News

Incap Oyj > News

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

INCAP OYJ       Pörssitiedote   10.4.2008 klo 17.30
 
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008 Oulussa.
 
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely
 
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio 717 875,93 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys on tiedotteen liitteenä. 
 
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
 
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Harju, Kari Häyrinen, Kalevi Laurila ja Susanna Miekk-oja. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat liitteenä. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
 
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24 000 euroa, varapuheenjohtajan 18 000 euroa ja jäsenen 12 000 euroa. Vuosipalkkiosta puolet maksetaan rahana, puolet yhtiön osakkeina. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Puhelinkokouksista ei palkkiota makseta. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
 
Hallituksen valtuutus päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin.
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallituksen järjestäytymiskokous
 
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.
                                                
 
INCAP OYJ
 
Juhani Hanninen
toimitusjohtaja
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
LIITE 1 YHTIÖJÄRJESTYS
 
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp ja englanniksi Incap Corporation.
 
2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on teknologiateollisuuden osakomponenttien ja kokoonpanojen tuotekehitys, suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin liittyvien materiaalien ja palveluiden myynti ja markkinointi sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluita konserni- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.
 
4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 
5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.
 
7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
 
8 § Yhtiön edustaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi sellaista henkilöä yhdessä, joille hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden tai yksi sellainen henkilö yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
 
9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla.
 
Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokouspäivää.
 
10 § Osallistuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
 
11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.
 
Kokouksessa on
 
esitettävä
- tilinpäätös ja toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus
 
päätettävä
- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten määrästä
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen
- korvauksesta
- muista kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
 
valittava
- hallituksen jäsenet
- tilintarkastaja
 
 
LIITE 2 HALLITUKSEN JÄSENET
 
Jukka Harju
Jukka Harju on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. Hän toimii partnerina Boier Capital Oy:ssä. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa liiketoiminnoista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana Elektrobit Oyj:ssä, toimitusjohtajana Tellabs Oy:ssä sekä eri tehtävissä Nokia Telecommunications Oy:ssä (nyk. Nokia Siemens Networks).
 
Kari Häyrinen
Diplomi-insinööri, MBA, s. 1959
Kari Häyrinen toimii Finpro ry:ssä Aasian aluejohtajana. Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Aasian Tyynenmeren aluejohtajana Perlos Oyj:ssä (2001-2007) sekä Elcoteq Network Oyj:ssä (1995-2001). Hänellä on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta Aasiassa, jossa hän on työskennellyt noin yhdeksän vuoden ajan. Hänen muita vahvuusalueitaan ovat strateginen johtaminen, kasvuhakuisten yritysten kehittäminen ja markkinoinnin johtaminen vaativilla elektroniikkatuotemarkkinoilla.
 
Kalevi Laurila
Insinööri, Executive MBA, s. 1947
Kalevi Laurila on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2002. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana JMC Tools Oy:ssä ja Turveruukki Oy:ssä sekä johtajana  Rautaruukki Oyj:ssä.
 
Susanna Miekk-oja
Filosofian maisteri, s. 1950
Susanna Miekk-oja on ollut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2007. Hän toimii Sampo Rahastoyhtiö Oy:n johtajana. Hän on työskennellyt aikaisemmin erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Sampo Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä Postipankissa ja Leoniassa.
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä, kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huoltopalveluihin. Elektroniikan lisäksi Incap valmistaa myös mekaanisia tuotteita ja osia. Yhtiö on erikoistunut teknisesti vaativiin tuotteisiin ja kokonaisuuksiin, joita valmistetaan pieninä ja keskisuurina sarjoina. Incapin asiakkaat ovat tietoliikenteen, energiateollisuuden, turvallisuus- ja teollisuuselektroniikan sekä lääketieteen ja hyvinvointiteknologian johtavia laitetoimittajia. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 810 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
Go back