News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2008: LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, TULOS JÄI TAPPIOLLISEKSI

Incap Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 8.30
 
  • konsernin koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 13 % edellisestä vuodesta ja oli 93,9 miljoonaa euroa (2007: 83,0 milj. euroa)
  • liiketulos (EBIT) oli -3,6 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa ilman kiinteistön myyntivoittoa)
  • operatiivisen liiketoiminnan tulos ilman kertaluontoisia kuluja oli -1,8 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa)
  • tilikauden tulos oli -5,4 miljoonaa euroa (-4,2 milj. euroa ilman kiinteistön myyntivoittoa)
  • liikevaihdon kasvu syntyi uuden strategian painopistealueilta energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologiasta
  • tilikauden kannattavuutta rasittivat kohonneiden tuotanto- ja rahoituskustannusten lisäksi toiminnan kehittämiseen ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvät kulut
  • strategiassa tehtiin selkeä suunnanmuutos ja Incap vahvistaa asemaansa energiatehokkuutta ja hyvinvointia edistävän teknologian toimitusketjussa
Incap Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2008 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Tiedotteen tekstiosassa käytetyt vertailuluvut ovat edellisvuoden vastaavia lukuja, ellei toisin ole mainittu.
 
Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2008
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 25,8 miljoonaa euroa (10-12/2007: 26,3 milj. euroa) eli 2 % vähemmän kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla.
 
Liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -4,8 % (7,7 %). Vuosineljänneksen tulokseen sisältyy 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen kuluvaraus tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyistä. Vertailukauden liiketulos sisältää toimitilojen myynnistä saatua myyntivoittoa noin 3,1 miljoonaa euroa.
 
 
 
Liikevaihto ja tulos vuonna 2008
 
Incap-konsernin liikevaihto oli noin 93,9 miljoonaa euroa eli noin 13 % korkeampi kuin edellisenä vuonna (2007: 83,0 milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä roottorikomponenttien ja raha-automaattien valmistusyhteistyön laajentumisesta. Vuoden aikana saatiin paljon uusia tuotteita esisarjavalmistukseen ja volyymituotantoon. Tuotekokonaisuuksien osuus toimituksista kasvoi tavoitteiden mukaisesti ja liikevaihto varsinkin energia- ja turvallisuustekniikan sekä hyvinvointiteknologian asiakkaille kehittyi myönteisesti.
 
Liikevaihdon rakenteessa tapahtui merkittävä muutos, kun volyymivalmistus kahdelle tietoliikennetoimialan asiakkaalle päättyi vuoden 2008 lopussa. Näiden asiakkaiden tuoma liikevaihto koko vuodelta supistui ennakoidusti, joskin tuotteiden valmistaminen asiakkaan puskurivarastoon kasvatti liikevaihtoa tilapäisesti vuoden jälkipuoliskolla. Konsernin liikevaihdosta noin 4,5 miljoonaa euroa oli pääosin tietoliikennetuotteissa käytettävien materiaalien myyntiä tavallista tuotantoa matalammalla myyntikatteella. Proto- ja piensarjatuotteiden valmistusyhteistyö toisen asiakkaan kanssa jatkuu edelleen.
 
Konsernin koko vuoden liiketulos oli -3,6 miljoonaa euroa, joka sisältää vuoden viimeiselle neljännekselle kirjatun noin 0,8 miljoonan euron kertaluontoisen kuluvarauksen tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyistä. Koko vuonna kertaluontoisia kuluja kertyi 1,8 miljoonaa euroa.
 
Sopimusvalmistusmarkkinoiden tiukasta kilpailusta johtuen myyntikatteisiin kohdistui suuria paineita. Toisaalta joidenkin tuotteiden osalta hintatasoa saatiin nostetuksi asiakkaiden kanssa sovittujen hinnantarkistuksen yhteydessä.
 
Tuotannossa oli varsinkin vuoden alussa runsaasti uusia tuotteita ylösajovaiheessa, mikä heikensi tuottavuutta ja vaikutti myös kannattavuuteen. Samansuuntaisesti vaikutti myös valmistuksen painottuminen materiaalivaltaisiin tuotteisiin, joissa komponenttien ja raaka-aineiden osuus tuotteen kokonaisarvosta on korkea.
 
Vaihto-omaisuuden määrä tilikauden lopussa oli 16,1 miljoonaa euroa. Tavoitteeksi asetettua noin 15 miljoonan euron tasoa ei saavutettu, koska osa lopetettavien tietoliikennetuotteiden lopputoimituksista siirtyi vuodenvaihteen yli vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle.
 
Tilikauden tappio oli 5,4 miljoonaa euroa (2007: tilikauden tappio 1,1 milj. euroa). Tilikauden tulokseen vaikutti varsinkin Intian toimintojen kehittämiseen liittyvä rahoituskulujen kasvu.
 
Osakekohtainen tulos oli -0,44 euroa (-0,09 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,08 euroa (1,57 euroa).
 
Intian liiketoiminta
 
Vuosi 2008 oli Intian tytäryhtiön Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd:n ensimmäinen kokonainen tilikausi.
 
Intiassa solmittiin sopimukset kuuden merkittävän uuden asiakkaan kanssa vuonna 2008. Näiden asiakkaiden tuotteet etenivät vuoden aikana proto- ja esisarjavaiheeseen, mutta volyymituotanto ei käynnistynyt toivotulla nopeudella. Tästä syystä Intian yhtiön liikevaihdon kasvu jäi odotettua pienemmäksi eivätkä liiketoiminnan tuotot vielä kattaneet kaikkia kustannuksia.
 
Intian tytäryhtiön tuotantokapasiteettia kehitettiin maltillisesti pienin laitehankinnoin ja organisaatiota rakennettiin asiakastarpeiden mukaisesti. Tehtaan tuotanto painottui energiatekniikan ja teollisuuselektroniikan sovellusten piirilevyladontaan ja tuotekokonaisuuksien, kuten varavoimalähteiden sekä teholähteiden valmistukseen.
 
Valmistuspalvelut Intiassa laajentuivat vuoden 2008 aikana myös autoteollisuuteen, joka on yhtiölle uusi asiakastoimiala. Tumkurin tehdas auditoitiin hyväksytysti autoteollisuuden edellyttämää TS 16949 -laatusertifikaattia varten.
 
Tumkurin uusien tuotantotilojen rakennustyöt etenivät lähes aikataulussa. Uusien tilojen rakentamisesta ei syntynyt Incapille kustannuksia, koska uusi rakennus sisältyi TVS:n kanssa vuonna 2007 allekirjoitettuun liiketoimintakauppaan.
 
Toiminnan kehittäminen ja tervehdyttäminen
 
Materiaalihankinnan painopistettä siirrettiin katsauskaudella Aasiaan käynnistämällä yhteistyö alueella toimivan kumppanin kanssa. Edullisia hankintalähteitä hyödynnettiin niin elektroniikan kuin mekaniikankin ostoissa. Intian tehtaalla lisättiin strategisen hankintatoimen resursseja.
 
Incap hakee elinkaaripalvelujen kehittämisellä uutta kilpailuetua. Suunnittelupalvelun resursseja kasvatettiin varsinkin Intiassa, jossa 12 hengen suunnitteluyksikkö tarjoaa mekaniikan, elektroniikan ja piirilevyjen suunnittelua, testausta ja sertifiointia myös Intian ulkopuolella toimiville asiakkaille. 
 
Elokuussa käynnistetyn tervehdytysohjelman tavoitteena on saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja vahvistaa yhtiön taloudellista pohjaa. Ohjelman painopisteinä ovat käyttöpääoma-asteen parantaminen, kulurakenteen mukauttaminen sekä kannattavuuden parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi laajennetaan palvelutarjontaa, karsitaan matalakatteisia toimeksiantoja sekä lisätään edelleen Intian ja Viron tehtaiden osuutta palvelujen tuottamisessa. Suuri osa tervehdytysohjelman toimenpiteistä heijastuu tulokseen vasta vuoden 2009 aikana.
 
Strategian uudelleenlinjaus
 
Incap teki strategiaansa voimakkaan uudelleenlinjauksen ja hakee kannattavaa kasvua keskittymällä erityisesti energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian johtavien laitevalmistajien palveluun. Yhtiö parantaa kilpailukykyään laajentamalla palveluvalikoimaansa valmistuspalveluja täydentävillä elinkaaripalveluilla. Yhtiön organisaatiomalli uudistettiin ja liiketoimintavastuu keskitettiin asiakastoimialojen mukaan muodostettuihin yksiköihin.
 
Incapilla on osaamisensa ansiosta erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa asemaansa uusilla, kasvavilla markkinasegmenteillä, joilla valmistuksen ja siihen liittyvien palvelujen ulkoistaminen lisääntyy edelleen. Voimakkaasti kasvavia alueita ovat energiatehokkuuden parantamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät sovellukset, joiden toimitusketjussa Incap on jo nyt vahvasti mukana.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 27,0 % (35,3 %). Korolliset nettovelat olivat 19,3 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 146,1 % (103,2 %). Nettorahoituskulut olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa) ja poistot 2,8 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa).
 
Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 13,2 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 35,7 miljoonaa euroa (35,1 milj. euroa), josta korollista oli 19,9 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,7 (0,8) ja current ratio 1,4 (1,4). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (-4,0 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,3 miljoonaa euroa vähennystä (0,5 milj. euroa lisäystä).
 
Intian investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseksi Incap allekirjoitti Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) kanssa rahoitussopimuksen, jolla Finnfund teki noin 1,9 miljoonan euron osakepääomasijoituksen Incapin intialaiseen tytäryhtiöön, Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.:hen. Rahoitus nostettiin kokonaisuudessaan tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2009.
 
Incap pyrkii varmistamaan maksuvalmiutensa ensisijaisesti tehostamalla käyttöpääoman hallintaa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
 
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) eli noin 1,9 % (1,8 %) liikevaihdosta. Valmistuskapasiteettia uudistettiin voimakkaimmin Vaasan roottorikomponenttitehtaassa sekä Tumkurin tuotannossa. Investoinneista 0,5 miljoonaa euroa hankittiin rahoitusleasingilla (0,2 milj. euroa).
 
Ympäristö
 
Incapin kaikissa tehtaissa on Lloyds'in tai TÜV Rheinlandin sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät. Ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2000-standardin mukainen. 
 
Helsingin, Kuressaaren ja Vuokatin tehtaille on myönnetty lääketieteen laitevalmistuksessa laajasti sovellettava ISO13485:2003 -sertifikaatti. Intian tehdas on auditoitu hyväksytysti autoteollisuuden edellyttämää TS 16949 -laatusertifikaattia varten.
 
Henkilöstö 
 
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 739 ja lopussa 727 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2008 työsuhteessa oli 735 henkilöä (678). Henkilöstön määrä aleni edellisestä vuodesta noin 2 %. Vuoden lopussa noin 47 % (45 %) henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 26 % (27 %) Virossa ja 27 % (28 %) Intiassa.
 
Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 303 ja miehiä 429. Vakinaisessa työsuhteessa oli 601 ja määräaikaisessa 126 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 8.
 
Vuoden aikana käytiin yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja materiaalihallinnossa, konsernipalveluissa sekä Vuokatin ja Helsingin tehtailla. Niiden yhteydessä irtisanottiin 19 henkilöä ja lomautettiin 35 henkilöä toistaiseksi. Konsernipalveluissa henkilöstön määrä väheni seitsemällä.
 
Yhtiön johto
 
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi diplomi-insinööri Juhani Hanninen 1.1. - 31.5.2008 ja insinööri Sami Mykkänen 2.6. - 31.12.2008. Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikauden päättyessä Kimmo Akiander (Well-being solutions -liiketoimintayksikkö, 1.12. alkaen), Jari Koppelo (Energy Efficiency Europe -liiketoimintayksikkö, 24.11. alkaen), Jarmo Kolehmainen (Energy Efficiency Asia -liiketoimintayksikkö ja Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.), Mikko Hirvinen (tuotanto, 2.6. alkaen), Eeva Vaajoensuu (talous ja hallinto, 14.4. alkaen) sekä Hannele Pöllä (viestintä ja HR).
 
Lisäksi johtoryhmässä toimivat osan vuotta Liam Kenny (materiaalit ja logistiikka, 30.4. saakka), Niklas Skogster (liiketoiminnan kehitys, 14.11. saakka), Anne Sointu (talous ja hallinto, 14.4. saakka), Jukka Turtola (kansainvälinen myynti ja markkinointi, 10.9. saakka) ja Tuula Ylimäki (Ultraprint Oy, 17.7. saakka).
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 10.4.2008. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2007 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin. 
 
Hallitus käytti saamaansa valtuutusta tilikauden jälkeen 2.2.2009, jolloin se päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön johdolle ja avainhenkilöille. Optio-ohjelma sisältää yhteensä 600 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään saman määrän yhtiön osakkeita.
           
Hallitus ja tilintarkastaja
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Kalevi Laurilan, Susanna Miekk-ojan ja Jukka Harjun. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Häyrinen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Hallituksen sihteerinä toimi varatuomari Jari Pirinen.
 
Hallitus kokoontui vuonna 2008 yhteensä 22 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 98 %.
           
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
                       
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 0,49 ja 1,60 euron välillä (1,25 ja 2,67 euron välillä), ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,55 euroa (1,34 euroa). Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 14 % koko osakemäärästä (54 %).
 
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 003 osakasta (1 004). Osakkeista 3,7 % (6,1 %) oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2008 oli 6,7 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Incapin osakkeiden toimialaluokitus muuttui tilikauden päättymisen jälkeen 2.2.2009, jolloin osakkeen uusi toimialaluokka on Teollisuustuotteet ja -palvelut ja toimialakoodi 20104010 (Sähkötarvikkeet ja laitteet).
 
Osakepohjaiset kannustinohjelmat
 
Incap-konsernilla oli tilikauden päättyessä voimassa vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään noin 1 058 400 eurolla. Optio-ohjelman piiriin kuului vuoden lopussa 3 henkilöä.
 
Tilikauden päättymisen jälkeen 2.2.2009 Incap Oyj:n hallitus käynnisti optio-ohjelman, joka sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia ja oikeuttaa merkitsemään 600 000 Incap Oyj:n osaketta. Toimitusjohtajalle jaettiin helmikuussa 2009 100 000 kappaletta optioita ja lisäksi vuonna 2010 enintään 100 000 kappaletta optioita edellyttäen, että hallituksen määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle vuodelle 2009 toteutuvat. Enintään 400 000 kappaletta optioita jaetaan yhtiön avainhenkilöille kahdessa erässä edellyttäen, että hallituksen vuosille 2009 ja 2010 määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle toteutuvat ja että kukin saavuttaa omat yksilöidyt tavoitteensa.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
 
Incapin riskienhallinnan politiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Incapissa riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi Incap on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa.
 
Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat välillisesti Incapin kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Asiakasrakennetta tasapainotetaan edelleen siten, että riippuvuus yksittäisestä asiakkaasta tai useammasta samalla toimialalla toimivasta asiakkaasta ei aiheuta yhtiölle merkittävää taloudellista riskiä.
 
Incapin toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Riskiä pyritään hallitsemaan toiminnan tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella eri toimintamaihin ja valmistuksen ohjaamisella Suomen ja muiden toimintamaiden kesken.
 
Incapissa arvioidaan jatkuvasti eri toimintojen organisointia sekä henkilöstöresurssien riittävyyttä ja tasoa. Tällä pyritään varmistamaan, että organisaatio toimii tehokkaasti, osaaminen on oikealla tasolla ja että yhtiö pystyy keskeytyksettä ja laadukkaasti tarjoamaan asiakkailleen heidän tarvitsemansa palvelut sekä hoitamaan velvoitteensa muita sidosryhmiä kohtaan. Kilpailukyvyn kannalta olennaisia tekijöitä ovat työvoiman saatavuus ja työvoimakustannusten kehitys Incapin toimintamaissa.
 
Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin materiaalien saatavuuteen ja hintoihin.
 
Yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys vaikuttavat yhtiön rahoitusasemaan. Yhtiön maksuvalmius pyritään varmistamaan tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla ja rahoituskustannusten alentamiseksi tutkitaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Konsernin korko- ja valuuttariskiä hallitaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa. 
 
Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa. 
 
Liiketoimintaympäristön ennakoidaan olevan erittäin haasteellinen alkaneella tilikaudella. Vuonna 2008 käynnistetyllä tervehdytysohjelmalla pyritään kustannusrakenteen parantamiseen ja joustavuuden lisäämiseen.
 
Tavoitteet vuonna 2009
 
Kannattavuuden parantaminen on keskeinen tavoite vuonna 2009. Tervehdytysohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan sopeuttamalla tuotantokapasiteettia ja kohdistamalla sitä eri tehtaille kysynnän ja asiakastarpeiden mukaisesti. Materiaalihallintaa tehostetaan ja kiinteitä kuluja karsitaan edelleen.
 
Uuden toimintamallin hiominen ja vakiinnuttaminen jatkuvat vuoden 2009 alkupuolelle. Liiketoimintayksiköt paneutuvat syvällisesti avainasiakkaiden liiketoimintaan ja pyrkivät laajentamaan yhteistyötä heidän kanssaan. Tavoitteena on asiakaskohtaisen markkinaosuuden kasvattaminen sekä uusilla tuotteilla että laajemmilla toimituskokonaisuuksilla.
 
Uusia asiakkaita haetaan varsinkin energiatehokkuus- ja hyvinvointitoimialojen johtavista laitevalmistajista sekä muilta kasvualueilta.
 
Palveluja kehitetään siten, että Incap pystyy tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman laajan osan tuotteiden valmistukseen liittyvistä tarpeista.
 
Näkymät vuodelle 2009
 
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat pääasiassa yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin, joihin taloudellisen taantuman vuoksi liittyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Tämänhetkisten tietojen perusteella Incap arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2009 olevan pienempi kuin vuonna 2008. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2008.
 
Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
 
Emoyhtiön tilikauden tappio on 3 908 068,33 euroa. Hallitus ehdottaa 3.4.2009 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio jätetään omaan pääomaan.
 
Varsinainen yhtiökokous 2009
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo 15 Helsingin World Trade Centerissä osoitteessa Aleksanterinkatu 16, 2. kerros, Helsinki.
 
Helsingissä 24.2.2009
 
INCAP OYJ
Hallitus
  
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi 
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 25.2.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 
Liite 1
 
 

 
Liite 2
 
 

Liite 3
 
 

Liite 4
 
 
 

 
Liite 5
 
 
Liite 6
 
Go back