News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2008: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS OLI TAPPIOLLINEN

Incap Oyj        Osavuosikatsaus      7.5.2008 klo 8.30
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen taulukko-osa on laadittu EU:n hyväksymien IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin viimeisessä vuositilinpäätöksessä. Katsauksen tekstiosassa käytetyt vertailuluvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu.
 
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2008
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,3 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa) eli 20 % enemmän kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Kauden liiketulos, -1,3 miljoonaa euroa, oli hieman pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (-1,2 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -6,5 % (-7,0 %). Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen operatiivisen toiminnan liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden kannattavuuteen vaikutti varsinkin valmistuksen painottuminen materiaalivaltaisiin tuotteisiin, joiden suhteellinen myyntikate on alhainen. Vuoden 2007 vertailujakso ei sisällä Intian liiketoimintoja, jotka yhdistettiin konserniin 1.6.2007.
 
Katsauskauden tulos oli -1,7 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa). Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat kasvaneet rahoituskustannukset. Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,11 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,41 euroa (1,56 euroa).
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Katsauskaudella käynnistettiin uusia asiakassuhteita ja muutaman merkittävän asiakkaan tuotteissa siirryttiin proto- ja esisarjavaiheesta varsinaiseen valmistukseen. ABB Oy:n Sähkökoneet-yksikön kanssa allekirjoitettiin helmikuussa sopimus koskien sähkömoottoreiden magneettinapojen lattakuparikääminnän valmistusta, joka alkaa kesäkuussa 2008 Incapin Vaasan tehtaalla.
 
Materiaalihallinnan organisaatiota uudistettiin. Hankintatoimen tehostamiseksi ja materiaalikustannusten alentamiseksi käynnistettiin elektroniikkaa ja mekaniikkaa koskeva hankintayhteistyö Shanghaissa, Suzhoussa ja Hongkongissa toimivan kumppanin kanssa. Intian tytäryhtiön materiaali- ja ostotoimintoja vahvistettiin palvelemaan koko konsernin tarpeita.
 
Intian liiketoiminnat
 
Aktiivinen uusasiakashankinta Intiassa jatkui ja katsauskaudella käynnistettiin yhteistyö kuuden uuden asiakkaan kanssa. Suurin osa uusista tuotteista on tällä hetkellä prototyyppivaiheessa. Uudet asiakkaat ovat energiatekniikan ja teollisuuselektroniikan laitevalmistajia, joille Incap toimittaa sekä elektroniikkaa että tuotekokonaisuuksia.
 
Uuden tehtaan rakennustyöt Intian Tumkurissa ovat käynnistyneet ja tuotannon on määrä siirtyä uusiin tiloihin marras-joulukuussa.
 
Jarmo Kolehmainen aloitti Incapin Intian tytäryhtiön toimitusjohtajana ja Incap-konsernin johtoryhmän jäsenenä 1.1.2008. Hänellä on laaja kokemus elektroniikka-alasta ja liiketoiminnasta Aasiassa.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 33,3 % (45,3 %). Korolliset nettovelat olivat 18,3 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 106,5 % (61,2 %). Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja poistot 0,8 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).
 
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 51,7 miljoonaa euroa (41,9 milj. euroa). Kasvu johtui konsernirakenteen muutoksesta 1.6.2007, jolloin Intiasta hankittu liiketoiminta yhdistettiin konserniin. Joidenkin toimitusten lykkääntyminen kasvatti vaihto-omaisuuden määrää vuodenvaihteeseen verrattuna.
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 17,2 miljoonaa euroa (19,0  milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 34,5  miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa), josta korollista oli 18,9 miljoonaa euroa (11,7  milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,6 (0,6) ja current ratio 1,4 (1,5). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 miljoonaa euroa (-2,6 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,3 miljoonaa euroa vähennystä (0,4 milj. euroa vähennystä).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) eli 4,1 % (1,8 %) liikevaihdosta.
 
Henkilöstö ja johto
 
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 724 henkilöä (525), minkä lisäksi yhtiössä työskenteli vuokrahenkilöstöä yhteensä 91 henkilöä. Katsauskauden lopussa 51 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 27 % Virossa ja 22 % Intiassa.
 
KTM Eeva Vaajoensuu nimitettiin Incap-konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi katsauskauden jälkeen 14.4. Hänen vastuualueensa kattaa konsernin talouden, rahoituksen ja tietohallinnon.
 
Suomen yksiköiden materiaali- ja ostotoiminnoissa sekä konsernin tukitoiminnoissa käynnistettiin 11.2.2008 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka päättyivät katsauskauden jälkeen 2.4.2008. Vuokatin yksikössä 28.2. käynnistetyt YT-neuvottelut keskeytettiin 3.4.2008 kysyntätilanteen parantumisen vuoksi.
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008 Oulussa. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Tilikaudelta 2007 ei jaettu osinkoa ja tilikauden tappio jätettiin omaan pääomaan.
 
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiön kotipaikka vaihtui Oulusta Helsinkiin.
           
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Jukka Harjun, Kalevi Laurilan ja  Susanna Miekk-ojan. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari Häyrinen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin.
                       
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,09 ja 1,60 euron välillä, ja kauden viimeinen kaupantekokurssi oli 1,10 euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 3 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 052 osakasta. Osakkeista 5,9 % oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2008 oli 13,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
 
Vaikka Incapin myynnin jakautuminen usealle asiakastoimialalle tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta, yksittäisen suuren asiakkaan menetyksellä saattaa silti olla merkittävä vaikutus yhtiön liikevaihdolle ja kannattavuudelle. Myös maailmantalouden suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin kysyntään ja taloudelliseen asemaan.
 
Incapin toimialalla sopimusvalmistuksessa kustannustason hallintaan kohdistuu jatkuvaa painetta ja tähän liittyvää riskiä pyritään vähentämään parantamalla toiminnan tehokkuutta ja kustannuskilpailukykyä. Materiaalien markkinahinnoissa saattaa tapahtua nopeita muutoksia ja varsinkin metallien hintojen noususta on selviä merkkejä.
 
Uuden liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin rahoitusriskejä. Korko- ja valuuttariskiä hallitaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa.
 
Näkymät loppuvuodelle 2008 
 
Incapin asiakkaat ovat antaneet pääosin myönteisiä arvioita oman kysyntänsä kehityksestä. Tulevan markkinakehityksen ennustaminen on vaikeaa lyhyen näkyvyyden ja globaalien talousnäkymien heikentymisen vuoksi.
 
Incap arvioi edelleen konsernin liikevaihdon vuonna 2008 kasvavan viime vuodesta (2007: 83,0 milj. euroa). Tuloskehityksen arvioidaan paranevan vuoden jälkipuoliskolla ja operatiivisen toiminnan liiketuloksen vuonna 2008 uskotaan aikaisemman ilmoituksen mukaisesti olevan paremman kuin vuonna 2007, jolloin se oli  -2,8 milj. euroa.
 
Incap julkaisee tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 6.8.2008.
 
Helsingissä 7.5.2008
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoimainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huoltopalveluihin. Elektroniikan lisäksi Incap valmistaa myös mekaanisia tuotteita ja osia. Yhtiö on erikoistunut teknisesti vaativiin tuotteisiin ja kokonaisuuksiin, joita valmistetaan pieninä ja keskisuurina sarjoina. Incapin asiakkaat ovat tietoliikenteen, energiateollisuuden, turvallisuus- ja teollisuuselektroniikan sekä lääketieteen ja hyvinvointiteknologian johtavia laitetoimittajia. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 720 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 

Liite 1
 
 

Liite 2
 
 
 
 
 
Liite 4
 
 
 

Liite 5
 
 
Liite 6
 
 
 
Go back