News

Incap Oyj > News

KUTSU INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

INCAP OYJ           Pörssitiedote        4.3.2008 klo 14
 
  
Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2008 alkaen klo 14 Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa osoitteessa Isokatu 24, 3. kerros, 90100 Oulu. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 13.30.
 
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
                     
Tilikauden tuloksen käsittely:
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio 717 875,93 euroa jätetään omaan pääomaan.
 
Tilintarkastajan valinta:
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
 
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys muutetaan uuden osakeyhtiölain linjausten mukaisesti seuraavanlaiseksi:
 
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp ja englanniksi Incap Corporation.
 
2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on teknologiateollisuuden osakomponenttien ja kokoonpanojen tuotekehitys, suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin liittyvien materiaalien ja palveluiden myynti ja markkinointi sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluita konserni- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.
 
4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 
5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.
 
7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
 
8 § Yhtiön edustaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi sellaista henkilöä yhdessä, joille hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden tai yksi sellainen henkilö yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.
 
9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla.
 
Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokouspäivää.
 
10 § Osallistuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
 
11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.
 
Kokouksessa on
 
esitettävä
- tilinpäätös ja toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus
 
päätettävä
- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten määrästä,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen
- korvauksesta ja
- muista kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltävistä  asioista.
 
valittava
- hallituksen jäsenet ja
- tilintarkastaja.
 
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai optio-oikeuksien antamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin.
 
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeen-omistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Asiakirjojen nähtävilläpito
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 1.4. alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Kirkkokatu 13, 4. krs, 90100 Oulu, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille (puh. 040 580 3650/Maija Aronen). Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2007 julkaistaan viikolla 13 ja se postitetaan osakkeenomistajille pyydettäessä. Vuosikertomus on nähtävissä ja sen voi tilata yhtiön kotisivuilla www.incap.fi.
 
Osallistumisoikeus
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2008 mennessä merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön omistajaluettelo ja yhtiökokouksen tilapäinen osakasluettelo ovat nähtävillä Arvopaperikeskuksen asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8. kerros, Helsinki.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 3.4.2008 klo 16 mennessä sähköpostitse laura.kuusela@incap.fi, kirjeitse osoitteella Incap Oyj, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki, puhelimitse numeroon 040 509 4757 tai faksilla numeroon 010 612 5680.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava edellä mainittuun osoitteeseen siten, että ne ovat perillä viimeistään 31.3.2008.
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 810 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
Go back