News

Incap Oyj > News

INCAPILLE UUSI OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA

Incap Oyj      Pörssitiedote  3.2.2009 klo 9.30
 
Incap keskittyy elokuussa 2008 julkistetun uuden strategiansa mukaisesti palvelemaan energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitevalmistajia. Samalla yhtiön toimintamalli ja johtoryhmä uusittiin. 
 
Sitouttaakseen avainhenkilöt Incap Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön yhtiön johdolle ja avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman 10.4.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti.
 
Optio-ohjelma sisältää yhteensä 600.000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600.000 Incap Oyj:n osaketta. Toimitusjohtajalle jaetaan helmikuussa 2009 100.000 kappaletta optioita ja vuonna 2010 enintään 100.000 kappaletta optioita edellyttäen, että hallituksen määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle vuodelle 2009 toteutuvat. Enintään 400.000 kappaletta optioita jaetaan yhtiön avainhenkilöille kahdessa erässä edellyttäen, että hallituksen vuosille 2009 ja 2010 määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle toteutuvat ja että kukin saavuttaa omat yksilöidyt tavoitteensa.
 
Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 4,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.
 
Uudet optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2009A, 2009B ja 2009C. A-optioita on 100.000 kappaletta, B-optioita 100.000 kappaletta ja C-optioita 400.000 kappaletta. Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki ne optio-oikeudet, joita ei jaeta, annetaan Incap Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Euro-Ketju Oy:lle ja näiden jakamisesta hallitus päättää erikseen.
 
Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yksi euro. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009A on 1.4.2010 - 31.1.2014 ja optio-oikeuksilla 2009B ja 2009C 1.4.2011 - 31.1.2014.
 
INCAP OYJ
 
 
Sami Mykkänen
toimitusjohtaja
 
LIITE            
Incap Oyj:n osakepohjainen kannustinohjelma 2009
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
 
 
LIITE
 
INCAP OYJ:N OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA 2009
 
Incap Oyj:n hallitus on kokouksessaan 2.2.2009 päättänyt Incap Oyj:n (jäljempänä Incap tai Yhtiö) 10.4.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti optio-oikeuksien antamisesta Incapin ja sen tytäryhtiöiden (Incap-konserni) johdolle ja avainhenkilöille sekä Incapin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Euro-Ketju Oy:lle (Euro-Ketju) seuraavin ehdoin:
 
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
 
1. Optio-oikeuksien määrä
 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 600.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 600.000 Incapin uutta osaketta.
 
2. Optio-oikeudet
 
Optio-oikeuksista 100.000 merkitään tunnuksella 2009A, 100.000 tunnuksella 2009B ja 400.000 tunnuksella 2009C. Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaajalta on saatu hyväksyntä yhtiön tekemään tarjoukseen. Optionomistajalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.
 
3. Optio-oikeuksien suuntaaminen ja painava taloudellinen syy
 
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Incap-konsernin johdolle, avainhenkilöille ja Incapin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Euro-Ketjulle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin johdon ja  avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja tähän menettelyyn on näin ollen yhtiön kannalta olemassa painava taloudellinen syy.
 
4. Optio-oikeuksien jakaminen
 
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Liikkeeseenlaskuvaiheessa optio-oikeuksien jakamisen edellytyksenä on, että hallituksen määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle vuonna 2009 ja 2010 toteutuvat ja että optioita saava henkilö on saavuttanut omat avaintavoitteensa.
 
Euro-Ketjulle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei jaeta Incap-konsernin johdolle ja avainhenkilöille. Myös yhtiölle mahdollisesti palautuvat optiot siirretään Euro-Ketjulle. Incapin hallitus päättää Euro-Ketjulle annettavien optio-oikeuksien jakamisesta Incapin johdolle ja Incap-konsernin palveluksessa oleville tai myöhemmin palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.
 
5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus
 
Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optionomistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optionomistajalla on oikeus saada haltuunsa optio-oikeudet, kun osakkeiden merkintäaika niiden osalta alkaa. Optionomistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.
 
Mikäli optionomistajan työ- tai toimisuhde Incap-konserniin päättyy ennen 1.4.2011 muusta syystä kuin työntekijän tai toimihenkilön kuoleman tai lakisääteiselle, työ- tai toimisopimuksen mukaiselle tai yhtiön muuten määrittelemälle eläkkeelle siirtymisen johdosta, on hänen viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optionomistaja saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä.
 
Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko optionomistaja tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa optionomistajalle kirjallisesti, että edellä mainitun syyn johdosta optionomistaja on menettänyt optio-oikeutensa. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu yhtiölle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optionomistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optionomistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optionomistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.
 
II OSAKEMERKINNÄN EHDOT
 
1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
 
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Incapin osakkeen. Incapin osakepääoma voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 600.000 eurolla  ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.
 
Euro-Ketju ei voi Incapin tytäryhtiönä merkitä optio-oikeuksien nojalla Incapin osakkeita.
 
2.   Osakkeiden merkintä ja maksu
 
Osakkeiden merkintäaika optioilla 2009A on                                1.4.2010 - 31.1.2014
Osakkeiden merkintäaika optioilla 2009B ja 2009C on               1.4.2011 - 31.1.2014
 
Osakkeiden merkintä tapahtuu Incapin pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava yhtiölle optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.
 
3. Osakkeiden merkintähinta
 
Osakkeen merkintähinta on yksi (1) euro per osake.                   

4. Osakkeiden kirjaus
 
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.
 
5. Osakkeenomistajan oikeudet
 
Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.
 
6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä olisi murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.
 
7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaista osakemerkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.
 
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.
 
Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei enää ole. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.
 
Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.
 
Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:n mukainen tilanne, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana.
 
Yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu suhteellinen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan.
 
Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.
 
III MUUT SEIKAT
 
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
 
Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, mukaan lukien ehtojen muutokset ja täsmennykset, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Incapin pääkonttorissa.
 
Yhtiöllä on oikeus ottaa optionomistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optionomistajalta, mikäli optionomistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.
 
Nämä optioehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.
Go back