rakennemuutos on edennyt suunnitellusti ja olemme edenneet myös uusasiakashankinnassa. Uusia asiakaskyselyjä on aktiivisessa vaiheessa varsinkin Intiassa, jossa tarjouskanta ja suunnittelupalvelujen kysyntä globaaleille asiakkaille on kasvanut voimakkaasti. Modernien tuotantotilojen käyttöönotto kesäkuussa on parantanut entisestään mahdollisuuksia kasvattaa Intian liiketoimintaa.
 
Kannattavuuden kohentaminen on edelleen haasteistamme tärkein, joten jatkamme tuotantokapasiteetin sopeuttamista, materiaalihallinnan tehostamista ja kiinteiden kulujen karsimista. Samalla jatkamme liiketoiminnan voimakasta kehittämistä valituilla painopistealueilla."
 
Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2009
 
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (4-6/2008: 26,4 milj. euroa) eli 36 % vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon supistuminen johtui tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen ennakoidusta päättymisestä. Liikevaihto kehittyi myönteisesti erityisesti hyvinvointiteknologian tuotteissa, joiden myynti kasvoi sekä vuoden ensimmäiseen neljännekseen että viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
 
Huhti-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa) ja liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -2,8 % (-2,3 %). Toisen vuosineljänneksen tulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Tulosta heikensi varsinkin rahoituskulujen noin 40 %:n kasvu viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,08 euroa).
 
Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2009
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,4 miljoonaa euroa (1-6/2008: 46,7 milj. euroa) eli 24 % vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksen liikevaihdon suunnitellusta alenemisesta noin 9 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavasta jaksosta. Liikevaihto kehittyi vakaasti strategian painopistealueilla energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologiassa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta 1,6 miljoonaa euroa oli lopetettavien tuotteiden materiaalien myyntiä asiakkaalle.
 
Liiketappio lähes puolittui liiketuloksen ollessa -1,0 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -2,8 % (-4,1 %). Tervehdytysohjelman mukaisilla tehostamistoimilla saatiin aikaan kustannussäästöjä ja kiinteät kulut olivat katsauskaudella noin 1,6 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
 
Katsauskauden tulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti varsinkin rahoituskulujen voimakas kasvu.
 
Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (-0,22 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 0,92 euroa (1,31 euroa).
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Intian yksikön palvelujen kysyntä vilkastui ja tarjouskanta kasvoi voimakkaasti. Uudet tuotantotilat, moderni kapasiteetti ja kattavat suunnittelupalvelut parantavat yksikön kilpailukykyä entisestään.
 
Vaihto-omaisuuden määrä laski vuodenvaihteen 16,2 miljoonasta eurosta 14,1 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa. Myönteinen kehitys johtui sekä tietoliikennekomponenttien varastomäärien alenemisesta että materiaalihallinnan tehostumisesta.
 
Tuotantokapasiteettia ja kustannusrakennetta sopeutettiin markkinatilanteen mukaisesti. Elektroniikkatehtaissa sovellettiin lyhennettyä työaikaa. Mekaniikkatehtaiden työtilanne oli katsauskaudella hyvä ja levyosien valmistusta keskitetään Vaasaan Helsingin tehtaan profiloituessa tuotteiden kokoonpanoon. Joidenkin mekaniikkatuotteiden kysynnän vähennyttyä käynnistettiin katsauskauden jälkeen elokuussa lomautuksia koskevat yt-neuvottelut Vaasan tehtaalla.
 
Incap tutkii mahdollisuuksia keskittää yhtiön Euroopan elektroniikkavalmistuksen Kuressaaren tehtaalle. Tätä varten selvitetään syksyn aikana, voidaanko osa Vuokatin tehtaalla valmistettavista tuotteista siirtää Kuressaareen ja löytyykö osalle liiketoiminnasta jatkajaa.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 26,4 % (31,2 %). Korolliset nettovelat olivat 18,6 miljoonaa euroa (19,2 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 164,9 % (120,4 %). Nettorahoituskulut olivat 0,99 miljoonaa euroa (0,76 milj. euroa) ja poistot 1,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Maksuvalmiutta pyritään parantamaan ensisijaisesti tehostamalla käyttöpääoman hallintaa. Myyntisaamiset alenivat edelleen vuodenvaihteeseen verrattuna eikä katsauskaudella syntynyt luottotappioita.
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 11,3 miljoonaa euroa (16,0 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 31,5 miljoonaa euroa (35,2 milj. euroa), josta korollista oli 19,3 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,7) ja current ratio 1,3 (1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 73 tuhatta euroa lisäystä (0,4 milj. euroa vähennystä).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,7 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Suurin osa investoinneista liittyi Intian yhtiön toimintaan.
 
Henkilöstö 
 
Kesäkuun 2009 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 757 henkilöä (vuoden alussa 727 henkilöä). Henkilöstön määrä kasvoi Intiassa 49 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 243. Katsauskauden lopussa lomautettuina oli 35 henkilöä.
 
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,43 ja 0,99 euron välillä, ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,66 euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 16,8 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 153 osakasta. Osakkeista 2,8 % oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2009 oli 8,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät  
 
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 24.2.2009 päivätyssä hallituksen toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
 
Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan volyymiin ja kannattavuuteen sekä rahoitukseen.
 
Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Näkymä markkinoille on kuitenkin erittäin lyhyt.
 
Yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys vaikuttavat yhtiön rahoitusasemaan. Yhtiö pyrkii varmistamaan maksuvalmiutensa tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla ja tutkii rahoitusasemansa turvaamiseksi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin arvioihin. Asiakkaiden näkemykset markkinoiden tulevasta kehityksestä vaihtelevat ja ennusteet ovat edelleen hyvin varovaisia.  
 
Incap ennakoi aikaisemman arvionsa mukaisesti konsernin liikevaihdon vuonna 2009 olevan pienempi kuin vuonna 2008, jolloin se oli 93,9 milj. euroa. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen arvioidaan olevan parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan edelleen olevan selvästi parempi kuin vuonna 2008 (-3,6 milj. euroa).
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
  
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi 
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 5.8.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki. Tilaisuuden esitysaineisto on nähtävänä yhtiön kotisivuilla samana päivänä.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
 
Liite 1
 
 
 

 
Liite 2
 

Liite 3
 

Liite 4
 

 
Liite 5
 
 
Liite 6
 
 
Go back