News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2007: LIIKETOIMINTA KÄYNNISTYI INTIASSA, TIETOLIIKENTEEN VERKKOTUOTTEIDEN KYSYNTÄ ALENI

INCAP OYJ          Pörssitiedote         3.4.2008 klo 8.30
 
 
 
 •         liikevaihto oli 83,0 miljoonaa euroa eli noin 7 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna (2006: 89,3 milj. euroa)
 •         liikevoitoksi tarkentui 0,3 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa) eli 0,4 % liikevaihdosta (3,2 %)
 •         tilikauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa)
 •         osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,09 euroa (0,26)
 •         liiketoiminta Intiassa käynnistyi liiketoimintakaupalla, joka rahoitettiin 6,75 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainalla
 •         Helsingin tehtaan kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä kirjattiin 3,1 miljoonan euron myyntivoitto
 •  
  Incap-konsernin toimitusjohtaja Juhani Hanninen: "Toiminnan laajentaminen Aasian kasvaville markkinoille oli merkittävä askel Incapin kansainvälistymiseen ja kasvuun painottuvan strategian toteuttamisessa. Liikevaihdon rakenteessa tapahtui huomattava muutos tietoliikenneverkkojen tuotteiden kysynnän voimakkaan alenemisen vuoksi. Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen vuoden jokaisella neljänneksellä, mutta se ei riittänyt kompensoimaan alkuvuoden laskua."
   
  "Valmistustoiminnan käynnistäminen Intiassa paransi huomattavasti kilpailuasemaamme kansainvälisten asiakkaiden kumppanina ja antaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen. Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteena on yhtiön kannattavuuden parantaminen ja jatkamme viime vuonna käynnistettyä toiminnan tehostamisohjelmaa."
   
  Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2007
   
  Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa (24,0 milj. euroa) eli 9,5 % enemmän kuin vuoden 2006 vastaavalla jaksolla. Liikevoittoa kertyi 2,0 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 7,7 % (-1,4 %). Liikevoittoon vaikutti jaksolle kirjattu 3,1 miljoonan euron myyntivoitto. Operatiivisen toiminnan liiketulos jaksolla oli -1,1 miljoonaa euroa.
   

   
   
   
  Liikevaihto ja tulos vuonna 2007
   
  Incap-konsernin liikevaihto oli noin 83,0 miljoonaa euroa (2006: 89,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä tietoliikennetuotteiden toimitusmäärien voimakkaasta alenemisesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tietoliikennesektorilla toimivien asiakkaiden tuoma liikevaihto vuonna 2007 oli noin 15 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2006. Myynti muille asiakastoimialoille kehittyi myönteisesti ja uusia tuotteita saatiin valmistukseen runsaasti. Liikevaihto kasvoi vuoden jokaisella neljänneksellä aikaisemmasta neljänneksestä. Toimitukset varsinkin energiatekniikan, turvallisuustekniikan ja hyvinvointiteknologian laitevalmistajille kasvoivat.
   
  Konsernin liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa) eli 0,4 % liikevaihdosta (3,2 %). Liikevoittoa paransi Helsingin tehtaan kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä kirjattu 3,1 miljoonan euron myyntivoitto. Varsinaisen operatiivisen toiminnan liiketulos ilman edellä mainittua myyntivoittoa oli -2,8 miljoonaa euroa eli noin -3,4 % liikevaihdosta. Tulosta heikensivät noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset, toiminnan kehittämiseen ja kasvustrategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset.
   
  Tilikauden tappio oli 1,1 miljoonaa euroa (tilikauden voitto 3,2 milj. euroa). Tulokseen sisältyy laskennallisen verosaatavan vähennystä 0,05 miljoonaa euroa. Liikevaihdon aleneminen sekä kansainvälistymiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet heikensivät kannattavuutta.
   
  Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (0,26 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,57 euroa (1,67 euroa).
   

   
  Liiketoiminnan kehitys vuonna 2007
   
  Keväällä 2007 täsmennetyn strategiansa mukaisesti Incap tavoittelee voimakasta kannattavaa kasvua ja toiminnan kansainvälistymistä. Vuoden lopussa yhtiön henkilöstöstä yli puolet työskenteli Suomen ulkopuolella.
   
  Incap hankki TVS Electronics Limitedin elektroniikan sopimusvalmistuksen liiketoiminnan Intiassa 31.5.2007, jolloin elektroniikkaa ja kokonaisuuksia valmistava tehdas sekä siihen liittyvä suunnitteluyksikkö siirtyivät Incapin Bangaloressa toimivalle tytäryhtiölle, Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.:lle. Liiketoiminnan kokonaishankintameno oli noin 8,3 miljoonaa euroa, joka sisältää Intian toimintojen laajentamisen mahdollistavan lisämaa-alueen sekä hankintaan välittömästi liittyvät kulut. Intian toimintojen liikevaihto kesä-joulukuulta oli 4,9 miljoonaa euroa.
   
  Valmistustoiminnan aloittaminen Aasiassa parantaa Incapin markkina-asemaa ja mahdollistaa kilpailukykyisen palvelutarjonnan globaalisti toimiville asiakkaille. Kiinnostus Incapin palveluja kohtaan kehittyi myönteisesti ja uusasiakashankinta Intiassa käynnistyi hyvin.
   
  Tarjoustoiminta oli vilkasta ja vuoden loppupuolella proto- ja esituotantovaiheessa oli aiempaa enemmän uusia tuotteita. Näiden tuotantoonvientiä ja asiakkaan tuotannon haltuunottoa nopeuttamaan lisättiin projektihallinnan osaamista vuoden lopussa.
   
  Incapin asiakasrakenne tasapainottui edelleen. Yhtiön suurimman asiakastoimialan, tietoliikennesektorin, osuus konsernin liikevaihdosta laski edellisvuoden noin 48 %:ista noin 34 %:iin.
   
  Kannattavuuden parantamiseksi käynnistetyt toimenpiteet alkoivat heijastua tulokseen vuoden lopussa. Painopistealueita olivat materiaalikustannusten ja kiinteiden kustannusten alentaminen sekä tuottavuuden ja käyttöpääoman kierron parantaminen.
   
  Rahoitus ja rahavirta
   
  Konsernin omavaraisuusaste oli 35,3 % (44,7 %). Korolliset nettovelat olivat 19,7 miljoonaa euroa (8,9 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 103,2 % (43,9 %). Nettorahoituskulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa) ja poistot 2,8 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa).
   
  Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 19,1 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 35,1 miljoonaa euroa (25,2 milj. euroa), josta korollista oli 20,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa).
   
  Konsernin maksuvalmius oli tyydyttävä: quick ratio oli 0,8 (0,8) ja current ratio 1,4 (1,6). Liiketoiminnan rahavirta oli -4,0 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,5 miljoonaa euroa lisäystä (1,7 milj. euroa vähennystä). Liiketoiminnan rahavirran muutokseen vaikuttivat varsinkin kertaluontoiset erät ja käyttöpääoman kasvu.
   
  Konserni laski toukokuussa liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan Intian liiketoimintakaupan ja tulevien investointien rahoittamiseksi. Lainan pääoma on 6 750 000 euroa ja siihen liittyy oikeus vaihtaa lainaosuus yhteensä 2 500 000 osakkeen merkintään. Vaihtovelkakirjalaina merkittiin kokonaisuudessaan määräaikaan mennessä.
   
  Tutkimus- ja kehitystoiminta
   
  Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).
   
  Investoinnit
   
  Konsernin investoinnit ilman Intian liiketoimintakauppaa olivat 1,5 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa) eli noin 1,8 % (8,0 %) liikevaihdosta. Valmistuskapasiteettia uudistettiin voimakkaimmin Kuressaaren tehtaalla ja muissa yksiköissä tehtiin lähinnä korvausinvestointeja. Investoinneista 0,2 miljoonaa euroa hankittiin rahoitusleasingilla (5,6 milj. euroa).
   
  Ympäristö
   
  Incapin kaikissa tehtaissa on Lloyds'in sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluina. Ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2000-standardin mukainen. 
   
  Helsingin, Kuressaaren ja Vuokatin tehtaille on myönnetty lääketieteen laitevalmistuksessa laajasti sovellettava ISO13485:2003 -sertifikaatti.
   
  Henkilöstö 
   
  Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 541 ja lopussa 810 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2007 työsuhteessa oli 678 henkilöä (521). Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 33 %. Suurin osa kasvusta johtui Intian liiketoimintakaupasta, jonka myötä Incapin palvelukseen siirtyi 228 henkilöä. Vuoden lopussa noin 45 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 27 % Virossa ja 28 % Intiassa.
   
  Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 326 ja miehiä 484. Vakinaisessa työsuhteessa oli 614 ja määräaikaisessa 196 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 12. Henkilöstön keski-ikä on 37 vuotta.
   
  Vuokatin yksikön yt-neuvottelujen tuloksena yksiköstä irtisanottiin 53 henkilöä. Tehtaan henkilömäärä väheni vuoden aikana kaikkiaan 48 henkilöllä.
  Yhtiön johto
   
  Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi diplomi-insinööri Juhani Hanninen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Liam Kenny (materiaalit ja logistiikka), Sami Mykkänen (valmistuspalvelut), Hannele Pöllä (viestintä ja sijoittajasuhteet), Niklas Skogster (liiketoiminnan kehitys), Anne Sointu (talous ja hallinto), Jukka Turtola (kansainvälinen myynti ja markkinointi) ja Tuula Ylimäki (Ultraprint Oy).
   
  Johtoryhmän jäseninä osan vuotta toimivat myös Anja Rouhiainen (valmistuspalvelut) 28.2. saakka ja Petri Saari (myynti ja markkinointi) 30.9. saakka.
   
  Tehtaiden johto vaihtui Helsingissä, Kuressaaressa ja Vuokatissa. Intian tytäryhtiön Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.1.2008 alkaen Jarmo Kolehmainen.
   
  Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
   
  Konsernin organisaatiorakenne uudistettiin helmikuussa vastaamaan paremmin yhtiön nykyistä toimintamallia. Uuden organisaation lähtökohtana on toiminnan asiakaslähtöisyys ja se sisältää kolme liiketoimintayksikköä: Eurooppa, Intia ja Uudet liiketoiminnat.
                       
  Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
   
  Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa 3.4. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2006 ei maksettu osinkoa.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 500 000 osaketta. Hallitus käytti antamansa valtuutuksen kokonaisuudessaan 21.5.2007, jolloin se laski liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan Intian liiketoimintakaupan sekä tulevien investointien rahoittamiseksi.
           
   
  Hallitus ja tilintarkastaja
   
  Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Juha-Pekka Kallunkin, Kalevi Laurilan ja  Sakari Nikkasen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Susanna Miekk-oja ja Jukka Harju. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Hallituksen sihteerinä toimi varatuomari Jari Pirinen.
   
  Hallitus kokoontui vuonna 2007 yhteensä 20 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 99.
                       
  Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
                                             
  Osake ja osakkeenomistajat
   
  Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 1,25 ja 2,67 euron välillä, ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 1,34 euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 54 % koko osakemäärästä.
   
  Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 004 osakasta. Osakkeista 6,1 % oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2007 oli 16,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
   
  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
   
  Ingman Finance Oy Ab ilmoitti 26. tammikuuta, että sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 10 %. OKO Pankki Oyj ilmoitti 31. tammikuuta, että sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %.
   
  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 24. toukokuuta, että mikäli se käyttää kokonaisuudessaan Incapin vaihtovelkakirjalainaan liittyvän merkintäoikeutensa, sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ylittää 5 %. Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti 28. toukokuuta, että jos OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot käyttävät vaihtovelkakirjalainaan liittyvän merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 5 %.
   
  Etra Invest Oy ilmoitti 10. lokakuuta, että sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ylitti ensin 15 % ja sitten 25 %. Irish Life International ilmoitti 16. lokakuuta, että sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 5 %.
   
  Optiot
   
  Incap-konsernilla on vuonna 2004 käyttöön otettu, avainhenkilöiden pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttava optio-ohjelma. Optio-oikeuksia on yhteensä 630 000 kappaletta, jotka oikeuttavat yhtä monen osakkeen merkintään. Incapin osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta enintään noin 1 058 400 eurolla. Optio-ohjelman piiriin kuului vuoden lopussa 9 henkilöä.
   
  Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
   
   
  Maailmantalouden ja asiakasteollisuuksien suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Toimialarakennetta tasapainotetaan edelleen siten, että riippuvuus yksittäisestä asiakkaasta tai useammasta samalla toimialalla toimivasta asiakkaasta ei aiheuta yhtiölle merkittävää taloudellista riskiä.
   
  Incapin toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Riskiä pyritään hallitsemaan toiminnan tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella eri toimintamaihin ja valmistuksen ohjaamisella Suomen ja muiden toimintamaiden kesken.
   
  Incapissa arvioidaan jatkuvasti eri toimintojen organisointia sekä henkilöstöresurssien riittävyyttä ja tasoa. Tällä pyritään varmistamaan, että organisaatio toimii tehokkaasti, osaaminen on oikealla tasolla ja että yhtiö pystyy keskeytyksettä ja laadukkaasti tarjoamaan asiakkailleen heidän tarvitsemansa palvelut sekä hoitamaan velvoitteensa muita sidosryhmiä kohtaan. Kilpailukyvyn kannalta olennaisia tekijöitä ovat työvoiman saatavuus ja työvoimakustannusten kehitys Incapin toimintamaissa.
   
  Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin materiaalien saatavuuteen ja hintoihin. Suuri osa materiaalihankinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää edelleen materiaalihintariskejä. 
   
  Rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan pyritään eliminoimaan mahdollisimman tarkoin. Uuden liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin rahoitusriskejä. Konsernin korko- ja valuuttariskiä hallitaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa. 
   
  Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa. 
   
  Liiketoimintaympäristön ennakoidaan pysyvän haastavana myös alkaneella tilikaudella. Käynnissä olevalla kannattavuuden parantamisohjelmalla pyritään kustannusrakenteen parantamiseen ja joustavuuden lisäämiseen.
   
  Tavoitteet vuonna 2008
   
  Incapin tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Vuoden 2008 kasvutavoitteen toteuttamisen painopisteenä on orgaaninen kasvu. Incap pyrkii kasvattamaan toimituslaajuutta nykyisten asiakkaiden kanssa ja haluaa ottaa vastaan asiakkaiden koko tuotannon ulkoistuksia.
  Euroopan toiminnoissa painopiste on toiminnan tehostamisessa ja tuottavuuden parantamisessa. Intiassa päätavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen hankkimalla uusia asiakkuuksia.
   
  Näkymät vuodelle 2008 
   
  Incapin asiakkaat ovat antaneet myönteisiä arvioita oman kysyntänsä kehityksestä. Viime vuonna käynnistyneet uudet asiakkuudet siirtyvät sarjatuotantovaiheeseen vuoden 2008 aikana, joten edellytykset liikevaihdon kasvulle ovat hyvät. Tilauskanta ja näkyvyys markkinoille on kuitenkin alalle tyypillisesti lyhyt.
   
  Incap arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2008 kasvavan viime vuodesta (2007: 83,0 milj. euroa) ja operatiivisen toiminnan liiketuloksen paranevan (2007: -2,8 milj. euroa ilman kiinteistön myyntivoittoa).
   
  Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
   
  Emoyhtiön tilikauden tappio on 717 875,93 euroa. Hallitus ehdottaa 10.4.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.
   
  Varsinainen yhtiökokous 2008
   
  Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 10.4.2008 alkaen klo 14 Oulun Sokos Hotel Arinassa osoitteessa Isokatu 24, 3. kerros, 90100 Oulu.
   
  Helsingissä 4.3.2008
   
  INCAP OYJ
  Hallitus
   
  Lisätietoja:
  toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
  talousjohtaja Anne Sointu, puh. 040 347 2059
  viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
   
  JAKELU
  OMX Pohjoimainen Pörssi Helsinki
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
   
  TIEDOTUSTILAISUUS
  Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
   
   
   
  INCAP LYHYESTI
  Incap on voimakkaasti kehittyvä elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiön asiakkaat ovat tietoliikenteen, sähkövoimatekniikan, automaatio- ja prosessiteollisuuden, mittaustekniikan sekä turvallisuuselektroniikan ja terveydenhuollon johtavia laitetoimittajia. Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 810 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
   
   
  LIITTEET
  1 Konsernin tuloslaskelma
  2 Konsernin tase
  3 Konsernin rahavirtalaskelma
  4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
  5 Tilinpäätöksen liitetiedot
  6 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Liite 1
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Liite 2
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Liite 3
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Liite 4
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Liite 5
   
  TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
   
  Hankitut liiketoiminnot
   
  Incap Oyj:n Intiaan huhtikuussa 2007 perustama tytäryhtiö Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd. hankki TVS Electronics Limitediltä elektroniikkaa ja laitekokonaisuuksia valmistavan liiketoimintayksikön 31.5.2007. Liiketoimintakaupassa siirtyneen henkilökunnan määrä oli noin 230. Yhtiön seitsemän kuukauden liikevaihto, 4,9 miljoonaa euroa, sisältyy konsernin vuoden 2007 tuloslaskelmaan.
   
  Kokonaiskauppahinta oli 8,3 miljoonaa euroa ja se maksettiin käteisellä. Hankintamenoon sisällytettiin rahavastikkeen lisäksi konsulttipalkkioita ja muita välittömästi hankintaan liittyviä kuluja yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Osa tasearvon ylittävästä hankintahinnasta, 1,2 miljoonaa euroa, kohdistettiin aineettomille oikeuksille laskemalla hankitulle asiakaskunnalle käyvät arvot. Jäljelle jäävä liikearvo, 1,2 miljoonaa euroa, perustuu Incapin parantuneeseen asemaan Aasian sopimusvalmistusmarkkinoilla. Liikearvoon on tilinpäätöksessä 2007 sisällytetty 0,2 miljoonaa euroa liiketoiminnan siirtosopimukseen perustuen vaihto-omaisuuden uudelleenarvostusta.
   
  Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat varat ja velat:
   

   
                                                                                                                                    
   
   
   
   
   
   
  Liite 6
   

   
   
  Go back