News

Incap Oyj > News

INCAPILLE UUSI STRATEGIA JA TOIMINTAMALLI

Incap Oyj      Pörssitiedote    26.8.2008 klo 8.30
 
INCAPILLE UUSI STRATEGIA JA TOIMINTAMALLI
 
Incap muuttaa aiempaa, ensisijaisesti kasvuun tähtäävää strategiaansa ja hakee kannattavaa kasvua keskittymällä energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian johtavien laitevalmistajien palveluun. Yhtiö parantaa kilpailukykyään laajentamalla palveluvalikoimaansa valmistuspalveluja täydentävillä elinkaaripalveluilla. Samalla Incapin organisaatiota uudistetaan keskittämällä liiketoimintavastuu asiakastoimialojen mukaan muodostettuihin yksiköihin.
 
Keskittyminen voimakkaasti kasvaviin markkinasegmentteihin
 
Strategian uudelleen suuntaaminen tuli tarpeelliseksi, koska Incapin asema perinteisessä, piirilevyjen ladontaan painottuvassa elektroniikan sopimusvalmistuksessa on vaikeutunut ja kilpailukyky varsinkin tietoliikennetuotteiden volyymivalmistuksessa on heikentynyt.
Toisaalta Incapilla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa asemaansa uusilla, kasvavilla markkinasegmenteillä, joilla valmistuksen ja siihen liittyvien palvelujen ulkoistaminen lisääntyy edelleen. Voimakkaasti kasvavia markkinasegmenttejä ovat energiatehokkuuden parantamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät sovellukset, joiden toimitusketjussa Incap on jo nyt vahvasti mukana.
 
Uusien elinkaaripalvelujen kehittäminen
 
Incap tavoittelee uutta asemaa kilpailukentässä kehittämällä uusia elinkaaripalveluja. Elektroniikan, mekaniikan ja tuotekokonaisuuksien valmistuksen lisäksi Incap tarjoaa tuotteen koko elinkaaren kattavia suunnittelu-, ylösajo-, testaus-, huolto- ja ylläpitopalveluja. Yhtiön tavoitteena on lisätä elektromekaanisten tuotekokonaisuuksien osuutta valmistuksesta edelleen ja kehittää valmistukseen liittyviä, uusia palveluja.
 
Yhtiön nykyinen asiakaskunta tarjoaa tukevan pohjan uuden kilpailuaseman rakentamiseen. Erilaistuneiden tehtaiden ja modernin laitekannan ansiosta Incapilla on hyvä tuotantovalmius. Läsnäolo Aasian kasvavilla markkinoilla ja Intian tehtaan vahva valmistus- ja suunnitteluosaaminen tuovat uusia kasvumahdollisuuksia. Incapin pitkäaikainen toiminta monipuolisessa sopimusvalmistuksessa, vaativien asiakkaiden kumppanina on kumuloinut yhtiöön paljon erikoisosaamista. Joustava tuotantorakenne varmistaa toiminnan ketteryyden ja yhtiön vankka kokemus tuo voimaa kehittää toimintaa.
 
Toiminnan tervehdyttäminen
 
Incap on käynnistänyt kaksi strategista kehitysohjelmaa. Tervehdytysohjelman tavoitteena on vahvistaa yhtiön taloudellista pohjaa ja uudistusohjelmalla luodaan uusi tapa toimia.
 
Tervehdytysohjelman painopisteinä ovat kannattavuuden parantaminen, käyttöpääoma-asteen parantaminen sekä kulurakenteen mukauttaminen. Kannattavuutta pyritään parantamaan laajentamalla palvelutarjontaa, karsimalla matalakatteisia tai kannattamattomia toimeksiantoja sekä lisäämällä edelleen Intian ja Viron tehtaiden roolia palvelujen tuottamisessa. Tuotantopalvelujen kapasiteettia sopeutetaan kysyntään, tehtaiden rooleja eriytetään ja kiinteitä kustannuksia karsitaan. Tervehdytysohjelma toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä.
 
Uudistusohjelmassa vakiinnutetaan uusi toimintamalli, kehitetään uusia elinkaaripalveluja sekä laajennutaan uusiin, kasvaviin liiketoimintasegmentteihin. Toimintamallin keskeisiä elementtejä ovat liiketoimintayksiköiden perustaminen, palvelutoimintojen uudelleenryhmittely sekä Aasian hankintatoimen laajentaminen. Suunnittelupalveluja ja uusien tuotteiden ylösajopalvelua vahvistetaan edelleen ja samalla kehitetään uusia elinkaaripalveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Nykyistä laajemman palvelutarjonnan avulla on mahdollista kasvattaa yhteistyötä nykyasiakkaiden kanssa. Uusia asiakkuuksia haetaan varsinkin energiatehokkuus- ja hyvinvointitoimialojen johtavista laitevalmistajista sekä muilta kasvualueilta.
 
Asiakastoimialakeskeinen organisaatiorakenne
 
Osana strategian uudelleenlinjausta Incap uudistaa organisaationsa asiakastoimialojen mukaisesti kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Energy efficiency, Well-being ja Emerging business. Incapin nykyinen liikevaihto jakautuu tasaisesti näiden kolmen liiketoimintayksikön kesken. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.9.2008.
 
Valittujen asiakastoimialojen pohjalle rakentuvan toimintamallin tavoitteena on tuottaa asiakkaille uutta kilpailukykyä parantamalla palvelua ja kehittämällä toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Liiketoimintayksiköt tuntevat asiakkaiden liiketoiminnan ja tarpeet syvällisesti, minkä ansiosta ne pystyvät tuottamaan asiakkaalle kilpailukykyistä palvelua nopeasti ja tehokkaasti. Liiketoimintayksiköt vastaavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä, ratkaisujen ja palvelujen tuottamisesta sekä elinkaaripalvelujen kehittämisestä omalle asiakaskunnalleen.
 
Energy efficiency -liiketoimintayksikkö jakautuu Aasian ja Euroopan toimintoihin keskittyen asiakkaisiin, jotka toimittavat energiatehokkuutta parantavia tuotteita. Incap valmistaa tälle toimialalle muun muassa generaattoreiden ja sähkömoottoreiden laitekokonaisuuksia ja osia, energiamittareita, teholähteitä,  sähkökaappeja ja varavoimanlähteitä. Intian yksikön asiakkaista suurin osa toimii tällä toimialalla. Koska energiatehokkuutta parantava teknologia tulee ilmastonmuutoksen pakottamana kehittymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa, Incap uskoo tämän liiketoimintayksikön asiakkuuksien tuovan Incapille merkittävää kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia.
 
Well-being -liiketoimintayksikkö kattaa laajasti terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja turvallisuuden laitevalmistuksen. Tämän toimialan lopputuotteita ovat muun muassa urheilusuorituksia ja terveydentilaa analysoivat mittarit ja monitorit sekä erilaiset turvallisuutta ja hyvinvointia edistävät laitteet.
 
Kolmas liiketoimintayksikkö, Emerging business, sisältää Incapin kasvu- ja kehitysvaiheessa olevat asiakkuudet. Tämä yksikkö vastaa uusien toimialojen asiakkuuksista ja niiden hankinnasta.
 
Johtoryhmä
 
Incapin johtoryhmään kuuluvat 1.9.2008 alkaen toimitusjohtaja Sami Mykkäsen lisäksi toimialajohtaja Jarmo Kolehmainen, toimialajohtaja Pekka Himanka, toimialajohtaja Juhani Hanninen, tuotantojohtaja Mikko Hirvinen, talousjohtaja Eeva Vaajoensuu sekä viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä.
 
Johtoryhmän jäsenten vastuualueet ovat seuraavat:
 
Energy Efficiency Aasia -liiketoimintayksikkö, ml. Intian tuotantolaitos: Jarmo Kolehmainen
Energy Efficiency Eurooppa -liiketoimintayksikkö: Pekka Himanka
Well-being -liiketoimintayksikkö: Sami Mykkänen (o.t.o.)
Emerging business -liiketoimintayksikkö ja markkinointi: Juhani Hanninen
Tuotantolaitokset Euroopassa (Helsinki, Vuokatti, Vaasa, Kuressaari): Mikko Hirvinen
Talous, rahoitus, IT- ja hallintopalvelut, riskienhallinta: Eeva Vaajoensuu
Viestintä, sijoittajasuhteet, henkilöstöasiat: Hannele Pöllä
Globaali hankintatoimi: Sami Mykkänen (o.t.o.).
 
Johtoryhmän lisäksi myös tuotantopalveluista vastaava päällikkö Sami Kyllönen raportoi toimitusjohtajalle. Hänen vastuualueensa kattaa suunnittelu- ja testauspalvelut, NPI-palvelut sekä laadun ja prosessien kehittämisen.
 
 
INCAP OYJ
 
Sami Mykkänen
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoimainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiansäästö- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
Go back