News

Incap Oyj > News

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj     Pörssitiedote     3.4.2009 klo 18.30
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2009 Helsingissä.
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio 3 908 068,33 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.
 
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa kokoukselta. Puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Harju, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila ja Susanna Miekk-oja sekä uutena jäsenenä Lassi Noponen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
  
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 200 000 osaketta.
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.
                                                
 
INCAP OYJ
 
Sami Mykkänen
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
Go back