News

Incap Oyj > News

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

Incap Oyj     Pörssitiedote18.8.2010 klo 15

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.9.2010 klo 15 G.W. Sundmansin neuvottelutiloissa osoitteessa Eteläranta 16, 2. kerros, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6. Hallituksen ehdotus suunnatusta osakeannista
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön pääomarakennetta vahvistetaan suunnatulla osakeannilla, jolla tarjotaan vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ammattimaisille sijoittajille, yhtiön hallitukselle ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka omistavat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

 

Suunnatun annin tavoitteena on vahvistaa yhtiön pääoma- ja rahoitusrakennetta sekä rahoittaa yhtiön kansainvälisten liiketoimintojen kehittämistä.

 

7.  Mahdolliset muut ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

 

8.  Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva ehdotus on tämän kokouskutsun liitteenä ja se on saatavilla myös Incap Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat. Hallituksen ehdotus on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja siitä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 21.9.2010 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.8.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
maanantaina 6.9.2010 klo 16:een mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta (pii.ahtiainen@incap.fi)
b) puhelimitse numeroon 040 347 2124
c) faksilla numeroon 010 612 5680 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Incap Oyj/Ylimääräinen yhtiökokous, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Incap Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Incap Oyj/Pii Ahtiainen, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla 6.9.2010 klo 10 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 

4. Muut ohjeet ja tiedot
Incap Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.8.2010 yhteensä 14 180 880 kappaletta osaketta ja 14 180 880 ääntä.

 

Helsingissä, 18.8.2010

 

INCAP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

 

LIITTEET
Hallituksen ehdotus suunnatun osakeannin ehdoista

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

 

 

 

LIITE 1
Hallituksen ehdotus suunnatun osakeannin ehdoista

 

Hallitus esittää varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi pääomarakenteen vahvistamisesta suunnatulla osakeannilla seuraavasti:

 

1. Maksullinen osakeanti ja uusien osakkeiden määrä 
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön omaa pääomaa vahvistetaan tarjoamalla uusia osakkeita vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000 kappaletta.

 

2. Oikeus uusien osakkeiden merkintään 
Hallitus ehdottaa, että uusien osakkeiden merkinnässä poiketaan nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tarjoamalla uusien osakkeiden merkintäoikeus kokonaan ammattimaisille sijoittajille, yhtiön hallitukselle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka omistavat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita. Hallitus hyväksyy lopulliset merkinnät.

 

3. Painava taloudellinen syy 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska suunnatun osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääoma- ja rahoitusrakennetta nopealla ja edullisella järjestelyllä sekä rahoittaa yhtiön kansainvälisten liiketoimintojen kehittämistä.

 

Näillä perusteilla on yhtiön kannalta olemassa painava taloudellinen syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

 

4. Osakkeesta maksettava merkintähinta 
Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähinta, joka on yhtiön osakkeelle Helsingin pörssissä elokuussa 2010 määräytynyt vaihdolla painotettu keskikurssi. Maksettava määrä kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

5. Perustelut merkintähinnan määräämiselle 
Yhtiön osakkeelle Helsingin pörssissä elokuussa 2010 määräytyvä vaihdolla painotettu keskikurssi on markkinahinta, joten merkintähinta ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

 

6. Merkintäaika  
Osakkeiden merkintäoikeutta on käytettävä 20.-28.9.2010 välisenä aikana.

 

7. Osakkeiden maksuaika 
Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle rahana koko merkintähinta viimeistään 28.9.2010 yhtiön pankkitilille.

 

8. Merkinnän suorittaminen 
Yhtiön toimeksiannosta merkintöjä vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina aukioloaikoina.

 

9. Uusien osakkeiden oikeudet 
Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon uusien osakkeiden rekisteröinnistä lukien.

 

10. Muut osakeantiin liittyvät seikat 
Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään mahdollisessa ylimerkintätilanteessa osakkeiden jakamisesta merkitsijöiden kesken sekä muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

 

Yhtiön tavoitteena on ilmoittaa uudet osakkeet kaupparekisteriin mahdollisimman pian merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta lokakuun loppuun mennessä, ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.

 

INCAP OYJ
Hallitus

Go back